Dikke neger piemel verboden sex

dikke neger piemel verboden sex

Als een resultaat van de kracht van zijn argumenten, was Socrates vaak in staat om antwoorden die gegeven werden op zijn vragen over de definities van waarheid, rechtvaardigheid en moed in diskrediet te brengen.

Het is niet verrassend dat hij vele vijanden maakte. We geloven immers dat we weten wat waarheid, rechtvaardigheid en moed zijn. Uiteindelijk hadden zijn medeburgers genoeg van zijn gedrag, en dus werd Socrates op de leeftijd van 70 jaar aangeklaagd voor het ondermijnen van de religie van de staat en het bederven van de jeugd. Voor een jury bestaande uit personen werd hij met een marge van 60 stemmen schuldig bevonden en tot de dood veroordeeld.

Socrates accepteerde het oordeel als legitiem maar onrechtvaardig, en in de laatste minuten van zijn leven troostte hij zijn vrienden en dronk toen vergif. Evenals Zeno en Socrates erkende hij de onbetrouwbaarheid van zintuiglijke informatie. Volgens hem werd kennis "Ideeën verkregen tijdens te redeneren over gewaarwordingen. Plato maakte een onderscheid tussen gewaarwordingen en "Ideeën".

Ze bestaan onafhankelijk van de sensaties. Sensaties krijgen hun vorm door de "Ideeën" grotmetafoor. Sensaties zijn slechts onvolmaakte representaties van de werkelijkheid. In navolging van Pythagoras beschreef hij de wereld m. Vanuit zijn visie werd het vermeerderen van kennis en het vinden van de waarheid d.

Pythagoras had laten zien dat sommige aspecten van de psychologische menselijke ervaring kunnen worden gemeten. Plato ontdekte dat mensen verschillen in hun vaardigheden, mogelijkheden, talenten en neigingen. Volgens Plato zijn deze eigenschappen in verschillende gedeelten van het lichaam gelokaliseerd: Door het meten van de verschillenden lichaamsdelen, kwam hij tot individuele verschillen meetbaarheid van menselijke eigenschappen.

Met deze verschillen als uitgangspunt categoriseerde hij hen in individuen van goud, zilver, koper en ijzer psychologische sterkte. Deze verschillen moesten hun weerslag vinden in de maatschappelijke organisatie.

Sommigen moesten regeren anderen dienen. Om voor de maatschappij noodzakelijke kwaliteiten te selecteren moesten huwelijken worden gearrangeerd en bevruchtingen gecontroleerd. Zijn opstelling kwam vanuit het idee dat het karakter en de intelligentie van de mens door erfelijkheid wordt bepaald nativisme.

Plato was de pupil en opvolger van Socrates. Veel van wat we eten over Socrates komt vanuit de opnames van Plato van hun dialogen. Plato richtte een academie in Athene op, een gemeenschap van wetenschappers en studenten die jaar bleef bestaan. History of Psychology Chapter 1 Psychology and the Ancients verder te kijken dan naar het oppervlakte van dingen, om te zoeken naar de eeuwige realiteit die de ondergrond van alles was, net zoals Socrates dat deed met zijn studenten.

Dit was echte reen moeilijk taak omdat Plato, net zoal Zeno en Socrates, de onbetrouwbaarheid van sensorische informatie erkende. Kennis komt niet voort vanuit sensaties, die soms misleidend zijn, maar vanuit het proces van redeneren over sensaties. Plato zag Forms als iets dat uitsteeg boven het sensorische en bovenzinnelijk, met een bestaan dat onafhankelijk was van de sensaties waaruit ze gevormd zijn.

Sensaties bederven, verrotten en sterven; ze zijn onstabiel. De Forms van Plato zijn echter en permanent.

De schaduwen zijn analoog aan de sensaties; de echte dingen buiten de kooi zijn de Forms. Onze wereld van sensaties is voor Plato een wereld van dansende, flikkerende schaduwen waar we nooit zeker over kunnen zijn.

Volgens Plato was de enige manier om de nauwkeurigheid van onze kennis over de wereld toe te laten nemen door metingen en deductief redeneren. Hij was zich sterk bewust van de bijdragen van Pythagoras en probeerde, net zoals Pythagoras, de wereld te beschrijven met het gebruik van wiskundige principes. Menselijke meetkundigen konden de aarde meten, maar hoe zat dat met de menselijke psyche?

Zou die ook gemeten kunnen worden? Pythagoras had laten zien dat sommige aspecten van de menselijke psychologische ervaring gemeten konden worden. Plato stelde nog een aantal andere aspecten voor. Hij herkende dat mensen verschillen in hun vaardigheden, talenten en aanleg, waarbij hij ze categoriseerde als individuen van goud, zilver, messing of ijzer.

De gemeenschap zou zulke individuele verschillen moeten herkennen en wat Plato zag als hun onvermijdelijke consequentie: In The Republic beschrijft Plato een utopische stad met een oligarchisch regeringssysteem waarin een klein aantal mensen die het talent hadden van superieur redeneren, de Guardians, en die regeerden onder een filosoof-koning. Diegenen met superieure moed zouden strijders zijn; die met een superieur gevoel voor schoonheid en harmonie zouden artiesten en poëten zijn; en diegenen met weinig talent zouden bedienden en slaven zijn.

Plato geloofde dat zulke verschillen afkomstig waren van de goden, en dat de gemeenschap benodigde kwaliteiten zouden moeten selecteren en behouden door geregelde huwelijken en gecontroleerde voortplanting. Zijn positie was nativistisch in dat het een erfelijke basis voor menselijke karakteristieken en intelligentie aannam. Maar hoe konden zulke kwaliteiten gemeten worden? Plato geloofde dat deze kwaliteiten in verschillende delen van het lichaam gelokaliseerd zijn: Dit was een lichaam frenologie zonder de overdrijving van de latere frenologieën.

Door voor te stellen om individuele verschillen te beoordelen door het meten van de verschillende delen van het lichaam en dan mensen toe te schrijven aan verscheidene taken gebaseerd op hun psychologische sterke punten, anticipeerde Plato het moderne veld van psychometrie.

Hij ging niet uit van experimenten maar van stellingen. Daarbij ontdekte hij het belang van zorgvuldige observatie en voegt daarmee inductie toe aan methoden om kennis te verkrijgen. History of Psychology Chapter 1 Psychology and the Ancients Vanuit de observatie van cognitieve processen ontwikkelt hij basis principes t.

Deze principes kunnen worden bezien als fundamentele ideeën voor psychologische theorieën t. Aanwezigheid van drie basis principes van associatieve processen: Ervaringen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van onze geest. Bij de geboorte heeft de geest de potentie om gedachten in zich op te nemen, daartoe moet de wereld op de geest kunnen reageren de geest wordt gemeubileerd door ervaringen, zoals schrijfpapier zich vult met letters "tabula rasa" theorie.

Al onze ideeën, ook diegene die door sommigen als aangeboren worden beschouwd, zijn het resultaat van ervaringen empirisme. De ideeën van Aristoteles beïnvloedden John Lock empirisch filosoof en vervolgens John Watson behaviorist. Theorie van oorzaken teleologie: Bij tijden is de "scala natura" ook misbruikt b.

Misconcepties gevolg van de inductieve methode zonder rationele kritiek: Aristoteles, de laatste van de 3 grote Griekse filosofen, wordt meer beschreven als een natuurlijke wetenschappers dan zijn 2 voorgangers. Als een jonge man leefde hij in Athene en was hij 20 jaar lang een toegewijde student van Plato. Op middelbare leeftijd werd hij door zijn politieke overtuiging gedwongen om Athene te verlaten, en jaren lang reisde hij en werkte hij een tijdje als leraar voor de jongen die later Alexander de Grote zou worden.

Op 40 jarige leeftijd keerde hij terug naar Athene en richtte hij een school van filosofie en wetenschap op, op Lyceum. Tijdens zijn jaren daar schreef hij zijn meest belangrijke werken over biologie en psychologie. Aristoteles is voor ons interessant omdat hij 1 van de eerste Griekse filosofen was die deductie aanvulde met een inductieve, observatie aanpak voor zijn werk. Zoals al eerder genoemd is, wees Zeno op de onbetrouwbaarheid van onze waarnemingen.

Zijn tijdgenoot, Thales, benadrukte voor zijn pupil Pythagoras de belangrijkheid van het gebruiken van deductieve methoden om de waarheid te ontdekken. Socrates vertrouwde ook op logisch bewijs om de waarheid in de geest van zijn studenten te ontdekken. History of Psychology Chapter 1 Psychology and the Ancients slotte beweerde Plato dat onze sensaties imperfecte representaties van de realiteit zijn en niet vertrouwd konden worden.

In tegenstelling tot Plato, zag Aristoteles de waarde van wiskunde niet als zorgend voor de kennis over eeuwige Forms, maar zag hij de waarde van de wiskunde meer in het maken van logische deducties van duidelijke aannames en definities. In zijn Posterior Analytics, pleitte Aristoteles voor de vermindering van alle wetenschappelijke verhandelingen tot syllogismen — logisch gededuceerde verklaringen vanuit eerste principes.

Maar Aristoteles herkende ook de belangrijkheid van nauwkeurige observatie. Het kan immers zo zijn dat de wereld niet zo logisch is als Socrates en Plato aannamen. Als dat daadwerkelijk niet zo is, kunnen hun conclusies gebaseerd op deductieve methoden niet geheel waar zijn.

Aristoteles kwam tot een aantal opmerkelijk accurate conclusies met het gebruik van een inductieve, observatie aanpak. Vanuit zijn observaties van zijn eigen cognitieve processen en die van anderen, ontwikkelde Aristoteles basis principes van het menselijk geheugen die in de geschiedenis vele keren bevestigd zijn en nog steeds fundamenteel zijn voor veel huidige theorieën. In zijn treatise De memoria et reminiscentia Concerning Memory and Reminiscence , vatte Aristoteles zijn theorie dat geheugen resulteert vanuit 3 associatieve processen samen.

Objecten, gebeurtenissen en mensen zijn verbonden door hun relatieve vergelijkbaarheid met elkaar of door hun relatieve verschillen van elkaar — hoeveel ze in contrast staan met elkaar.

Dingen worden geassocieerd als ze samen voorkomen in tijd en ruimte. Deze 3 basis principes van associatie — vergelijkbaarheid, contrast en naburigheid — werden aangevuld door 2 andere belangrijke invloeden op de kracht van een bepaalde associatie: Aristoteles beweerde dat hoe vaker een bepaalde ervaring herhaald wordt, hoe beter de ervaring herinnerd zal worden. In veel theorieën over leren in de 20ste eeuw, is de relatie tussen het aantal keren dat een gewoonte versterkt wordt en zijn kracht en behoud een centraal principe.

Aristoteles herkende ook dat sommige associaties zich makkelijker vormen dan anderen, en sommige gebeurtenissen worden gemakkelijker herinnerd dan andere. Moderne studies naar leren en geheugen hebben duidelijk gedemonstreerd dat bepaalde associaties gemakkelijker gevormd en herinnerd worden dan andere. Herinneringen zijn vooral belangrijk omdat ze onze ervaringen van de wereld reflecteren.

Ervaringen zijn weer verantwoordelijk voor de inhoud van onze geest; zonder ervaring zou onze geest leeg zijn. De geest wordt volgens Aristoteles gevuld door ervaring, net zoals een papier gevuld wordt met letters. Aristoteles nam de positie van een empiricist aan, bewerend dat alle ideeën die we hebben, waaronder die ideeën die soms gezien worden als aangeboren, het resultaat zijn van ervaring.

Zijn positie anticipeerde die van John Lock en andere empiricist filosofen, en door hun beïnvloedde hij de materialistische behaviorist psychologie van John Watson. De metafoor van Aristoteles van de geest bij de geboorte als een blank vel papier is de eerste van vele verschillende metaforen voor de geest in de geschiedenis van de psychologie.

Aristoteles ontwikkelde ook een verfijnde en beïnvloedende analyse van veroorzaken, zijn theorie over oorzaken. Het is een standbeeld uit marmer. Dat is een beschrijving van wat Aristoteles een material cause noemt. History of Psychology Chapter 1 Psychology and the Ancients 3.

Één antwoord kan zijn door de klappen van een beeldhouwhamer. Dat antwoord beschrijft wat Aristoteles de efficiënt cause noemt 4. Het standbeeld is het product van het uitzonderlijke talent van Michelangelo. Dat is wat Aristoteles een final cause noemt.

Het concept van een final cause representeert het teleologische aspect van de analyse van Aristoteles, welke een verschijning van zekerheid geeft. Attributies van doel zijn onacceptabel in zulke wetenschappen als fysica — appels hebben geen doel als ze van bomen vallen, noch heeft water dat kookt boven een vlam een doel.

Maar in psychologie zijn teleologische doelgerichte verklaringen — wanneer ze voorzichtig en discreet gebruikt worden, wel nuttig gebleken. Aristoteles had ook opmerkelijke standpunten over psychologische catharsis. In zijn Art of Poetry, beschreef hij drama alsof het soms emoties opwekte die een zuiverend effect hebben op het publiek.

In de 20ste eeuw maakte Sigmund Freud catharsis een centraal concept in zijn psychoanalytische theorie. Vandaag de dag hoor je vaak over het Aristotelian standpunt over catharsis in het debat over de effecten van media geweld op de neiging om je agressief te gedragen.

Sommige autoriteiten, samen met media executives, beweren dat blootstelling aan film of televisie geweld voordelig kan zijn omdat het kijkers toestaat om zichzelf te zuiveren van vijandige of agressieve impulsen — een cathartic reactie.

Aan de andere kant van het debat, beweren prominente autoriteiten dat sommige individuen geleid worden door zulke afbeeldingen van agressie om zich agressief te gedragen, en dat gefilmd geweld een voorbereidingsschool is voor geweld in onze maatschappij en dat zulke consequenties vooral erg waarschijnlijk zijn in onvolwassen of emotioneel onstabiele mensen.

Hij beschreef 3 niveaus van leven: Zijn conceptie van een schaal van natuur scala naturae heeft grote invloed gehad op het biologische denken door de eeuwen heen. Charles Darwin erkende bv. De conceptie van een schaal van natuur van Aristoteles is niet geheel voordelig geweest voor psychologie, omdat het op sommige momenten in de geschiedenis heeft geleid tot het geloof dat alle dieren, waaronder mensen, gerangschikt kunnen worden op een schaal van gegradeerde dimensies.

Lovejoy wees erop dat de notie van een schaal van natuur uiteindelijk meer leidde tot theologische dan wetenschappelijke concepties waarin God aan de top van de schaal stond en alle andere wezens gezien werden als een steeds meer imperfecte kopie van de perfectie van God. Één van de meest interessant misvattingen van Aristoteles gaat over de plaats van de geest.

Zoals al eerder gezegd, dacht Hippocrates dat de hersenen de kern waren van sensaties, perceptie en gedachten. Colin Blakemore wijst erop dat het wetenschappelijke bewijs dat op een gegeven moment prominent is de intuïties van die tijd beïnvloed als het gaat om de plaats van ons bewustzijn. Het bewijs in de tijd van Aristoteles leidde hem tot een radicaal andere conclusie: Aristoteles bestudeerde bijvoorbeeld de ontwikkeling van het embryo van een kip en merkte op dat het hart 1 van de eerste organen is dat beweegt.

Hij observeerde ook dat terwijl een verwonding aan je hoofd een periode van bewusteloosheid kan veroorzaken, de persoon vaak hersteld, terwijl een wond aan het hart vaak fataal is. Dit idee van Aristoteles dat het hart en niet de hersenen het meest belangrijke deel van het lichaam is, zou ook beïnvloed kunnen zijn geworden door zijn kennis van de begrafenis praktijken van de oude Egyptenaren.

De Ba geest van een oude Egyptenaar zat niet in het hoofd, maar in zijn borstkast. Om het lichaam te bewaren voor zijn tocht naar Osiris, werden lichaamsdelen zoals de lever, de maag, de longen en het hart uit het lichaam gehaald, gebalsemd en in kleine miniatuur doodskisten gelegd.

History of Psychology Chapter 1 Psychology and the Ancients door de neus uit het lichaam gehaald werden tijdens het balsemen en daarna vernietigd werden.

Aristoteles kan ook beïnvloed zijn door een model dat vrij verkrijgbaar was voor hem vanuit zijn alledaagse ervaring: De inwoners van een stad kwamen bij de Agora bijeen om te discussiëren over gebeurtenissen, politiek, sport, religie en lokale roddels.

De functie van de hersenen daarentegen was om het bloed af te koelen. Sommige andere misvattingen die naar voren kwamen vanuit de inductieve methodologie van Aristoteles gingen over zijn ideeën over dieren. In zijn boek Historia animalium A History of Animals en De partibus animalium About the Parts of Animals , probeerde Aristoteles om dieren te classificeren op basis van zulke karakteristieken als het aantal poten en de aanwezigheid van bloed.

Hij beschreef ook de beweging van dieren en hun ouderlijk en seksueel gedrag. Aristoteles zorgde voor een accurate beschouwing over het gedrag van voederende bijen, maar omdat hij vertrouwde op de observaties van anderen, concludeerde hij dat bijen geen honing maken maar dat ze het verzamelen op hun vleugels als het vanuit de lucht naar beneden valt. Hij merkte ook op dat de bekken van vogels die in gevangenschap leven vaak lang worden, wat ook daadwerkelijk zo is, maar hij concludeerde dat de groei een straf is voor het ongastvrij zijn voor een gast in een eerdere wereld.

De theorieën van Aristoteles over de plaats van de geest en het gedrag van dieren zijn voorbeelden van conclusies die het resultaat zijn van een voorkeur voor inductieve methoden die voordeel gehad zouden hebben van een kwalificatie door rationele kritiek. Toch zie je verscheidene bijdragen die zijn voortgekomen uit de inductieve aanpak van Aristoteles terug komen in huidige theorieën over geheugen, catharsis en evolutie. Robinson gaat nog verder en beweert dat de interesse van Aristoteles in psychologische onderwerpen, en vooral zijn grote werk De anima On the Mind , sterk bewijs zijn dat hij een formele psychologie had en dus dat hij gezien kan worden als een oude vader van de psychologie.

Post-Aristotelian Philosophy 30 Een aantal verschillende scholen van filosofie kwamen naar voren voor korte perioden in het Griekenland na Aristoteles. De meest interessante hiervan, vanuit een psychologisch standpunt, zijn de Stoic school en de Epicurean school.

De leidende Epicurean filosofen waren de Griek Epicurus — voor Christus en de Romeinse dichter Lucretius 99 — 55 voor Christus , die beweerden dat alle kennis voortkwam vanuit sensaties en behouden werd in het geheugen. John Locke zei in de 17de eeuw iets dat hier sterk op lijkt.

Voor de Epicureans was het menselijk leven een korte episode in de eeuwige geschiedenis van botsingen van atomen. Dit was een statisch standpunt over creatie; ze beweerden dat de aarde zien als de enige planeet die bewoond werd absurd was. Voor Epicureans was het doel van het leven om te genieten van alle plezierige dingen terwijl je de pijn en het lijden van anderen moest minimaliseren.

Stoics geloofden dat een rationeel principe logos het universum begeleid en dat elke persoon de plicht heft om redden te volgen en te promoten in zowel persoonlijk gedrag als in zaken van de staat. Passies en emoties moesten onderdrukt worden.

De Stoics beïnvloedden Immanuel Kant. Momenteel nog dezelfde vragen - denken over de aard van de geest Democritus - denken over de plaats van de geest Aristoteles 2. Gedrag en informatieprocessen beschrijven in wiskundige wetten - wiskundige wetten m. Denken over de aard van de mens - Galen 4.

Inzichten over de inhoud van de geest empirisme en nativisme - huidige uitkomsten van onderzoek gelijkluidend aan Aristoteles,Plato, Galen. De westerse manier van denken is gebaseerd op de denkwereld van Griekenland en Rome - ethische systemen afgeleid van de filosofie uit de Oudheid - inductie Aristoteles en deductie Pyhtagoras basis voor moderne wetenschap - het belang van wetenschappelijke ontwikkeling werd voor het eerst in de antieke werelderkend.

History of Psychology 2. Augustulus wordt overwonnen door Odoacer, een Germaanse koning. In de Middeleeuwen was er inderdaad sprake van een soort pre-wetenschappelijke vorm van psychologie.

Sint Augustinus, de bisschop van Hippo, schrijft in zijn Confessions over zijn introspectie; Zijn gevoel werd beschreven in het boek, hij wordt daarom wel eens de e 1 moderne psycholoog genoemd. Bijna duizend jaar ging voorbij tussen de uiteindelijke val van het Romeinse Rijk in de 5de eeuw na Christus en het begin van de Renaissance. Sic transit gloria mundi Thus passes the glory of the world. De vroege middeleeuwen, van het begin van de 5de eeuw tot ongeveer het jaar na Christus, warden de Dark Ages genoemd door de verduistering van de Europese beschaving.

Maar die beschrijving is uitgedaagd door een aantal wetenschappers, waaronder Kemp , die speciale aandacht besteedde aan de middeleeuwse psychologie. Kemp beweert dat er een prescientific psychologie was als deel van de verbetering in leren en de ontwikkeling van wetenschap zoals die werd toegestaan door de middeleeuwse Roman Catholic Church. Er waren inderdaad academische, technische en wetenschappelijke bijdragen voor, tijdens en onmiddellijk na dit tijdperk.

In de 7de eeuw werden stijgbeugels voor de eerste keer gebruikt om de voet van een paardrijder te ondersteunen; ze stonden het de paardrijder toe om het paard makkelijker te manoeuvreren en een groter wapen bij zich te hebben. De 9de eeuw zag de publicatie van een grote biografie van de keizer Charlemagne. Het Doomsday Book uit de 11de eeuw heeft bijna 6duizend watermolens opgenomen die in Groot-Brittannie werkten. In werd de windmolen uitgevonden, een uitvinding die zo succesvol was dat binnen 10 jaar het Vaticaan een kerkelijke belasting hief op alle nieuwe windmolen installaties.

Psychologische vragen waren vaak het gebied van religie. Saint Augustine, de bisschop van Hippo, leefde in de 4de eeuw. Voor Augustine was God de ultieme waarheid, en God kennen was het ultieme doel van de menselijke geest. Maar hoe zat het met mensen?

Hoe moeten we menselijke acties en gedrag begrijpen? Augustine raadde aan om je naar binnen te keren, waarbij hij geloofde dat de waarheid ergens binnenin elke persoon zou zitten. In zijn Confessions, beschreef Agustine zijn emoties, gedachten, motieven en herinneringen. Soms zijn, zijn openbaringen verrassend, zoals wanneer hij zijn passie en verleidingen van een maîtresse beschrijft.

Het label lijkt misschien wat voorbarig, maar de Confessions van Augustine trekken nog steeds veel belangstelling voor zijn analyse en beschrijving van de psyche van een man. De 12de eeuw as een periode van culturele en economische heropleving in Europa. De populatie groeide, steden herrezen, de koopvaardij klassen kwamen te voorschijn, en feudalism waarbij gemeenschappelijke, sociale, economische en politieke macht in de handen lagen van een klein aantal landeigenaren werd zwakker toen gilden, burgerraden en kloosters zich organiseerden.

Één grote nalatenschap van de middeleeuwse periode is de gotische architectuur, vooral de kathedralen van Europa. De late 12de en 13de eeuwen zagen het begin van 14 universiteiten, beginnend met de universiteiten van Bologna en Parijs. Engelse academici trokken naar Parijs om lezingen te horen, maar aan het eind van de 12de eeuw legde King Henry II zulke reizen aan banden, dus begonnen academici samen te komen in Oxford.

Hun aantallen groeiden en een serie van conflicten tussen de studenten en de inwoners van Oxford leidde tot de oprichting van de eerste Oxford College, Merton in De eerste Cambridge College, St. Van de studenten op die universiteiten, die allemaal mannelijk waren, werd verwacht dat ze academisch leven leidden onder de supervisie van een kloostermeester. History of Psychology Chapter 2 Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology Uiteindelijk werden deze instituties vitaal voor de ontwikkeling van wetenschap, maar de eeuw na hun oprichting was een tijd van verschrikkelijke opschudding en strijd.

Deze verschrikkelijke eeuw werd gevolgd door de hergeboorte van wetenschap, leren, kunst en literatuur tijdens de 15de en 16de eeuwen — de Renaissance. In de Renaissance wereld vinden we de eerste formele filosofische en wetenschappelijke voorgangers van psychologie. The Renaissance World 34 Door boekdruktechnologie komen de eerste boeken massaal op. Ook werd er veel ontdekt en was er sterke artistieke expressie. De psychologie kwam niet zo ver door de theologische weerstand. De Renaissance begon in Florence, een prachtige ommuurde stad van Leonardo was de typische Renaissance man: De meest bejubelde anatomische tekening van Leonardo, een menselijke embryo in de baarmoeder, was zo expert dat het honderden jaren lang verscheen in anatomie teksten.

De grootste technische prestatie van de Renaissance was de uitvinding van drukkunst. Het eerste gedrukte manuscript kwam uit China zo vroeg als de 8de eeuw na Christus.

Deze boeken waren echter block-printed, d. Maar blockprinting kostte veel tijd, was afmattend en inflexibel. Kort voor , na veel werk en vele financiële en technische moeilijkheden, ontwikkelde Johannes Gutenberg een methode van het gieten van beweegbare type die gemakkelijk gebruikt kon worden om een aantal boeken relatief goedkoop te drukken. Een minder voorbeeldig gebruik van deze nieuwe technologie kwam naar voren toen de kerk de technologie gebruikte voor de massaproductie van gunsten, die ze verkochten voor vermindering van de sancties voor zonden.

Aan het eind van de 15de eeuw, waren er al drukpersen in tenminste 13 Europese steden. Voor de eerste keer was kennis verkrijgbaar voor een relatief groot aantal mensen, en academici waren in staat om hun eigen werk te publiceren en het werk van anderen te lezen. In deze periode, naast de literaire volumes, werden de eerste boeken in vele gebieden van kennis, waaronder prescientific psychologie, gedrukt. Een variant van het woord psychologie, Psichiologia, is de titel van een werk van Marcus Marulus gepubliceerd rond In publiceerde hij een verzameling van werken van verschillende auteurs over de aard van menselijkheid, vooral de menselijke ziel.

Dit eerste psychologie boek was een succes, waarbij het door 3 drukken ging voor het eind van de eeuw. Tijdens de Renaissance breidde de kennis over de geografie van de wereld zich uit als nooit te voren. Portugese navigators zeilden mijl naar de Afrikaanse kust en zetten een lucratieve handel in goud, ivoor, peper en slaven op.

De meest lucratieve handelsroutes leidden door Constantinopel, de grootste stad in het middeleeuwse Europa, naar het oosten. Toen Sultan Mohammed II de stad in plunderde, werd een zee route naar het oosten noodzakelijk. Christopher Columbus zocht een kortere route naar het oosten door ten westen van Europa te varen, maar hij vond in plaats daarvan in de New World; en in voer Ferdinand Magellan rond Cape Horn, waarmee hij voor eens en voor altijd bewees dat de aarde rond is en dat de continenten van Azië en Amerika gescheiden waren.

Leonardo had prachtige tekeningen gemaakt van de menselijke anatomie, maar niemand produceerde vergelijkbare gedetailleerde studies van de geest tijdens dit tijdperk. De reden waarom dit zo was kan duidelijk worden wanneer we de reacties bekijken van de Renaissance theologische gemeenschap op de ontwikkeling van een erg andere wetenschap, de astronomie.

Renaissance Science 36 The Place of human Beings in the Universe 36 Copernicus komt met de theorie dat de aarde om de zon draait en niet andersom. De jaargetijden komen door de draaiing om de zon. De kerk noemt het idee absurd. Bruno , een Dominicaanse monnik verdedigde Copernicus en werd verbrand in in Rome. Tijdens de Renaissance ondergingen de concepties over de kosmos en de plaats van de mensen binnen de kosmos drastische veranderingen.

De verandering begon in , toen Nicolaus Copernicus — zijn heliocentrisch zon gecentreerde standpunt van het universum publiceerde. Copernicus was een voorname Poolse geestelijke, humanist en astronoom. Volgens Copernicus is de zon, en niet de aarde, het centrum van het universum en de planeten draaien rond de zon. Het dagelijkse opkomen en ondergaan van de zon werd volgens hem veroorzaakt door de rotatie van de aarde rond zijn as, en de jaarlijkse progressie van de seizoenen wordt veroorzaakt door de revolutie van de aarde om de zon.

Dit zon gecentreerde standpunt van de aarde was niet geheel origineel van Copernicus. Zo vroeg als de 13de eeuw voor Christus, heeft Aristarchus van Samos beweerd dat de aarde rondom de zon draait. In de tweede helft van de 14de eeuw had Nicholas Oresme, een opvolger van de Engelse Franciscaan William van Ockham, hetzelfde idee voorgesteld. Maar zulke standpunten werden verworpen, omdat ze sowieso ingingen tegen het gezond verstand.

Nog belangrijker was dat zon gecentreerde standpunten ingingen tegen de leer van de kerk. Als de speciale creatie van God, zouden mensen een bevoorrechte positie moeten innemen aan het centrum van het universum. Tenslotte verteld de bijbel ons dat God 5 dagen lang werkte om de aarde te creëren, maar slechts 1 dag om de rest van het universum te creëren en op de 7de dag rustte hij. Omdat hij mannen en vrouwen had gecreëerd naar zijn evenbeeld, en zoveel tijd en aandacht had besteed aan de creatie van de aarde, zou God zeker niet de aarde in een randpositie hebben geplaatst, waarbij de aarde rondom de zon draait.

De aarde moest aan het centrum van het universum staan. Copernicus verwachtte een negatieve reactie op zijn theorie en dus stelde hij de publicatie van De revolutionibus coelestium orbium On the Revolution of the Heavenly Spheres voor 36 jaar uit. Hij zag het boek voor het eerst in op zijn sterfbed. History of Psychology Chapter 2 Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology als een hypothese, een wiskundige handigheid om de beschrijving van de beweging van de planeten te vergemakkelijken.

Sommigen noemden Copernicus de hervormer van de astronomie, een tweede Ptolemy, een man die voor altijd de concepties over het universum veranderde. Maar zijn theorie was voor velen onacceptabel, vooral voor de kerk. Zijn systeem werd absurd en antireligieus genoemd. Copernicus had mensen van een centrale positie in het universum naar een randplaats gedegradeerd. Waren mensen niet langer de heilige creatie van God?

Een nog erger standpunt werd later voorgesteld door een Dominican monnik, Giordano Bruno , die les gaf in Rome, Geneve, Londen, Oxford en Parijs en het systeem van Copernicus verdedigde en uitbreidde. Bruno stelde het bestaan van niet 1 zon maar van ontelbare zonnen voor, niet slechts 1 aarde maar ontelbare aardes die rond hun eigen zon draaien en die mogelijk bewoont werden door perceptueel wezens. Hij beschreef een oneindig universum.

Zulke standpunten kostten Bruno het leven, hij werd op de brandstapel verbrand in Het is jaar na de afscheiding van Martin Luther naar het Protestantisme. Galileo wordt dus gestrafd door de kerk in , sterft in Hij doet ook metingen naar vrije val en is erg precies in zijn bevindingen.

Zijn mate van controle en metingen zal in de wetenschap een belangrijke rol innemen. Galileo verbeterde de Renaissance astronomie en zorgde voor de ondergrond van de wetenschappelijke methode die vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt. Als reactie op de regel dat leden van de universiteit van Pisa te allen tijde hun academische gewaden moesten dragen zowel op als buiten de campus schreef Galileo een satirisch gedicht genaamd The Wearing of the Gown.

Hij bepleitte dat leden van de faculteit, in plaats van het dragen van hun gewaden, altijd naakt rond zouden moeten lopen. De autoriteiten van de universiteiten waren hier niet blij mee en Galileo vertrok naar Padua en daarna Venetië. Een toevallige observatie van Hans Lippershey, een Nederlandse lenzen maker, veranderde de richting van de carrière van Galileo.

In merkte Lippershey op — terwijl hij door zijn werkkamer liep tussen rekken met glazen lenzen — dat wanneer hij door een convexe en een concave lens keek die toevallig op 1 lijn stonden, de afstand tot een kerk korter leek. Lippershey zette twee lenzen op een bepaalde afstand van elkaar in een buis zodat licht verzameld werd door een lens aan het uiteinde van de buis en het beeld vergroot zou worden door een kleinere lens, die diende als het oogstuk.

Hij had de eerste telescoop geconstrueerd. Galileo werd opgedragen om de claim van Lippershey dat hij een telescoop had uitgevonden — een instrument dat het je zou toestaan om dingen op een afstand te kunnen zien — te onderzoeken.

Galileo kwam tot de conclusie dat de claims van Lippershey waar waren. Galileo leerde om lenzen te maken, op zichzelf een redelijke technische prestatie. Tegen was hij in staat om lenzen te maken die de vergrotingsfactor van zijn telescoop liet toenemen van 3 tot ongeveer Dus richtte Galileo zijn telescoop naar de sterren.

History of Psychology Chapter 2 Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology overblijfselen zijn van een gebroken maan. Galileo concludeerde ook dat Copernicus gelijk had gehad, dat de zon inderdaad het centrum van het universum was. Galileo beschreef zijn observaties en presenteerde zijn concusies in sidereus nuncius Message from the Stars , gepubliceerd in in Venetië.

Het jaar was minder dan jaar na de opzegging van het pausdom van Martin Luther in en de reformatie die het Westerse Christendom verdeelde in de Romeins katholieke en protestantse kerken.

Het was geen tijd om de autoriteit van de kerk uit te dagen. Op 24 februari , veroordeelde de Congregation of the Index, het censorschap van de kerk, de leer van het Copernicanism. De aarde, en niet de zon, was het centrum van het universum, zo verklaarden zij; en de machtige Robert Cardinal Bellarmine, die verantwoordelijk was voor de inquisitie, instrueerde Galileo om te stoppen met het bepleitten van de nieuwe theorie.

Maar de vragen die naar voren kwamen door de observaties van Galileo konden niet genegeerd worden. De kerk leerde dat de sterren in de hemel geplaatst waren door God als hulp voor de menselijke navigatie. Maar met zijn telescoop zag Galileo veel nieuwe sterren die je niet kon zien met het blote oog. Waarom had God deze sterren aan de hemel geplaatst? De kardinalen reageerden dat ze in de hemel geplaatst waren door God omdat God wist dat de telescoop uitgevonden zou worden.

Maar Galileo was niet overtuigd. Terwijl hij rekende op zijn steun en die van de machtige Medici familie, voelde Galileo zich vrij om door te gaan met zijn betoog voor het Copernicanism. Hij creërde een hypothetisch debat over de geocentrisch en de heliocentrische systemen. Met duidelijkheid en verstand, beweerden de debaters dat de zon, en niet de aarde, het centrum is van de kosmos en dat de aarde niet stilstaat maar roteert om zijn as en draait om de zon.

Aan het einde van het debat concluderen de deelnemers dat Copernicus gelijk had. Paus Urban steunde Galileo, waarbij hij er alleen op stond dat de Dialogue een disclaimer zou bevatten dat het Copernicanism een hypothese was.

Toen Galileo die disclaimer plaatste in de mond van 1 van zijn debaters, Simplicius, een simpele man met oppervlakkige gedachten en een begrensde bekwaamheid, had hij zijn lot getekend. In deze confrontatie tussen observatie en autoriteit, won de autoriteit. Het is waarschijnlijk dat Galileo tenminste de martelapparaten had gezien voordat hij neerknielde voor de kardinalen en afstand deed van het Copernicanism.

In zijn laatste jaren werd Galileo bijna geheel blind. In erkende Paus John Paul II de bijdrage van Galileo aan de wetenschap en herkende het bittere conflict dat zijn geval had veroorzaakt tussen de kerk en de wetenschap. In november ging de paus zelfs nog verder toen hij erkende dat de kerk een fout had gemaakt bij het veroordelen van Galileo.

Galileo was ook een pioneer experimenteerder die de methode van het controleren van bepaalde factoren variabelen terwijl andere gemanipuleerd en gemeten worden ontwikkelde. In zijn experimenten bestudeerde hij de relatie tussen de afstand die een object had afgelegd in zijn val en zijn snelheid.

Galileo formuleerde de wet van de vrije val: Snelheid is proportioneel aan de tijd van de val. De beschrijvingen van Galileo van zijn experimentele procedures waren zo precies dat een huidige onderzoeker, Stillman Drake, in staat was om ze precies te repliceren.

In zijn Dialogue, voorspelde Galileo dat de Italiaanse wetenschap en handel overgenomen zouden worden door rivalen uit het noorden tenzij wetenschappers de garantie kregen van vrijheid in onderzoek. Het gepassioneerde pleidooi van Galileo voor vrijheid van onderzoek hoor je door de eeuwen heen. Condities in Italië waren ongastvrij voor de wetenschappelijke aanpak voor het verkrijgen van kennis die Galileo bepleitte. Net zoals hij voorspelde kwam de volgende grote wetenschappelijke verbetering in Duitsland en Engeland naar voren, protestantse landen uit noord Europa.

Uitvinder van Calculus, Zwaartekracht en andere theorieën gebaseerd op zijn Wiskunde. Harvey, een arts die gestudeerd heeft onder leerlingen van Vesalius de man die anotomie heeft verduidelijkt met zijn onderzoek op lijken. Isaac Newton is geboren op eerste kerstdag in het jaar dag Galileo stierf. De omstandigheden rondom zijn geboorte konden haast niet nog minder veelbelovend zijn. Engeland stond op het punt om zich te begeven in een bloederige burgeroorlog veroorzaakt door religieuze divisies.

De geboorteplaats van Newton, de hamlet of Woolsthorpe in Lincolnshire, was weinig meer dan een aantal kleine boerderijen en huizen die rondom een manor huis stonden.

Zijn vader overleed een paar maanden na zijn geboorte. Zijn moeder trouwde toen Isaac drie was met Barnabas Smith en Newton werd achtergelaten bij zijn grootouders. Van hem leerde Newton recepten voor te schrijven en om te experimenteren met chemicaliën. Hij leerde ook vliegers moest bouwen en hoe hij ze moest laten vliegen, hoe hij zonnewijzers moest ontwerpen, een miniatuur windmolen van energie moest voorzien met een muis in een loopwiel en hoe hij verscheidene machines moest bouwen.

De directeur van de school herkende de briljantheid van Newton en drong er bij zijn moeder op aan om haar plannen voor Isaac om de familieboerderij te runnen op te geven.

Newton was sowieso een slechte boer dus stemde zijn moeder ermee in dat hij naar Cambridge zou gaan. Als een student, geleerde, kameraad en in op een leeftijd van 26 jaar, Lucasian professor van de wiskunde, werd Newton een grote Cambridge uitblinker.

Newton werd gefascineerd door licht. Het was overal, net zoals kleuren. Maar waren kwamen de kleuren in wit licht vandaan? In beschreef Newton aan de Royal Society hoe hij een triangulair glazen prisma had verkregen en experimenten hiermee uitvoerde over het fenomeen van kleuren. Wit licht dat door het prisma scheen werd verdeeld in zijn component kleuren: Toen hij het verdeelde licht weer liet convergeren door het door een tweede prisma te laten schijnen was het resultaat wit licht, een fenomeen dat Newton nog wonderbaarlijker vond dan het kleuren spectrum zelf.

De demonstratie van Newton dat wit licht verdeeld kan worden in zijn component kleuren en dat dan de individuele lichtstralen weer gecombineerd kunnen worden om wit licht te rijgen was een definitieve wetenschappelijke demonstratie van de 17de eeuw. Het liet de waarde van wiskunde als de taal van wetenschap zien en de kracht van inductieve, experimentele methoden in het begrijpen van de natuur. De analyse van licht door Newton was een triomf voor de fysica.

Een latere generatie van filosofen, de Britse empiristen, zouden proberen om hetzelfde te doen voor het menselijke bewustzijn als wat Newton gedaan het voor het licht; dat wil zeggen bewustzijn verdelen in zijn elementen. Dit was het model van de geest dat sommige leden van de eerste generatie psychologen adopteerden in de late 19de eeuw.

History of Psychology Chapter 2 Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology De grote ontdekking van Newton was dat dezelfde kracht die appels naar de grond trekt ook de maan in zijn baan rondom de aarde houd en de aarde in zijn baan om de zon. Die kracht was de zwaartekracht. Het Newtonian universum, met zijn planeten die allemaal in dezelfde richting bewegen langs eclipsvormige banen, was wettig en voorspelbaar. In plaats daarvan kwam het naar voren vanuit de counsel en domein van een intelligent en machtig wezen.

Gegeven zijn veilige plaats als 1 van de grootste figuren in de geschiedenis van de Westerse wetenschap, is het verrassend om te horen dat Newton zijn carriere later verpestte. In verhuisde hij naar Londen waar hij kort diende als een Member of Parliament, en toen Warden of the Royal Mint werd. Newton, de excentrieke wiskundige die bekend stond voor het maken van diagrammen en berekeningen op grint gangen, gaf nu les in lege hallen in kleren waarin hij geslapen had, hij at niet meer, en hij voerde zijn plicht van Warden met veel enthousiasme en efficiëntie uit.

Aan het eind van zijn leefde richtte Newton zich op alchemie, waarbij hij boeken over dat onderwerp verzamelde. Hij zocht de alkahest of panacea die basis metalen zoals lood zou overzetten in goud. Het bizarre gedrag dat Newton in die periode vertoonde is toegeschreven aan zijn blootstelling aan kwik in zijn alchemie.

In de 18de eeuw beredeneerde de Britse astronoom Sir Edmund Halley dat 3 spectaculaire kometen die zijn vastgelegd in , en eigenlijk dezelfde komeet waren. Met het gebruik van de wet van Newton van universele zwaartekracht om zijn baan dor de ruimte te plotten, voorspelde Halley dat de komeet 76 jaar later terug zou komen in en elke 76 jaar daarna.

Halley overleed in en dus zag hij niet dat de komeet te voorschijn kwam op eerste kerstdag , net zoals hij had voorspeld. De demonstratie van Halley van de voorspelbaarheid van fysieke fenomenen liet de macht van de menselijke geest zien om het universum te begrijpen door het toepassen van wetenschappelijke wetten.

Het was een triomf van wat later bekend zou worden als de Age of Enlightenment. In had Copernicus een wetenschappelijke revolutie veroorzaakt met De revolutionibus. In dat zelfde jaar werd een tweede revolutionair werk gepubliceerd: De humani corporis fabrica librin septum The Fabric of the Human Body. De auteur was Andreas Vesalius , de leidende anatoom in die tijd.

Vesalius werd gezien als de opvolger van Hippocrates en Galen, maar nog belangrijker, hij was een anatoom die niet vertrouwde op de klassieke teksten, maar op anatomische observaties van het lichaam. Voor Vesalius was het lichaam een boek dat de anatoom kon lezen met het gebruik van de methodes van ontleding. Op de University of Padua ontleedde hij honderden lichamen, waarbij hij zijn resultaten en demonstraties in een speciaal geconstrueerd leertheater presenteerde.

Na het ontvangen van zijn degree van Caius College, Cambridge in , reisde William Harvey naar de University of Padua om medicijnen en anatomie te studeren met de opvolgers van Vesalius. Hij keerde terug naar Engeland in en richtte een succesvolle medische praktijk op en initieerde een actief onderzoeksprogramma naar de beweging van het hart en de beweging van bloed.

De methoden van Harvey waren observatie en experimentatie. Hij vond bloed in dieren variërend van kikkers, kuikens, duiven, geiten, schapen, ossen en muizen en zelfs in minder veelbelovende dieren zoals palingen, krabben, slakken, slangen, wespen en vliegen.

Voor die tijd werd gedacht dat het hart bloed maakte, die voedingsmiddelen door de aders en slagaders in een eenrichtingsstroom van het hart afvoerde. Harvey woog de hoeveelheid bloed in een mens en in een schaap. De hoeveelheden waren vergelijkbaar, ongeveer 4 pond. Daarna liet hij een schaap doodbloeden waarbij hij de hoeveelheid bloed mat, ongeveer 2 ons, die werd vrij gegeven met elke hartslag.

History of Psychology Chapter 2 Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology Vergelijkbare berekeningen voor mensen, honden en vee liet zien dat de hoeveelheid bloed die het hart in een uur liet bewegen altijd de hoeveelheid bloed in het lichaam oversteeg.

De conclusie van Harvey was dat het hart geen bloed maakte, maar het door het lichaam pompte. Harvey had gedemonstreerd dat een biologisch systeem bestudeerd kon worden met dezelfde nauwkeurigheid waarmee fysici fysieke systemen bestudeerden. Het succes van deze demonstratie wees naar de experimentele biologie. In de 20ste eeuw is aangetoond dat in bloed geboren circulerende hormonen belangrijke factoren zijn in temperament, cognitie, emotie en slaap.

Ten slotte begon het onderzoek van Harvey de demystificatie van het hart die in de 20ste eeuw leidde tot publiekelijk geaccepteerde hart transplantaties. Renaissance Philosophy 46 René Descartes 46 Een van de belangrijkste grondleggers van moderne geometrie en moderne westerse filosofie. Daarna een Bachelor of Law in Poitiers. In meldt hij zich voor het vreemdelingenlegioen in Nederland. Hier heeft hij een droom over de opbouw van Wiskunde en Wetenschap in het algemeen Droom: The Spirit of Truth.

Op zijn 23e begint hij zijn rationalistische manifest. In moet hij les gaan geven aan de koningin van Zweden. Cogito ergo sum, de term die Descartes in de wereld brengt en die hem ook aan psychologie linked, Ik ben want ik denk. Descartes denkt ook al na over het zenuwstelsel, hij praat over holle buizen waardoor een soort vloeistof gaat.

Hierbij maakt hij ook de vergelijking tussen mens en dier. Hij gelooft dat de mens veel complexer is, omdat deze geschapen is door God. Descartes definieert de zes passies van de mens: Hij plaatst de mensen dus duidelijk boven de dieren, wat maakt dat dieren gebruikt kunnen worden voor proeven door Cartesians het verhaal van de os en het oog dat Descartes opensnijdt, om te zien dat een beeld door het oog wordt omgedraaid. Naast de verbeteringen in de wetenschap, zorgden ontwikkelingen in de Renaissance filosofie voor een belangrijke ondergrond voor psychologie.

Toen de Renaissance filosofen kennis nastreefden over dingen en hun oorzaken, ontwikkelden ze inzichten en theorieën die latere psychologen sterk beïnvloed hebben. René Descartes was een leidende Franse wiskundige en filosoof tijdens de jaren voor en onmiddellijk na het trial van Galileo.

Hij is in geboren in La Haye, de zoon van een raadslid van het provinciale parlement van Groot-Brittannië. Zijn familie overerving stond hem toe om een leven te leiden van studie en reizen waarbij hij geen zorgen had over geld. Van tot ging Descartes naar een Jezuïeten school dicht bij Anjou. De Jezuïeten, de intellectuele voetsoldaten van de katholieke kerk, stonden bekend om hun excellente scholen. Van hen kreeg hij een klassieke educatie met een sterke nadruk op menswetenschappen, wiskunde, religie en filosofie.

History of Psychology Chapter 2 Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology de lessen kon komen waardoor hij in bed kon blijven liggen. In haalde Descartes zijn bachelor degree en een licentie in de rechten op de University of Poitiers. In ging Descartes vrijwillig in een huurlingen leger in Nederland. Deze droom met een visie van een nieuw systeem van wetenschap en wiskunde veranderde zijn leven.

Het eerste grote succes van Descartes was om de methoden van algebra en geometrie te combineren tot een analytische geometrie. Hij ontwikkelde methoden die het toestaan dat geometrische voorstellen vertaald worden in algebraïsche punten die gedefinieerd worden door coördinaten op 2 loodrecht lijnen. Dat laatste inzicht kreeg Descartes toen hij zat te denken hoe hij wiskundig de exacte positie van een vlieg in zijn kamer kon beschrijven.

Op elk gegeven moment zou de afstand van de vlieg van het plafond of de vloer en twee aangrenzende muren zijn positie definiëren. Die afstanden definieerden de coördinaten van de vlieg. Als de vlieg beweegt, kon zijn pad beschreven worden als een serie punten, die op hun beurt weer gecombineerd konden worden om een curve te vormen.

Descartes nam zijn ideeën over analytische geometrie mee door een aantal strijden en avonturen voordat hij ze 18 jaar later publiceerde in La Géométrie Geometry. Het werk was een onmiddellijk succes en stelde de reputatie van Descartes als een wiskundige veilig.

Descartes verliet Frankrijk voor Nederland in om een leven te zoeken van wetenschappelijke eenzaamheid. Zijn behoefte een vrede en stilte was zo groot dat hij gedurende de 20 jaar die hij in Nederland was in 24 verschillende huizen woonde in 13 verschillende steden, waardoor hij slechts een klein aantal vertrouwde vrienden had die wisten waar hij was.

Ondanks zijn voorzorgsmaatregelen, kwam zijn beroemdheid onder de aandacht van Queen Christina van Zweden. Zij wilde weten hoe ze gelukkig kon leven en toch God niet hoefde te ergeren.

Wie was beter in staat om die vraag te beantwoorden dan de beste denker van Europa? In liet Queen Christina Descartes naar Stockholm komen en haar privé leraar te zijn in filosofie en wiskunde. Descartes overleefde de koningin en de Zweedse winter slechts 4 maanden voordat hij overleed aan longontsteking op 11 februari Naast zijn bijdrage aan de wiskunde, was Descartes ook de oprichter van de moderne Westerse filosofie.

Hij wilde een radicaal nieuw systeem van filosofie vanaf de grond af opbouwen — een logisch, wetenschappelijk systeem van denken. De Discourse was zijn eerste boek. Descartes schreef in het Frrans in plaats van in het Latijn omdat hij hoopte hier een breder publiek mee te bereiken. Ondanks zijn formidabele titel was de Discourse goed leesbaar en informatief. Boven alles zocht Descartes naar de waarheid: Hij nam een rigoureuze wetenschappelijke attitude aan, waarbij hij regels van logica volgde waarvan hij dacht dat ze sufficiënt genoeg waren om de waarheid te achterhalen.

Hierbij was het erg belangrijk dat je nooit iets accepteerde als waar, als je niet heel zeker wist dat het waar was, als je hier bewijs voor had. Soms twijfelde Descartes aan het bestaan van God en geloofde hij dat zelfs de meest gepassioneerde theïst af en toe vergelijkbare twijfels zou moeten hebben. Vanuit een empirisch standpunt, zo redeneerde Descartes, kunnen we niet absoluut zeker zijn over het bestaan van God. Zulke standpunten waren ketters volgens de katholieken. De werken van Descartes werden, net als die van Galileo, op de Indes of Prohibited Books geplaatst, en boekenverkopers mochten zijn boeken niet drukken.

Samen met de twijfels over het bestaan van God, concludeerde Descartes ook dat het meeste van wat hij wist verkregen had op toevallige, onbekritiseerde en onbetrouwbare manieren. Hij bevond zichzelf in een acuut existentie dilemma toen hij begon te twijfelen aan zulke dingen als het bestaan van de wereld en van onszelf. Hij concludeerde dat hij op elk moment alleen maar zeker kon zijn van het feit dat hij dacht over iets. Dus voor Descartes was het uiteindelijke bewijs van zijn bestaan het feit dat hij dacht: Cogito ergo sum I think, therefore I am.

History of Psychology Chapter 2 Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology Als denken het ultieme bewijs was van ons bestaan, is het belangrijk om te weten hoe en waar we denken. Voor Descartes denken we met onze res cogitans thinking thing , de geest. Maar de geest verschilt van het lichaam. Het is niet verlengd, vrij en heeft geen substantie. Het lichaam daarentegen is verlengd, begrensd en heeft een substantie.

Er is volgens Descartes een dualisme van geest en lichaam. Niet alleen hebben de geest en het lichaam verschillende karakteristieken, maar ze volgen verschillende wetten in hun functies.

De acties van het lichaam worden beheerst door mechanische principes en wetten, want het lichaam is niets meer dan een erg complexe machine. Onze lichamen zijn grote zelf regulerende fysieke systemen die vele functies uitvoeren zonder de invloed van onze geest. Op dezelfde manier hoeven we niet na te denken over elke ademteug die we halen of over elke hartslag. Het lichaam overneemt deze functies automatisch.

Descartes was onder de indruk door deze beelden als modellen van het menselijk lichaam. De beer denkt duidelijk niet na voordat hij uit de heg sprint. Ze gedragen zich op een simpele mechanische manier. Hoe werkt het mechanische lichaam?

Descartes geloofde dat holle buizen of kleine draden in het lichaam subtiele vloeistoffen bevatten, die soms animal spirits genoemd worden, en die uit het bloed gedestilleerd worden.

Deze animal spirits worden verwarmt en onder druk gezet door het hart en vloeien vanuit de zintuigorganen, waardoor ze zorgen voor sensatie, naar de spieren, waardoor ze zorgen voor beweging. Dit doen ze in de vorm van een reflex. Het openen en dicht gaan van bepaalde poriën in de hersenen zorgen ervoor dat animal spirits door kunnen gaan of geblokkeerd worden. Het model van Descartes is een hydraulische pad conceptie van het zenuwsysteem.

In moderne termen spelen de poriën die rol van synapsen en de animal spirits die van zenuwimpulsen. Wat is het verschil tussen onze lichamen en andere machines? Het antwoord van Descartes laat de invloed van Galen zien. Het verschil is volgens Descartes een verschil in complexiteit.

Het menselijke lichaam, dat ontworpen is door God, is veel complexer dan elke machine die de mens ooit heeft uitgevonden. Wat is het verschil tussen de lichamen van dieren en de lichamen van mensen? Dus door een oefening van de geest, kunnen mensen bepaalde reflex acties van het menselijk lichaam controleren.

Gegeven het feit dat de geest ons lichaam controleert, waar vind die interactie dan daadwerkelijk plaats? Wat is de locus? Descartes koos als de plek voor de geest een structuur in de hersenen die zo groot is als een erwt, de conarium, of de pineal gland. In deze hersenstructuur voerde volgens Descartes de geest zijn functies uit, in ieder geval duidelijker dan in andere delen. Hij selecteerde de pineal gland omdat het niet, in tegenstelling tot de meeste andere cerebrale structuren, gedupliceerd is in beide hersenhelften.

Voor Descartes leek een gecentraliseerde enkele structuur een logische plek voor de interactie tussen de geest en het lichaam. Mij is gevraagd om de kwestie Zwarte Piet in een cultuur-historische context uit te leggen, wat ik hieronder in 8 punten zal doen:. Het gaat eigenlijk om de vraag: Hoe kan een land dat bijna jaar een imposant koloniaal rijk gehad heeft daar geen sporen van dragen in zijn cultuur, geschiedenis en zelfbeeld? In feite gaat dit debat impliciet over hoe we dat prettige, zelf- feliciterende zelfbeeld kunnen blijven vasthouden.

Wat hier aan de orde is niet enkel het gevoel van zwarte mensen dat ze gediscrimineerd worden, maar de erkenning van de institutionele, systemische en symbolische aspecten van racisme. Het is interessant dat het de liefhebbers van Zwarte Piet zijn, in meerderheid witte mensen, die vaststellen dat Zwarte Piet niet racistisch is. Ze hoeven daarvoor ook niet te rade te gaan bij de mensen die daar wellicht een op ervaring gebaseerd oordeel over kunnen hebben.

Als in de tijd van de Tweede Feministische Golf, mannen gezegd zouden hebben: Bij een verschijnsel als racisme, is het kennelijk acceptabel dat de dominante partij, sans gêne, vaststelt dat ZP niet racistisch is. Dat wil niet zeggen dat alleen mensen behorend tot groep X, kennis kunnen hebben van het verschijnsel X. Ik bepleit geen epistemologische Apartheid; integendeel. Iedereen kan expert worden op elk gebied, maar op welke expertise op het terrein van ras zijn de uitspraken van bijvoorbeeld het Pietengilde gebaseerd?

Ik plaats de figuur van Zwarte Piet binnen de Nederlandse cultuur en geschiedenis als een erfenis van het koloniale verleden en van de slavernij, in het bijzonder. Gilroy , een ingewikkelde kluwen van tegenstrijdige gevoelens, die zich soms manifesteert als het vanzelfsprekende en gratis gevoel van morele, culturele en intellectuele superioriteit, dan weer als een ernstige malaise over hoe de samenleving met de komst van zwarten, migranten en vluchtelingen ten nadele veranderd is.

Diep ingesleten cultuurgoed 4. Ten opzichte van Suriname overheerst het gevoel: Ten opzichte van de Antillen: De beeldvorming is dat de West alleen maar geld gekost heeft en nog kost. Het diep ingesleten cultuurgoed dat wél aan de West refereert is de figuratie van Zwarte Piet. Zoals blijkt uit historisch en cultural studies onderzoek in de V. Hartman is de essentie van de machtsverhoudingen onder slavernij zó dat de tot slaaf gemaakten hun witte eigenaren niet alleen moeten dienen, in de zin van arbeid en seksuele diensten leveren, belangrijker nog is dat ze dat moeten doen met een lach op hun gezicht.

.

Hete gladde pik

Het is interessant dat het de liefhebbers van Zwarte Piet zijn, in meerderheid witte mensen, die vaststellen dat Zwarte Piet niet racistisch is. Ze hoeven daarvoor ook niet te rade te gaan bij de mensen die daar wellicht een op ervaring gebaseerd oordeel over kunnen hebben. Als in de tijd van de Tweede Feministische Golf, mannen gezegd zouden hebben: Bij een verschijnsel als racisme, is het kennelijk acceptabel dat de dominante partij, sans gêne, vaststelt dat ZP niet racistisch is.

Dat wil niet zeggen dat alleen mensen behorend tot groep X, kennis kunnen hebben van het verschijnsel X. Ik bepleit geen epistemologische Apartheid; integendeel. Iedereen kan expert worden op elk gebied, maar op welke expertise op het terrein van ras zijn de uitspraken van bijvoorbeeld het Pietengilde gebaseerd?

Ik plaats de figuur van Zwarte Piet binnen de Nederlandse cultuur en geschiedenis als een erfenis van het koloniale verleden en van de slavernij, in het bijzonder.

Gilroy , een ingewikkelde kluwen van tegenstrijdige gevoelens, die zich soms manifesteert als het vanzelfsprekende en gratis gevoel van morele, culturele en intellectuele superioriteit, dan weer als een ernstige malaise over hoe de samenleving met de komst van zwarten, migranten en vluchtelingen ten nadele veranderd is.

Diep ingesleten cultuurgoed 4. Ten opzichte van Suriname overheerst het gevoel: Ten opzichte van de Antillen: De beeldvorming is dat de West alleen maar geld gekost heeft en nog kost. Het diep ingesleten cultuurgoed dat wél aan de West refereert is de figuratie van Zwarte Piet.

Zoals blijkt uit historisch en cultural studies onderzoek in de V. Hartman is de essentie van de machtsverhoudingen onder slavernij zó dat de tot slaaf gemaakten hun witte eigenaren niet alleen moeten dienen, in de zin van arbeid en seksuele diensten leveren, belangrijker nog is dat ze dat moeten doen met een lach op hun gezicht.

Hun belangrijkste opdracht is te laten zien dat ze plezier hebben in hun leven, dat ze tevreden zijn met hun bestaan en niets liever willen dan dit. Ze moeten zich dus op een bepaalde, manier gedragen — vrolijk, zorgeloos, loyaal, bescherming biedend tegen witte angsten, ongeacht de gruwelijkheden waaraan ze zélf op dagelijkse basis blootgesteld werden.

Witte mensen schiepen een beeld van zwarten waarin zij zich superieur konden voelen, maar vooral waarin zij zich niet schuldig hoefde te voelen: Wat is de functie van Zwarte Piet als de onderwijzer Jan Schenkman hem in , op het hoogtepunt van het kolonialisme, introduceert?

Ik noem drie functies. De gedachte dat iedereen die waar ook ter wereld zijn gezicht zwart maakt dat doet om een kwaadaardige karikatuur neer te zetten van Afrikanen, draagt een etnocentrisch karakter: Dat doen wij zelf.

Vandaar dat we ook niet onder de indruk hoeven te zijn van interpretaties die verspreid worden door instanties als de Verenigde Naties. Die bekijken de zaken in een verkeerd daglicht. Voor de feiten moet je zijn bij etnografen en deskundigen op het gebied van folklore, nu en in het verleden.

Hun inbreng wordt op grote schaal genegeerd of buiten de orde geplaatst. Zo wordt het in Nederland alom tegenwoordige racisme bestreden met de aanval op de verkeerde vijand. Waarom was het op zaterdag toch een trieste dag voor de liefhebbers van Zwarte Piet? Omdat het allemaal zo vreselijk en grootschalig misging.

De intocht van de goede Sint in Maassluis leek wel het komende staatsbezoek van Donald Trump, zoveel veiligheidsmaatregelen waren er getroffen. De politie had zelfs undercover Zwarte Pieten ingezet. Ondertussen deelden andere undercover Zwarte Pieten pepernoten uit: Ondertussen raakten anti-Piet demonstranten in conflict met de politie. Hun bussen werden in Rotterdam al van de weg gehaald.

Agenten wensten hun tassen te inspecteren. De stemming liep hoog op en alles resulteerde in tweehonderd aanhoudingen van mensen die van hun hart geen moordkuil maakten maar toch van plan waren om een stil protest te laten zien. Zij wilden verontwaardiging, verdriet én waardigheid uitstralen. Daar hoef je geen lawaai bij te maken.


dikke neger piemel verboden sex

Als een resultaat van de kracht van zijn argumenten, was Socrates vaak in staat om antwoorden die gegeven werden op zijn vragen over de definities van waarheid, rechtvaardigheid en moed in diskrediet te brengen.

Het is niet verrassend dat hij vele vijanden maakte. We geloven immers dat we weten wat waarheid, rechtvaardigheid en moed zijn. Uiteindelijk hadden zijn medeburgers genoeg van zijn gedrag, en dus werd Socrates op de leeftijd van 70 jaar aangeklaagd voor het ondermijnen van de religie van de staat en het bederven van de jeugd. Voor een jury bestaande uit personen werd hij met een marge van 60 stemmen schuldig bevonden en tot de dood veroordeeld.

Socrates accepteerde het oordeel als legitiem maar onrechtvaardig, en in de laatste minuten van zijn leven troostte hij zijn vrienden en dronk toen vergif. Evenals Zeno en Socrates erkende hij de onbetrouwbaarheid van zintuiglijke informatie. Volgens hem werd kennis "Ideeën verkregen tijdens te redeneren over gewaarwordingen.

Plato maakte een onderscheid tussen gewaarwordingen en "Ideeën". Ze bestaan onafhankelijk van de sensaties. Sensaties krijgen hun vorm door de "Ideeën" grotmetafoor. Sensaties zijn slechts onvolmaakte representaties van de werkelijkheid. In navolging van Pythagoras beschreef hij de wereld m. Vanuit zijn visie werd het vermeerderen van kennis en het vinden van de waarheid d. Pythagoras had laten zien dat sommige aspecten van de psychologische menselijke ervaring kunnen worden gemeten. Plato ontdekte dat mensen verschillen in hun vaardigheden, mogelijkheden, talenten en neigingen.

Volgens Plato zijn deze eigenschappen in verschillende gedeelten van het lichaam gelokaliseerd: Door het meten van de verschillenden lichaamsdelen, kwam hij tot individuele verschillen meetbaarheid van menselijke eigenschappen. Met deze verschillen als uitgangspunt categoriseerde hij hen in individuen van goud, zilver, koper en ijzer psychologische sterkte. Deze verschillen moesten hun weerslag vinden in de maatschappelijke organisatie. Sommigen moesten regeren anderen dienen.

Om voor de maatschappij noodzakelijke kwaliteiten te selecteren moesten huwelijken worden gearrangeerd en bevruchtingen gecontroleerd. Zijn opstelling kwam vanuit het idee dat het karakter en de intelligentie van de mens door erfelijkheid wordt bepaald nativisme. Plato was de pupil en opvolger van Socrates.

Veel van wat we eten over Socrates komt vanuit de opnames van Plato van hun dialogen. Plato richtte een academie in Athene op, een gemeenschap van wetenschappers en studenten die jaar bleef bestaan. History of Psychology Chapter 1 Psychology and the Ancients verder te kijken dan naar het oppervlakte van dingen, om te zoeken naar de eeuwige realiteit die de ondergrond van alles was, net zoals Socrates dat deed met zijn studenten.

Dit was echte reen moeilijk taak omdat Plato, net zoal Zeno en Socrates, de onbetrouwbaarheid van sensorische informatie erkende. Kennis komt niet voort vanuit sensaties, die soms misleidend zijn, maar vanuit het proces van redeneren over sensaties.

Plato zag Forms als iets dat uitsteeg boven het sensorische en bovenzinnelijk, met een bestaan dat onafhankelijk was van de sensaties waaruit ze gevormd zijn. Sensaties bederven, verrotten en sterven; ze zijn onstabiel.

De Forms van Plato zijn echter en permanent. De schaduwen zijn analoog aan de sensaties; de echte dingen buiten de kooi zijn de Forms. Onze wereld van sensaties is voor Plato een wereld van dansende, flikkerende schaduwen waar we nooit zeker over kunnen zijn.

Volgens Plato was de enige manier om de nauwkeurigheid van onze kennis over de wereld toe te laten nemen door metingen en deductief redeneren. Hij was zich sterk bewust van de bijdragen van Pythagoras en probeerde, net zoals Pythagoras, de wereld te beschrijven met het gebruik van wiskundige principes.

Menselijke meetkundigen konden de aarde meten, maar hoe zat dat met de menselijke psyche? Zou die ook gemeten kunnen worden?

Pythagoras had laten zien dat sommige aspecten van de menselijke psychologische ervaring gemeten konden worden. Plato stelde nog een aantal andere aspecten voor.

Hij herkende dat mensen verschillen in hun vaardigheden, talenten en aanleg, waarbij hij ze categoriseerde als individuen van goud, zilver, messing of ijzer. De gemeenschap zou zulke individuele verschillen moeten herkennen en wat Plato zag als hun onvermijdelijke consequentie: In The Republic beschrijft Plato een utopische stad met een oligarchisch regeringssysteem waarin een klein aantal mensen die het talent hadden van superieur redeneren, de Guardians, en die regeerden onder een filosoof-koning.

Diegenen met superieure moed zouden strijders zijn; die met een superieur gevoel voor schoonheid en harmonie zouden artiesten en poëten zijn; en diegenen met weinig talent zouden bedienden en slaven zijn.

Plato geloofde dat zulke verschillen afkomstig waren van de goden, en dat de gemeenschap benodigde kwaliteiten zouden moeten selecteren en behouden door geregelde huwelijken en gecontroleerde voortplanting. Zijn positie was nativistisch in dat het een erfelijke basis voor menselijke karakteristieken en intelligentie aannam. Maar hoe konden zulke kwaliteiten gemeten worden? Plato geloofde dat deze kwaliteiten in verschillende delen van het lichaam gelokaliseerd zijn: Dit was een lichaam frenologie zonder de overdrijving van de latere frenologieën.

Door voor te stellen om individuele verschillen te beoordelen door het meten van de verschillende delen van het lichaam en dan mensen toe te schrijven aan verscheidene taken gebaseerd op hun psychologische sterke punten, anticipeerde Plato het moderne veld van psychometrie. Hij ging niet uit van experimenten maar van stellingen.

Daarbij ontdekte hij het belang van zorgvuldige observatie en voegt daarmee inductie toe aan methoden om kennis te verkrijgen. History of Psychology Chapter 1 Psychology and the Ancients Vanuit de observatie van cognitieve processen ontwikkelt hij basis principes t.

Deze principes kunnen worden bezien als fundamentele ideeën voor psychologische theorieën t. Aanwezigheid van drie basis principes van associatieve processen: Ervaringen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van onze geest. Bij de geboorte heeft de geest de potentie om gedachten in zich op te nemen, daartoe moet de wereld op de geest kunnen reageren de geest wordt gemeubileerd door ervaringen, zoals schrijfpapier zich vult met letters "tabula rasa" theorie.

Al onze ideeën, ook diegene die door sommigen als aangeboren worden beschouwd, zijn het resultaat van ervaringen empirisme. De ideeën van Aristoteles beïnvloedden John Lock empirisch filosoof en vervolgens John Watson behaviorist. Theorie van oorzaken teleologie: Bij tijden is de "scala natura" ook misbruikt b. Misconcepties gevolg van de inductieve methode zonder rationele kritiek: Aristoteles, de laatste van de 3 grote Griekse filosofen, wordt meer beschreven als een natuurlijke wetenschappers dan zijn 2 voorgangers.

Als een jonge man leefde hij in Athene en was hij 20 jaar lang een toegewijde student van Plato. Op middelbare leeftijd werd hij door zijn politieke overtuiging gedwongen om Athene te verlaten, en jaren lang reisde hij en werkte hij een tijdje als leraar voor de jongen die later Alexander de Grote zou worden.

Op 40 jarige leeftijd keerde hij terug naar Athene en richtte hij een school van filosofie en wetenschap op, op Lyceum. Tijdens zijn jaren daar schreef hij zijn meest belangrijke werken over biologie en psychologie. Aristoteles is voor ons interessant omdat hij 1 van de eerste Griekse filosofen was die deductie aanvulde met een inductieve, observatie aanpak voor zijn werk.

Zoals al eerder genoemd is, wees Zeno op de onbetrouwbaarheid van onze waarnemingen. Zijn tijdgenoot, Thales, benadrukte voor zijn pupil Pythagoras de belangrijkheid van het gebruiken van deductieve methoden om de waarheid te ontdekken. Socrates vertrouwde ook op logisch bewijs om de waarheid in de geest van zijn studenten te ontdekken. History of Psychology Chapter 1 Psychology and the Ancients slotte beweerde Plato dat onze sensaties imperfecte representaties van de realiteit zijn en niet vertrouwd konden worden.

In tegenstelling tot Plato, zag Aristoteles de waarde van wiskunde niet als zorgend voor de kennis over eeuwige Forms, maar zag hij de waarde van de wiskunde meer in het maken van logische deducties van duidelijke aannames en definities.

In zijn Posterior Analytics, pleitte Aristoteles voor de vermindering van alle wetenschappelijke verhandelingen tot syllogismen — logisch gededuceerde verklaringen vanuit eerste principes. Maar Aristoteles herkende ook de belangrijkheid van nauwkeurige observatie. Het kan immers zo zijn dat de wereld niet zo logisch is als Socrates en Plato aannamen.

Als dat daadwerkelijk niet zo is, kunnen hun conclusies gebaseerd op deductieve methoden niet geheel waar zijn. Aristoteles kwam tot een aantal opmerkelijk accurate conclusies met het gebruik van een inductieve, observatie aanpak. Vanuit zijn observaties van zijn eigen cognitieve processen en die van anderen, ontwikkelde Aristoteles basis principes van het menselijk geheugen die in de geschiedenis vele keren bevestigd zijn en nog steeds fundamenteel zijn voor veel huidige theorieën.

In zijn treatise De memoria et reminiscentia Concerning Memory and Reminiscence , vatte Aristoteles zijn theorie dat geheugen resulteert vanuit 3 associatieve processen samen. Objecten, gebeurtenissen en mensen zijn verbonden door hun relatieve vergelijkbaarheid met elkaar of door hun relatieve verschillen van elkaar — hoeveel ze in contrast staan met elkaar. Dingen worden geassocieerd als ze samen voorkomen in tijd en ruimte. Deze 3 basis principes van associatie — vergelijkbaarheid, contrast en naburigheid — werden aangevuld door 2 andere belangrijke invloeden op de kracht van een bepaalde associatie: Aristoteles beweerde dat hoe vaker een bepaalde ervaring herhaald wordt, hoe beter de ervaring herinnerd zal worden.

In veel theorieën over leren in de 20ste eeuw, is de relatie tussen het aantal keren dat een gewoonte versterkt wordt en zijn kracht en behoud een centraal principe. Aristoteles herkende ook dat sommige associaties zich makkelijker vormen dan anderen, en sommige gebeurtenissen worden gemakkelijker herinnerd dan andere. Moderne studies naar leren en geheugen hebben duidelijk gedemonstreerd dat bepaalde associaties gemakkelijker gevormd en herinnerd worden dan andere.

Herinneringen zijn vooral belangrijk omdat ze onze ervaringen van de wereld reflecteren. Ervaringen zijn weer verantwoordelijk voor de inhoud van onze geest; zonder ervaring zou onze geest leeg zijn. De geest wordt volgens Aristoteles gevuld door ervaring, net zoals een papier gevuld wordt met letters.

Aristoteles nam de positie van een empiricist aan, bewerend dat alle ideeën die we hebben, waaronder die ideeën die soms gezien worden als aangeboren, het resultaat zijn van ervaring. Zijn positie anticipeerde die van John Lock en andere empiricist filosofen, en door hun beïnvloedde hij de materialistische behaviorist psychologie van John Watson. De metafoor van Aristoteles van de geest bij de geboorte als een blank vel papier is de eerste van vele verschillende metaforen voor de geest in de geschiedenis van de psychologie.

Aristoteles ontwikkelde ook een verfijnde en beïnvloedende analyse van veroorzaken, zijn theorie over oorzaken. Het is een standbeeld uit marmer. Dat is een beschrijving van wat Aristoteles een material cause noemt. History of Psychology Chapter 1 Psychology and the Ancients 3. Één antwoord kan zijn door de klappen van een beeldhouwhamer.

Dat antwoord beschrijft wat Aristoteles de efficiënt cause noemt 4. Het standbeeld is het product van het uitzonderlijke talent van Michelangelo. Dat is wat Aristoteles een final cause noemt. Het concept van een final cause representeert het teleologische aspect van de analyse van Aristoteles, welke een verschijning van zekerheid geeft. Attributies van doel zijn onacceptabel in zulke wetenschappen als fysica — appels hebben geen doel als ze van bomen vallen, noch heeft water dat kookt boven een vlam een doel.

Maar in psychologie zijn teleologische doelgerichte verklaringen — wanneer ze voorzichtig en discreet gebruikt worden, wel nuttig gebleken. Aristoteles had ook opmerkelijke standpunten over psychologische catharsis. In zijn Art of Poetry, beschreef hij drama alsof het soms emoties opwekte die een zuiverend effect hebben op het publiek.

In de 20ste eeuw maakte Sigmund Freud catharsis een centraal concept in zijn psychoanalytische theorie. Vandaag de dag hoor je vaak over het Aristotelian standpunt over catharsis in het debat over de effecten van media geweld op de neiging om je agressief te gedragen.

Sommige autoriteiten, samen met media executives, beweren dat blootstelling aan film of televisie geweld voordelig kan zijn omdat het kijkers toestaat om zichzelf te zuiveren van vijandige of agressieve impulsen — een cathartic reactie.

Aan de andere kant van het debat, beweren prominente autoriteiten dat sommige individuen geleid worden door zulke afbeeldingen van agressie om zich agressief te gedragen, en dat gefilmd geweld een voorbereidingsschool is voor geweld in onze maatschappij en dat zulke consequenties vooral erg waarschijnlijk zijn in onvolwassen of emotioneel onstabiele mensen.

Hij beschreef 3 niveaus van leven: Zijn conceptie van een schaal van natuur scala naturae heeft grote invloed gehad op het biologische denken door de eeuwen heen. Charles Darwin erkende bv. De conceptie van een schaal van natuur van Aristoteles is niet geheel voordelig geweest voor psychologie, omdat het op sommige momenten in de geschiedenis heeft geleid tot het geloof dat alle dieren, waaronder mensen, gerangschikt kunnen worden op een schaal van gegradeerde dimensies.

Lovejoy wees erop dat de notie van een schaal van natuur uiteindelijk meer leidde tot theologische dan wetenschappelijke concepties waarin God aan de top van de schaal stond en alle andere wezens gezien werden als een steeds meer imperfecte kopie van de perfectie van God. Één van de meest interessant misvattingen van Aristoteles gaat over de plaats van de geest. Zoals al eerder gezegd, dacht Hippocrates dat de hersenen de kern waren van sensaties, perceptie en gedachten.

Colin Blakemore wijst erop dat het wetenschappelijke bewijs dat op een gegeven moment prominent is de intuïties van die tijd beïnvloed als het gaat om de plaats van ons bewustzijn. Het bewijs in de tijd van Aristoteles leidde hem tot een radicaal andere conclusie: Aristoteles bestudeerde bijvoorbeeld de ontwikkeling van het embryo van een kip en merkte op dat het hart 1 van de eerste organen is dat beweegt.

Hij observeerde ook dat terwijl een verwonding aan je hoofd een periode van bewusteloosheid kan veroorzaken, de persoon vaak hersteld, terwijl een wond aan het hart vaak fataal is. Dit idee van Aristoteles dat het hart en niet de hersenen het meest belangrijke deel van het lichaam is, zou ook beïnvloed kunnen zijn geworden door zijn kennis van de begrafenis praktijken van de oude Egyptenaren.

De Ba geest van een oude Egyptenaar zat niet in het hoofd, maar in zijn borstkast. Om het lichaam te bewaren voor zijn tocht naar Osiris, werden lichaamsdelen zoals de lever, de maag, de longen en het hart uit het lichaam gehaald, gebalsemd en in kleine miniatuur doodskisten gelegd. History of Psychology Chapter 1 Psychology and the Ancients door de neus uit het lichaam gehaald werden tijdens het balsemen en daarna vernietigd werden.

Aristoteles kan ook beïnvloed zijn door een model dat vrij verkrijgbaar was voor hem vanuit zijn alledaagse ervaring: De inwoners van een stad kwamen bij de Agora bijeen om te discussiëren over gebeurtenissen, politiek, sport, religie en lokale roddels. De functie van de hersenen daarentegen was om het bloed af te koelen. Sommige andere misvattingen die naar voren kwamen vanuit de inductieve methodologie van Aristoteles gingen over zijn ideeën over dieren.

In zijn boek Historia animalium A History of Animals en De partibus animalium About the Parts of Animals , probeerde Aristoteles om dieren te classificeren op basis van zulke karakteristieken als het aantal poten en de aanwezigheid van bloed. Hij beschreef ook de beweging van dieren en hun ouderlijk en seksueel gedrag.

Aristoteles zorgde voor een accurate beschouwing over het gedrag van voederende bijen, maar omdat hij vertrouwde op de observaties van anderen, concludeerde hij dat bijen geen honing maken maar dat ze het verzamelen op hun vleugels als het vanuit de lucht naar beneden valt.

Hij merkte ook op dat de bekken van vogels die in gevangenschap leven vaak lang worden, wat ook daadwerkelijk zo is, maar hij concludeerde dat de groei een straf is voor het ongastvrij zijn voor een gast in een eerdere wereld. De theorieën van Aristoteles over de plaats van de geest en het gedrag van dieren zijn voorbeelden van conclusies die het resultaat zijn van een voorkeur voor inductieve methoden die voordeel gehad zouden hebben van een kwalificatie door rationele kritiek.

Toch zie je verscheidene bijdragen die zijn voortgekomen uit de inductieve aanpak van Aristoteles terug komen in huidige theorieën over geheugen, catharsis en evolutie.

Robinson gaat nog verder en beweert dat de interesse van Aristoteles in psychologische onderwerpen, en vooral zijn grote werk De anima On the Mind , sterk bewijs zijn dat hij een formele psychologie had en dus dat hij gezien kan worden als een oude vader van de psychologie.

Post-Aristotelian Philosophy 30 Een aantal verschillende scholen van filosofie kwamen naar voren voor korte perioden in het Griekenland na Aristoteles. De meest interessante hiervan, vanuit een psychologisch standpunt, zijn de Stoic school en de Epicurean school. De leidende Epicurean filosofen waren de Griek Epicurus — voor Christus en de Romeinse dichter Lucretius 99 — 55 voor Christus , die beweerden dat alle kennis voortkwam vanuit sensaties en behouden werd in het geheugen.

John Locke zei in de 17de eeuw iets dat hier sterk op lijkt. Voor de Epicureans was het menselijk leven een korte episode in de eeuwige geschiedenis van botsingen van atomen. Dit was een statisch standpunt over creatie; ze beweerden dat de aarde zien als de enige planeet die bewoond werd absurd was.

Voor Epicureans was het doel van het leven om te genieten van alle plezierige dingen terwijl je de pijn en het lijden van anderen moest minimaliseren. Stoics geloofden dat een rationeel principe logos het universum begeleid en dat elke persoon de plicht heft om redden te volgen en te promoten in zowel persoonlijk gedrag als in zaken van de staat.

Passies en emoties moesten onderdrukt worden. De Stoics beïnvloedden Immanuel Kant. Momenteel nog dezelfde vragen - denken over de aard van de geest Democritus - denken over de plaats van de geest Aristoteles 2. Gedrag en informatieprocessen beschrijven in wiskundige wetten - wiskundige wetten m. Denken over de aard van de mens - Galen 4. Inzichten over de inhoud van de geest empirisme en nativisme - huidige uitkomsten van onderzoek gelijkluidend aan Aristoteles,Plato, Galen.

De westerse manier van denken is gebaseerd op de denkwereld van Griekenland en Rome - ethische systemen afgeleid van de filosofie uit de Oudheid - inductie Aristoteles en deductie Pyhtagoras basis voor moderne wetenschap - het belang van wetenschappelijke ontwikkeling werd voor het eerst in de antieke werelderkend.

History of Psychology 2. Augustulus wordt overwonnen door Odoacer, een Germaanse koning. In de Middeleeuwen was er inderdaad sprake van een soort pre-wetenschappelijke vorm van psychologie. Sint Augustinus, de bisschop van Hippo, schrijft in zijn Confessions over zijn introspectie; Zijn gevoel werd beschreven in het boek, hij wordt daarom wel eens de e 1 moderne psycholoog genoemd.

Bijna duizend jaar ging voorbij tussen de uiteindelijke val van het Romeinse Rijk in de 5de eeuw na Christus en het begin van de Renaissance. Sic transit gloria mundi Thus passes the glory of the world.

De vroege middeleeuwen, van het begin van de 5de eeuw tot ongeveer het jaar na Christus, warden de Dark Ages genoemd door de verduistering van de Europese beschaving.

Maar die beschrijving is uitgedaagd door een aantal wetenschappers, waaronder Kemp , die speciale aandacht besteedde aan de middeleeuwse psychologie. Kemp beweert dat er een prescientific psychologie was als deel van de verbetering in leren en de ontwikkeling van wetenschap zoals die werd toegestaan door de middeleeuwse Roman Catholic Church. Er waren inderdaad academische, technische en wetenschappelijke bijdragen voor, tijdens en onmiddellijk na dit tijdperk.

In de 7de eeuw werden stijgbeugels voor de eerste keer gebruikt om de voet van een paardrijder te ondersteunen; ze stonden het de paardrijder toe om het paard makkelijker te manoeuvreren en een groter wapen bij zich te hebben. De 9de eeuw zag de publicatie van een grote biografie van de keizer Charlemagne. Het Doomsday Book uit de 11de eeuw heeft bijna 6duizend watermolens opgenomen die in Groot-Brittannie werkten. In werd de windmolen uitgevonden, een uitvinding die zo succesvol was dat binnen 10 jaar het Vaticaan een kerkelijke belasting hief op alle nieuwe windmolen installaties.

Psychologische vragen waren vaak het gebied van religie. Saint Augustine, de bisschop van Hippo, leefde in de 4de eeuw. Voor Augustine was God de ultieme waarheid, en God kennen was het ultieme doel van de menselijke geest. Maar hoe zat het met mensen? Hoe moeten we menselijke acties en gedrag begrijpen?

Augustine raadde aan om je naar binnen te keren, waarbij hij geloofde dat de waarheid ergens binnenin elke persoon zou zitten. In zijn Confessions, beschreef Agustine zijn emoties, gedachten, motieven en herinneringen. Soms zijn, zijn openbaringen verrassend, zoals wanneer hij zijn passie en verleidingen van een maîtresse beschrijft.

Het label lijkt misschien wat voorbarig, maar de Confessions van Augustine trekken nog steeds veel belangstelling voor zijn analyse en beschrijving van de psyche van een man. De 12de eeuw as een periode van culturele en economische heropleving in Europa. De populatie groeide, steden herrezen, de koopvaardij klassen kwamen te voorschijn, en feudalism waarbij gemeenschappelijke, sociale, economische en politieke macht in de handen lagen van een klein aantal landeigenaren werd zwakker toen gilden, burgerraden en kloosters zich organiseerden.

Één grote nalatenschap van de middeleeuwse periode is de gotische architectuur, vooral de kathedralen van Europa. De late 12de en 13de eeuwen zagen het begin van 14 universiteiten, beginnend met de universiteiten van Bologna en Parijs. Engelse academici trokken naar Parijs om lezingen te horen, maar aan het eind van de 12de eeuw legde King Henry II zulke reizen aan banden, dus begonnen academici samen te komen in Oxford.

Hun aantallen groeiden en een serie van conflicten tussen de studenten en de inwoners van Oxford leidde tot de oprichting van de eerste Oxford College, Merton in De eerste Cambridge College, St.

Van de studenten op die universiteiten, die allemaal mannelijk waren, werd verwacht dat ze academisch leven leidden onder de supervisie van een kloostermeester. History of Psychology Chapter 2 Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology Uiteindelijk werden deze instituties vitaal voor de ontwikkeling van wetenschap, maar de eeuw na hun oprichting was een tijd van verschrikkelijke opschudding en strijd.

Deze verschrikkelijke eeuw werd gevolgd door de hergeboorte van wetenschap, leren, kunst en literatuur tijdens de 15de en 16de eeuwen — de Renaissance. In de Renaissance wereld vinden we de eerste formele filosofische en wetenschappelijke voorgangers van psychologie.

The Renaissance World 34 Door boekdruktechnologie komen de eerste boeken massaal op. Ook werd er veel ontdekt en was er sterke artistieke expressie. De psychologie kwam niet zo ver door de theologische weerstand. De Renaissance begon in Florence, een prachtige ommuurde stad van Leonardo was de typische Renaissance man: De meest bejubelde anatomische tekening van Leonardo, een menselijke embryo in de baarmoeder, was zo expert dat het honderden jaren lang verscheen in anatomie teksten.

De grootste technische prestatie van de Renaissance was de uitvinding van drukkunst. Het eerste gedrukte manuscript kwam uit China zo vroeg als de 8de eeuw na Christus. Deze boeken waren echter block-printed, d. Maar blockprinting kostte veel tijd, was afmattend en inflexibel.

Kort voor , na veel werk en vele financiële en technische moeilijkheden, ontwikkelde Johannes Gutenberg een methode van het gieten van beweegbare type die gemakkelijk gebruikt kon worden om een aantal boeken relatief goedkoop te drukken. Een minder voorbeeldig gebruik van deze nieuwe technologie kwam naar voren toen de kerk de technologie gebruikte voor de massaproductie van gunsten, die ze verkochten voor vermindering van de sancties voor zonden.

Aan het eind van de 15de eeuw, waren er al drukpersen in tenminste 13 Europese steden. Voor de eerste keer was kennis verkrijgbaar voor een relatief groot aantal mensen, en academici waren in staat om hun eigen werk te publiceren en het werk van anderen te lezen. In deze periode, naast de literaire volumes, werden de eerste boeken in vele gebieden van kennis, waaronder prescientific psychologie, gedrukt. Een variant van het woord psychologie, Psichiologia, is de titel van een werk van Marcus Marulus gepubliceerd rond In publiceerde hij een verzameling van werken van verschillende auteurs over de aard van menselijkheid, vooral de menselijke ziel.

Dit eerste psychologie boek was een succes, waarbij het door 3 drukken ging voor het eind van de eeuw. Tijdens de Renaissance breidde de kennis over de geografie van de wereld zich uit als nooit te voren. Portugese navigators zeilden mijl naar de Afrikaanse kust en zetten een lucratieve handel in goud, ivoor, peper en slaven op.

De meest lucratieve handelsroutes leidden door Constantinopel, de grootste stad in het middeleeuwse Europa, naar het oosten. Toen Sultan Mohammed II de stad in plunderde, werd een zee route naar het oosten noodzakelijk. Christopher Columbus zocht een kortere route naar het oosten door ten westen van Europa te varen, maar hij vond in plaats daarvan in de New World; en in voer Ferdinand Magellan rond Cape Horn, waarmee hij voor eens en voor altijd bewees dat de aarde rond is en dat de continenten van Azië en Amerika gescheiden waren.

Leonardo had prachtige tekeningen gemaakt van de menselijke anatomie, maar niemand produceerde vergelijkbare gedetailleerde studies van de geest tijdens dit tijdperk. De reden waarom dit zo was kan duidelijk worden wanneer we de reacties bekijken van de Renaissance theologische gemeenschap op de ontwikkeling van een erg andere wetenschap, de astronomie.

Renaissance Science 36 The Place of human Beings in the Universe 36 Copernicus komt met de theorie dat de aarde om de zon draait en niet andersom. De jaargetijden komen door de draaiing om de zon. De kerk noemt het idee absurd. Bruno , een Dominicaanse monnik verdedigde Copernicus en werd verbrand in in Rome. Tijdens de Renaissance ondergingen de concepties over de kosmos en de plaats van de mensen binnen de kosmos drastische veranderingen.

De verandering begon in , toen Nicolaus Copernicus — zijn heliocentrisch zon gecentreerde standpunt van het universum publiceerde. Copernicus was een voorname Poolse geestelijke, humanist en astronoom. Volgens Copernicus is de zon, en niet de aarde, het centrum van het universum en de planeten draaien rond de zon.

Het dagelijkse opkomen en ondergaan van de zon werd volgens hem veroorzaakt door de rotatie van de aarde rond zijn as, en de jaarlijkse progressie van de seizoenen wordt veroorzaakt door de revolutie van de aarde om de zon.

Dit zon gecentreerde standpunt van de aarde was niet geheel origineel van Copernicus. Zo vroeg als de 13de eeuw voor Christus, heeft Aristarchus van Samos beweerd dat de aarde rondom de zon draait. In de tweede helft van de 14de eeuw had Nicholas Oresme, een opvolger van de Engelse Franciscaan William van Ockham, hetzelfde idee voorgesteld. Maar zulke standpunten werden verworpen, omdat ze sowieso ingingen tegen het gezond verstand. Nog belangrijker was dat zon gecentreerde standpunten ingingen tegen de leer van de kerk.

Als de speciale creatie van God, zouden mensen een bevoorrechte positie moeten innemen aan het centrum van het universum. Tenslotte verteld de bijbel ons dat God 5 dagen lang werkte om de aarde te creëren, maar slechts 1 dag om de rest van het universum te creëren en op de 7de dag rustte hij. Omdat hij mannen en vrouwen had gecreëerd naar zijn evenbeeld, en zoveel tijd en aandacht had besteed aan de creatie van de aarde, zou God zeker niet de aarde in een randpositie hebben geplaatst, waarbij de aarde rondom de zon draait.

De aarde moest aan het centrum van het universum staan. Copernicus verwachtte een negatieve reactie op zijn theorie en dus stelde hij de publicatie van De revolutionibus coelestium orbium On the Revolution of the Heavenly Spheres voor 36 jaar uit.

Hij zag het boek voor het eerst in op zijn sterfbed. History of Psychology Chapter 2 Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology als een hypothese, een wiskundige handigheid om de beschrijving van de beweging van de planeten te vergemakkelijken. Sommigen noemden Copernicus de hervormer van de astronomie, een tweede Ptolemy, een man die voor altijd de concepties over het universum veranderde.

Maar zijn theorie was voor velen onacceptabel, vooral voor de kerk. Zijn systeem werd absurd en antireligieus genoemd. Copernicus had mensen van een centrale positie in het universum naar een randplaats gedegradeerd.

Waren mensen niet langer de heilige creatie van God? Een nog erger standpunt werd later voorgesteld door een Dominican monnik, Giordano Bruno , die les gaf in Rome, Geneve, Londen, Oxford en Parijs en het systeem van Copernicus verdedigde en uitbreidde.

Bruno stelde het bestaan van niet 1 zon maar van ontelbare zonnen voor, niet slechts 1 aarde maar ontelbare aardes die rond hun eigen zon draaien en die mogelijk bewoont werden door perceptueel wezens.

Hij beschreef een oneindig universum. Zulke standpunten kostten Bruno het leven, hij werd op de brandstapel verbrand in Het is jaar na de afscheiding van Martin Luther naar het Protestantisme.

Galileo wordt dus gestrafd door de kerk in , sterft in Hij doet ook metingen naar vrije val en is erg precies in zijn bevindingen. Zijn mate van controle en metingen zal in de wetenschap een belangrijke rol innemen.

Galileo verbeterde de Renaissance astronomie en zorgde voor de ondergrond van de wetenschappelijke methode die vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt. Als reactie op de regel dat leden van de universiteit van Pisa te allen tijde hun academische gewaden moesten dragen zowel op als buiten de campus schreef Galileo een satirisch gedicht genaamd The Wearing of the Gown.

Hij bepleitte dat leden van de faculteit, in plaats van het dragen van hun gewaden, altijd naakt rond zouden moeten lopen. De autoriteiten van de universiteiten waren hier niet blij mee en Galileo vertrok naar Padua en daarna Venetië.

Een toevallige observatie van Hans Lippershey, een Nederlandse lenzen maker, veranderde de richting van de carrière van Galileo. In merkte Lippershey op — terwijl hij door zijn werkkamer liep tussen rekken met glazen lenzen — dat wanneer hij door een convexe en een concave lens keek die toevallig op 1 lijn stonden, de afstand tot een kerk korter leek.

Lippershey zette twee lenzen op een bepaalde afstand van elkaar in een buis zodat licht verzameld werd door een lens aan het uiteinde van de buis en het beeld vergroot zou worden door een kleinere lens, die diende als het oogstuk.

Hij had de eerste telescoop geconstrueerd. Galileo werd opgedragen om de claim van Lippershey dat hij een telescoop had uitgevonden — een instrument dat het je zou toestaan om dingen op een afstand te kunnen zien — te onderzoeken. Galileo kwam tot de conclusie dat de claims van Lippershey waar waren.

Galileo leerde om lenzen te maken, op zichzelf een redelijke technische prestatie. Tegen was hij in staat om lenzen te maken die de vergrotingsfactor van zijn telescoop liet toenemen van 3 tot ongeveer Dus richtte Galileo zijn telescoop naar de sterren.

History of Psychology Chapter 2 Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology overblijfselen zijn van een gebroken maan. Galileo concludeerde ook dat Copernicus gelijk had gehad, dat de zon inderdaad het centrum van het universum was. Galileo beschreef zijn observaties en presenteerde zijn concusies in sidereus nuncius Message from the Stars , gepubliceerd in in Venetië.

Het jaar was minder dan jaar na de opzegging van het pausdom van Martin Luther in en de reformatie die het Westerse Christendom verdeelde in de Romeins katholieke en protestantse kerken. Het was geen tijd om de autoriteit van de kerk uit te dagen. Op 24 februari , veroordeelde de Congregation of the Index, het censorschap van de kerk, de leer van het Copernicanism.

De aarde, en niet de zon, was het centrum van het universum, zo verklaarden zij; en de machtige Robert Cardinal Bellarmine, die verantwoordelijk was voor de inquisitie, instrueerde Galileo om te stoppen met het bepleitten van de nieuwe theorie.

Maar de vragen die naar voren kwamen door de observaties van Galileo konden niet genegeerd worden. De kerk leerde dat de sterren in de hemel geplaatst waren door God als hulp voor de menselijke navigatie. Maar met zijn telescoop zag Galileo veel nieuwe sterren die je niet kon zien met het blote oog.

Waarom had God deze sterren aan de hemel geplaatst? De kardinalen reageerden dat ze in de hemel geplaatst waren door God omdat God wist dat de telescoop uitgevonden zou worden. Maar Galileo was niet overtuigd.

Terwijl hij rekende op zijn steun en die van de machtige Medici familie, voelde Galileo zich vrij om door te gaan met zijn betoog voor het Copernicanism. Hij creërde een hypothetisch debat over de geocentrisch en de heliocentrische systemen. Met duidelijkheid en verstand, beweerden de debaters dat de zon, en niet de aarde, het centrum is van de kosmos en dat de aarde niet stilstaat maar roteert om zijn as en draait om de zon. Aan het einde van het debat concluderen de deelnemers dat Copernicus gelijk had.

Paus Urban steunde Galileo, waarbij hij er alleen op stond dat de Dialogue een disclaimer zou bevatten dat het Copernicanism een hypothese was. Toen Galileo die disclaimer plaatste in de mond van 1 van zijn debaters, Simplicius, een simpele man met oppervlakkige gedachten en een begrensde bekwaamheid, had hij zijn lot getekend. In deze confrontatie tussen observatie en autoriteit, won de autoriteit.

Het is waarschijnlijk dat Galileo tenminste de martelapparaten had gezien voordat hij neerknielde voor de kardinalen en afstand deed van het Copernicanism.

In zijn laatste jaren werd Galileo bijna geheel blind. In erkende Paus John Paul II de bijdrage van Galileo aan de wetenschap en herkende het bittere conflict dat zijn geval had veroorzaakt tussen de kerk en de wetenschap.

In november ging de paus zelfs nog verder toen hij erkende dat de kerk een fout had gemaakt bij het veroordelen van Galileo. Galileo was ook een pioneer experimenteerder die de methode van het controleren van bepaalde factoren variabelen terwijl andere gemanipuleerd en gemeten worden ontwikkelde.

In zijn experimenten bestudeerde hij de relatie tussen de afstand die een object had afgelegd in zijn val en zijn snelheid. Galileo formuleerde de wet van de vrije val: Snelheid is proportioneel aan de tijd van de val. De beschrijvingen van Galileo van zijn experimentele procedures waren zo precies dat een huidige onderzoeker, Stillman Drake, in staat was om ze precies te repliceren.

In zijn Dialogue, voorspelde Galileo dat de Italiaanse wetenschap en handel overgenomen zouden worden door rivalen uit het noorden tenzij wetenschappers de garantie kregen van vrijheid in onderzoek. Het gepassioneerde pleidooi van Galileo voor vrijheid van onderzoek hoor je door de eeuwen heen. Condities in Italië waren ongastvrij voor de wetenschappelijke aanpak voor het verkrijgen van kennis die Galileo bepleitte.

Net zoals hij voorspelde kwam de volgende grote wetenschappelijke verbetering in Duitsland en Engeland naar voren, protestantse landen uit noord Europa. Uitvinder van Calculus, Zwaartekracht en andere theorieën gebaseerd op zijn Wiskunde. Harvey, een arts die gestudeerd heeft onder leerlingen van Vesalius de man die anotomie heeft verduidelijkt met zijn onderzoek op lijken.

Isaac Newton is geboren op eerste kerstdag in het jaar dag Galileo stierf. De omstandigheden rondom zijn geboorte konden haast niet nog minder veelbelovend zijn. Engeland stond op het punt om zich te begeven in een bloederige burgeroorlog veroorzaakt door religieuze divisies.

De geboorteplaats van Newton, de hamlet of Woolsthorpe in Lincolnshire, was weinig meer dan een aantal kleine boerderijen en huizen die rondom een manor huis stonden. Zijn vader overleed een paar maanden na zijn geboorte. Zijn moeder trouwde toen Isaac drie was met Barnabas Smith en Newton werd achtergelaten bij zijn grootouders. Van hem leerde Newton recepten voor te schrijven en om te experimenteren met chemicaliën.

Hij leerde ook vliegers moest bouwen en hoe hij ze moest laten vliegen, hoe hij zonnewijzers moest ontwerpen, een miniatuur windmolen van energie moest voorzien met een muis in een loopwiel en hoe hij verscheidene machines moest bouwen. De directeur van de school herkende de briljantheid van Newton en drong er bij zijn moeder op aan om haar plannen voor Isaac om de familieboerderij te runnen op te geven.

Newton was sowieso een slechte boer dus stemde zijn moeder ermee in dat hij naar Cambridge zou gaan. Als een student, geleerde, kameraad en in op een leeftijd van 26 jaar, Lucasian professor van de wiskunde, werd Newton een grote Cambridge uitblinker.

Newton werd gefascineerd door licht. Het was overal, net zoals kleuren. Maar waren kwamen de kleuren in wit licht vandaan? In beschreef Newton aan de Royal Society hoe hij een triangulair glazen prisma had verkregen en experimenten hiermee uitvoerde over het fenomeen van kleuren. Wit licht dat door het prisma scheen werd verdeeld in zijn component kleuren: Toen hij het verdeelde licht weer liet convergeren door het door een tweede prisma te laten schijnen was het resultaat wit licht, een fenomeen dat Newton nog wonderbaarlijker vond dan het kleuren spectrum zelf.

De demonstratie van Newton dat wit licht verdeeld kan worden in zijn component kleuren en dat dan de individuele lichtstralen weer gecombineerd kunnen worden om wit licht te rijgen was een definitieve wetenschappelijke demonstratie van de 17de eeuw. Het liet de waarde van wiskunde als de taal van wetenschap zien en de kracht van inductieve, experimentele methoden in het begrijpen van de natuur.

De analyse van licht door Newton was een triomf voor de fysica. Een latere generatie van filosofen, de Britse empiristen, zouden proberen om hetzelfde te doen voor het menselijke bewustzijn als wat Newton gedaan het voor het licht; dat wil zeggen bewustzijn verdelen in zijn elementen.

Dit was het model van de geest dat sommige leden van de eerste generatie psychologen adopteerden in de late 19de eeuw. History of Psychology Chapter 2 Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology De grote ontdekking van Newton was dat dezelfde kracht die appels naar de grond trekt ook de maan in zijn baan rondom de aarde houd en de aarde in zijn baan om de zon.

Die kracht was de zwaartekracht. Het Newtonian universum, met zijn planeten die allemaal in dezelfde richting bewegen langs eclipsvormige banen, was wettig en voorspelbaar. In plaats daarvan kwam het naar voren vanuit de counsel en domein van een intelligent en machtig wezen. Gegeven zijn veilige plaats als 1 van de grootste figuren in de geschiedenis van de Westerse wetenschap, is het verrassend om te horen dat Newton zijn carriere later verpestte.

In verhuisde hij naar Londen waar hij kort diende als een Member of Parliament, en toen Warden of the Royal Mint werd. Newton, de excentrieke wiskundige die bekend stond voor het maken van diagrammen en berekeningen op grint gangen, gaf nu les in lege hallen in kleren waarin hij geslapen had, hij at niet meer, en hij voerde zijn plicht van Warden met veel enthousiasme en efficiëntie uit.

Aan het eind van zijn leefde richtte Newton zich op alchemie, waarbij hij boeken over dat onderwerp verzamelde. Hij zocht de alkahest of panacea die basis metalen zoals lood zou overzetten in goud.

Het bizarre gedrag dat Newton in die periode vertoonde is toegeschreven aan zijn blootstelling aan kwik in zijn alchemie. In de 18de eeuw beredeneerde de Britse astronoom Sir Edmund Halley dat 3 spectaculaire kometen die zijn vastgelegd in , en eigenlijk dezelfde komeet waren.

Met het gebruik van de wet van Newton van universele zwaartekracht om zijn baan dor de ruimte te plotten, voorspelde Halley dat de komeet 76 jaar later terug zou komen in en elke 76 jaar daarna. Halley overleed in en dus zag hij niet dat de komeet te voorschijn kwam op eerste kerstdag , net zoals hij had voorspeld.

De demonstratie van Halley van de voorspelbaarheid van fysieke fenomenen liet de macht van de menselijke geest zien om het universum te begrijpen door het toepassen van wetenschappelijke wetten. Het was een triomf van wat later bekend zou worden als de Age of Enlightenment. In had Copernicus een wetenschappelijke revolutie veroorzaakt met De revolutionibus.

In dat zelfde jaar werd een tweede revolutionair werk gepubliceerd: De humani corporis fabrica librin septum The Fabric of the Human Body. De auteur was Andreas Vesalius , de leidende anatoom in die tijd. Vesalius werd gezien als de opvolger van Hippocrates en Galen, maar nog belangrijker, hij was een anatoom die niet vertrouwde op de klassieke teksten, maar op anatomische observaties van het lichaam.

Voor Vesalius was het lichaam een boek dat de anatoom kon lezen met het gebruik van de methodes van ontleding. Op de University of Padua ontleedde hij honderden lichamen, waarbij hij zijn resultaten en demonstraties in een speciaal geconstrueerd leertheater presenteerde. Na het ontvangen van zijn degree van Caius College, Cambridge in , reisde William Harvey naar de University of Padua om medicijnen en anatomie te studeren met de opvolgers van Vesalius.

Hij keerde terug naar Engeland in en richtte een succesvolle medische praktijk op en initieerde een actief onderzoeksprogramma naar de beweging van het hart en de beweging van bloed.

De methoden van Harvey waren observatie en experimentatie. Hij vond bloed in dieren variërend van kikkers, kuikens, duiven, geiten, schapen, ossen en muizen en zelfs in minder veelbelovende dieren zoals palingen, krabben, slakken, slangen, wespen en vliegen. Voor die tijd werd gedacht dat het hart bloed maakte, die voedingsmiddelen door de aders en slagaders in een eenrichtingsstroom van het hart afvoerde.

Harvey woog de hoeveelheid bloed in een mens en in een schaap. De hoeveelheden waren vergelijkbaar, ongeveer 4 pond. Daarna liet hij een schaap doodbloeden waarbij hij de hoeveelheid bloed mat, ongeveer 2 ons, die werd vrij gegeven met elke hartslag.

History of Psychology Chapter 2 Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology Vergelijkbare berekeningen voor mensen, honden en vee liet zien dat de hoeveelheid bloed die het hart in een uur liet bewegen altijd de hoeveelheid bloed in het lichaam oversteeg.

De conclusie van Harvey was dat het hart geen bloed maakte, maar het door het lichaam pompte. Harvey had gedemonstreerd dat een biologisch systeem bestudeerd kon worden met dezelfde nauwkeurigheid waarmee fysici fysieke systemen bestudeerden. Het succes van deze demonstratie wees naar de experimentele biologie. In de 20ste eeuw is aangetoond dat in bloed geboren circulerende hormonen belangrijke factoren zijn in temperament, cognitie, emotie en slaap.

Ten slotte begon het onderzoek van Harvey de demystificatie van het hart die in de 20ste eeuw leidde tot publiekelijk geaccepteerde hart transplantaties. Renaissance Philosophy 46 René Descartes 46 Een van de belangrijkste grondleggers van moderne geometrie en moderne westerse filosofie. Daarna een Bachelor of Law in Poitiers. In meldt hij zich voor het vreemdelingenlegioen in Nederland. Hier heeft hij een droom over de opbouw van Wiskunde en Wetenschap in het algemeen Droom: The Spirit of Truth.

Op zijn 23e begint hij zijn rationalistische manifest. In moet hij les gaan geven aan de koningin van Zweden. Cogito ergo sum, de term die Descartes in de wereld brengt en die hem ook aan psychologie linked, Ik ben want ik denk. Descartes denkt ook al na over het zenuwstelsel, hij praat over holle buizen waardoor een soort vloeistof gaat. Hierbij maakt hij ook de vergelijking tussen mens en dier. Hij gelooft dat de mens veel complexer is, omdat deze geschapen is door God. Descartes definieert de zes passies van de mens: Hij plaatst de mensen dus duidelijk boven de dieren, wat maakt dat dieren gebruikt kunnen worden voor proeven door Cartesians het verhaal van de os en het oog dat Descartes opensnijdt, om te zien dat een beeld door het oog wordt omgedraaid.

Naast de verbeteringen in de wetenschap, zorgden ontwikkelingen in de Renaissance filosofie voor een belangrijke ondergrond voor psychologie. Toen de Renaissance filosofen kennis nastreefden over dingen en hun oorzaken, ontwikkelden ze inzichten en theorieën die latere psychologen sterk beïnvloed hebben.

René Descartes was een leidende Franse wiskundige en filosoof tijdens de jaren voor en onmiddellijk na het trial van Galileo. Hij is in geboren in La Haye, de zoon van een raadslid van het provinciale parlement van Groot-Brittannië.

Zijn familie overerving stond hem toe om een leven te leiden van studie en reizen waarbij hij geen zorgen had over geld. Van tot ging Descartes naar een Jezuïeten school dicht bij Anjou. De Jezuïeten, de intellectuele voetsoldaten van de katholieke kerk, stonden bekend om hun excellente scholen.

Van hen kreeg hij een klassieke educatie met een sterke nadruk op menswetenschappen, wiskunde, religie en filosofie. History of Psychology Chapter 2 Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology de lessen kon komen waardoor hij in bed kon blijven liggen. In haalde Descartes zijn bachelor degree en een licentie in de rechten op de University of Poitiers.

In ging Descartes vrijwillig in een huurlingen leger in Nederland. Deze droom met een visie van een nieuw systeem van wetenschap en wiskunde veranderde zijn leven. Het eerste grote succes van Descartes was om de methoden van algebra en geometrie te combineren tot een analytische geometrie.

Hij ontwikkelde methoden die het toestaan dat geometrische voorstellen vertaald worden in algebraïsche punten die gedefinieerd worden door coördinaten op 2 loodrecht lijnen. Dat laatste inzicht kreeg Descartes toen hij zat te denken hoe hij wiskundig de exacte positie van een vlieg in zijn kamer kon beschrijven. Op elk gegeven moment zou de afstand van de vlieg van het plafond of de vloer en twee aangrenzende muren zijn positie definiëren.

Die afstanden definieerden de coördinaten van de vlieg. Als de vlieg beweegt, kon zijn pad beschreven worden als een serie punten, die op hun beurt weer gecombineerd konden worden om een curve te vormen.

Descartes nam zijn ideeën over analytische geometrie mee door een aantal strijden en avonturen voordat hij ze 18 jaar later publiceerde in La Géométrie Geometry. Het werk was een onmiddellijk succes en stelde de reputatie van Descartes als een wiskundige veilig.

Descartes verliet Frankrijk voor Nederland in om een leven te zoeken van wetenschappelijke eenzaamheid. Zijn behoefte een vrede en stilte was zo groot dat hij gedurende de 20 jaar die hij in Nederland was in 24 verschillende huizen woonde in 13 verschillende steden, waardoor hij slechts een klein aantal vertrouwde vrienden had die wisten waar hij was. Ondanks zijn voorzorgsmaatregelen, kwam zijn beroemdheid onder de aandacht van Queen Christina van Zweden.

Zij wilde weten hoe ze gelukkig kon leven en toch God niet hoefde te ergeren. Wie was beter in staat om die vraag te beantwoorden dan de beste denker van Europa? In liet Queen Christina Descartes naar Stockholm komen en haar privé leraar te zijn in filosofie en wiskunde. Descartes overleefde de koningin en de Zweedse winter slechts 4 maanden voordat hij overleed aan longontsteking op 11 februari Naast zijn bijdrage aan de wiskunde, was Descartes ook de oprichter van de moderne Westerse filosofie.

Hij wilde een radicaal nieuw systeem van filosofie vanaf de grond af opbouwen — een logisch, wetenschappelijk systeem van denken. De Discourse was zijn eerste boek. Descartes schreef in het Frrans in plaats van in het Latijn omdat hij hoopte hier een breder publiek mee te bereiken. Ondanks zijn formidabele titel was de Discourse goed leesbaar en informatief. Boven alles zocht Descartes naar de waarheid: Hij nam een rigoureuze wetenschappelijke attitude aan, waarbij hij regels van logica volgde waarvan hij dacht dat ze sufficiënt genoeg waren om de waarheid te achterhalen.

Hierbij was het erg belangrijk dat je nooit iets accepteerde als waar, als je niet heel zeker wist dat het waar was, als je hier bewijs voor had. Soms twijfelde Descartes aan het bestaan van God en geloofde hij dat zelfs de meest gepassioneerde theïst af en toe vergelijkbare twijfels zou moeten hebben. Vanuit een empirisch standpunt, zo redeneerde Descartes, kunnen we niet absoluut zeker zijn over het bestaan van God.

Zulke standpunten waren ketters volgens de katholieken. De werken van Descartes werden, net als die van Galileo, op de Indes of Prohibited Books geplaatst, en boekenverkopers mochten zijn boeken niet drukken. Samen met de twijfels over het bestaan van God, concludeerde Descartes ook dat het meeste van wat hij wist verkregen had op toevallige, onbekritiseerde en onbetrouwbare manieren.

Hij bevond zichzelf in een acuut existentie dilemma toen hij begon te twijfelen aan zulke dingen als het bestaan van de wereld en van onszelf. Hij concludeerde dat hij op elk moment alleen maar zeker kon zijn van het feit dat hij dacht over iets. Dus voor Descartes was het uiteindelijke bewijs van zijn bestaan het feit dat hij dacht: Cogito ergo sum I think, therefore I am.

History of Psychology Chapter 2 Philosophical and Scientific Antecedents of Psychology Als denken het ultieme bewijs was van ons bestaan, is het belangrijk om te weten hoe en waar we denken. Voor Descartes denken we met onze res cogitans thinking thing , de geest. Maar de geest verschilt van het lichaam. Het is niet verlengd, vrij en heeft geen substantie. Het lichaam daarentegen is verlengd, begrensd en heeft een substantie. Er is volgens Descartes een dualisme van geest en lichaam. Niet alleen hebben de geest en het lichaam verschillende karakteristieken, maar ze volgen verschillende wetten in hun functies.

De acties van het lichaam worden beheerst door mechanische principes en wetten, want het lichaam is niets meer dan een erg complexe machine. Onze lichamen zijn grote zelf regulerende fysieke systemen die vele functies uitvoeren zonder de invloed van onze geest. Op dezelfde manier hoeven we niet na te denken over elke ademteug die we halen of over elke hartslag. Het lichaam overneemt deze functies automatisch. Descartes was onder de indruk door deze beelden als modellen van het menselijk lichaam.

De beer denkt duidelijk niet na voordat hij uit de heg sprint. Ze gedragen zich op een simpele mechanische manier. Hoe werkt het mechanische lichaam? Descartes geloofde dat holle buizen of kleine draden in het lichaam subtiele vloeistoffen bevatten, die soms animal spirits genoemd worden, en die uit het bloed gedestilleerd worden. Deze animal spirits worden verwarmt en onder druk gezet door het hart en vloeien vanuit de zintuigorganen, waardoor ze zorgen voor sensatie, naar de spieren, waardoor ze zorgen voor beweging.

Dit doen ze in de vorm van een reflex. Het openen en dicht gaan van bepaalde poriën in de hersenen zorgen ervoor dat animal spirits door kunnen gaan of geblokkeerd worden.

Het model van Descartes is een hydraulische pad conceptie van het zenuwsysteem. In moderne termen spelen de poriën die rol van synapsen en de animal spirits die van zenuwimpulsen. Wat is het verschil tussen onze lichamen en andere machines? Het antwoord van Descartes laat de invloed van Galen zien. Het verschil is volgens Descartes een verschil in complexiteit. Het menselijke lichaam, dat ontworpen is door God, is veel complexer dan elke machine die de mens ooit heeft uitgevonden.

Wat is het verschil tussen de lichamen van dieren en de lichamen van mensen? Dus door een oefening van de geest, kunnen mensen bepaalde reflex acties van het menselijk lichaam controleren. Gegeven het feit dat de geest ons lichaam controleert, waar vind die interactie dan daadwerkelijk plaats? Wat is de locus? Descartes koos als de plek voor de geest een structuur in de hersenen die zo groot is als een erwt, de conarium, of de pineal gland.

In deze hersenstructuur voerde volgens Descartes de geest zijn functies uit, in ieder geval duidelijker dan in andere delen. Hij selecteerde de pineal gland omdat het niet, in tegenstelling tot de meeste andere cerebrale structuren, gedupliceerd is in beide hersenhelften.

Voor Descartes leek een gecentraliseerde enkele structuur een logische plek voor de interactie tussen de geest en het lichaam. Mij is gevraagd om de kwestie Zwarte Piet in een cultuur-historische context uit te leggen, wat ik hieronder in 8 punten zal doen:. Het gaat eigenlijk om de vraag: Hoe kan een land dat bijna jaar een imposant koloniaal rijk gehad heeft daar geen sporen van dragen in zijn cultuur, geschiedenis en zelfbeeld?

In feite gaat dit debat impliciet over hoe we dat prettige, zelf- feliciterende zelfbeeld kunnen blijven vasthouden. Wat hier aan de orde is niet enkel het gevoel van zwarte mensen dat ze gediscrimineerd worden, maar de erkenning van de institutionele, systemische en symbolische aspecten van racisme.

Het is interessant dat het de liefhebbers van Zwarte Piet zijn, in meerderheid witte mensen, die vaststellen dat Zwarte Piet niet racistisch is. Ze hoeven daarvoor ook niet te rade te gaan bij de mensen die daar wellicht een op ervaring gebaseerd oordeel over kunnen hebben. Als in de tijd van de Tweede Feministische Golf, mannen gezegd zouden hebben: Bij een verschijnsel als racisme, is het kennelijk acceptabel dat de dominante partij, sans gêne, vaststelt dat ZP niet racistisch is.

Dat wil niet zeggen dat alleen mensen behorend tot groep X, kennis kunnen hebben van het verschijnsel X. Ik bepleit geen epistemologische Apartheid; integendeel. Iedereen kan expert worden op elk gebied, maar op welke expertise op het terrein van ras zijn de uitspraken van bijvoorbeeld het Pietengilde gebaseerd?

Ik plaats de figuur van Zwarte Piet binnen de Nederlandse cultuur en geschiedenis als een erfenis van het koloniale verleden en van de slavernij, in het bijzonder. Gilroy , een ingewikkelde kluwen van tegenstrijdige gevoelens, die zich soms manifesteert als het vanzelfsprekende en gratis gevoel van morele, culturele en intellectuele superioriteit, dan weer als een ernstige malaise over hoe de samenleving met de komst van zwarten, migranten en vluchtelingen ten nadele veranderd is.

Diep ingesleten cultuurgoed 4. Ten opzichte van Suriname overheerst het gevoel: Ten opzichte van de Antillen: De beeldvorming is dat de West alleen maar geld gekost heeft en nog kost. Het diep ingesleten cultuurgoed dat wél aan de West refereert is de figuratie van Zwarte Piet. Zoals blijkt uit historisch en cultural studies onderzoek in de V.

Hartman is de essentie van de machtsverhoudingen onder slavernij zó dat de tot slaaf gemaakten hun witte eigenaren niet alleen moeten dienen, in de zin van arbeid en seksuele diensten leveren, belangrijker nog is dat ze dat moeten doen met een lach op hun gezicht.

.

Bezoekers van websites krijgen te maken met cookies. Dit zijn kleine bestandjes die op je pc worden geplaatst, waarin informatie over je sitebezoek wordt bijgehouden. Ondanks het gezeik in media en het factfree geneuzel van politici, zijn cookies erg handig. Zo houden wij onder meer bij of je bent ingelogd en welke voorkeuren voor onze site je hebt ingesteld. Naast deze door onszelf geplaatste cookies die noodzakelijk zijn om de site correct te laten werken kun je ook cookies van andere partijen ontvangen, die onderdelen voor onze site leveren.

Cookies kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om een bepaalde advertentie maar één keer te tonen. Cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van GeenStijl, Dumpert, DasKapital, Autobahn, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen om een reactie te plaatsen of om sites te beschermen.

Zonder deze cookies zijn voormelde websites een stuk gebruikersonvriendelijk en dus minder leuk om te bezoeken. Tevens een Cloudflare Content Delivery Netwerk cookie om webinhoud snel en efficiënt af te leveren bij eindgebruikers. Dat zeiden we dus al.

Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en eventuele voorkeuren heb je de reclameuiting al eerder gezien of moet hij worden weergegeven etc door cookies uit te lezen. Heeft een advertentiebedrijf banners op meerdere websites dan kunnen de gegevens van deze websites worden gecombineerd om een beter profiel op te stellen.

Zo kunnen adverteerders hun cookies op meerdere sites plaatsen en zo een gedetailleerd beeld krijgen van de interesses van de gebruiker. Hiermee kunnen gerichter en relevantere advertenties worden weergegeven. Zo kun je na het bezoeken van een webwinkel op andere sites banners krijgen met juist de door jezelf bekeken producten of soortgelijke producten.

De websitehouder kan die cookies overigens  niet  inzien. Je hoeft niet bang te zijn voor deze bedrijven. Ze zijn best lief. En leren is leuk. Om onze bezoekersstatistieken bij te houden maken we gebruik van Google Analytics. Dit systeem houdt bij welke pagina's onze bezoekers bekijken, waar zij vandaan komen en op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken en nog veel meer. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site hierop te optimaliseren.

Zo worden onze websites nog veel superduper leuker om aan te klikken dan voorheen. Google, die deze dienst levert, gebruikt de informatie om een relevant, anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee men gerichter advertenties kan aanbieden.

Naast bovenstaande zijn er meer onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Veelal worden deze gebruikt door de content-partners om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren. Denk hierbij aan filmpjes van bijvoorbeeld YouTube, foto's van diensten als Imgur, Tumblr of picasa, en 'like' knoppen van sociale mediasites als Twitter en Facebook. Deze websites schijnen best wel een beetje populair te zijn dus we dachten: Wil je nou echt nog meer weten? Ja, door hier te klikken ga ik akkoord met de cookies, scripts en webbeacons die via NewsMedia Websites GeenStijl, Dumpert, Das Kapital en Autobahn geplaatst kunnen worden.

Ik begrijp dat deze cookies, scripts en webbeacons door NewsMedia Websites en door derden geplaatst kunnen worden voor functionele en analytische doeleinden, voor social media, om mij advertenties te tonen, mijn surfgedrag te volgen of gewoon omdat men daar zin in heeft.

Ik ga er ook mee akkoord dat met behulp van deze cookies, scripts en webbeacons persoonsgegevens over mij kunnen worden verwerkt voor deze doeleinden. Ondanks dat ik op de rest van het internet prima mijn eigen privacy kan regelen of er simpelweg niet om geef, ben ik dankbaar dat de overheid mij overal op het Nederlandse web van dit soort nep-privacy-beschermings­stickers voorziet. Scroll omlaag voor meer informatie. Moe van dit soort popups? Installeer dan de Deze plugin om van het gezeur af te zijn.

Hieronder staat het, nog even doorscrollen. Dus u wilt meer informatie? En daar zal het later wel spijt van krijgen. Ik vond al dat betogen er over gaan en wat deden ze dan om ons te doen ergeren een cartoon over de paus maken, het kon ons niet eens schelen.

Dat waren dan weer enkelingen. Ik praat over de moslims hier in België, die zich tijdens heel die heisa normaal hebben gedragen en op een volwassen manier hun ongenoegen hebben geuit. Op welke betoging worden er geen heethoofden opgepakt?

Dat was een stille mars waar ik het over had. Over die verdronken Marokkaan. Nuja, dit verergert alles wel natuurlijk! Dat feit ken ik niet, dus daar over kan ik niet oordelen. Op een stille mars verwacht je een serene optocht, waarbij de afsluiting rustig gebeurt en zonder incidenten. Hier waren enkele tientallen jongere allochtonen ambras beginnen te zoeken en trokken richting de Leeuw van Vlaanderen aka De Beest om er amok te gaan zoeken waar anders?

Over die doelbewuste beweging richting dat café ben ik niet honderd procent zeker omdat zoiets ook mogelijk was gebeurd met de protestbetoging van de cartoons.

Zie je de mensen na de witte mars al op jacht gaan naar vermeende pedofielen? Dat zijn dan weer de rotte appels in de groep die het moeten verpesten. Zoals ten tijde van het NSV-topic waarbij er ook enkele rotte appels de boel aan dingelen smeten in een café. Die hebben ze wel degelijk in de fik gestoken in bepaalde landen ;.

En man,dat was helemaal geen rustige betoging alé, dat herriner ik me er toch van! Waarom was er dan ook zoveel politie ter plaatse? En om het nog wat een provocerend kantje te geven gaan ze hun vrijdag gebed houden op de Groenplaats ZONDER toestemming van eender wie.

Vriendelijke manier om de Islam aan de mens over tebrengen moet ik zeggen! Het overgrote deel van de Moslims zal het wel goed voorhebben met ons hoor,maar de manier waarop ze dat tonen steekt soms wel een tegen. Goh, als een paar kletskoppen of hooligans van een niet-nader-bepaalde voetbalclub met dingen beginnen te gooien zou ik niet meteen NSV! Ik weet maar al te goed dat ze dat in bepaalde landen hebben gedaan, daarom stelde ik de vergelijking.

Er zijn veel betogingen en stakingen waarvoor men geen toestemming heeft hoor maar het toch doen. Is dat dan een excuus voor die Moslims om het wel te doen? Ze moeten de schuld steeds niet van hun eigen blijven afschuiven,als die gemeenschap zo'n fouten blijft tolleleren van hun eigen leden denk ik dat de Moslims niet snel volledig zullen aanvaard worden. Zij hebben fouten begaan,wij ook.

Door te betogen drukken ze hun willetje door? Ik denk dat er elke dag wel ergens een betoging of staking doorgaat. Onlangs was er ook ergens een staking waar de politie is moeten tussenkomen omdat de stakende arbeiders op de vuist gingen en de boel begonnen af te breken.

In vergelijking met wat we gezien hebben in de andere landen hebben ze zich in mijn ogen gedragen en toont ook aan dat de middeleeuwe mentaliteit dat terug te vinden is in hun thuisland wordt verdrongen op de achtergrond. Hoeveel keer heb je het woordje "racisme" niet horen vallen door een Moslim omdat hij zogezegd benadeelt wordt? En zo zijn er nog zoveel meer dinges Dat woord wordt inderdaad veel gebruikt soms terecht andere keren dan weer totaal van de pot gerukt. En van die andere "zoveel meer dinges" heb je van autochtonen ook, het zijn niet ook allemaal engeltjes.

Ja,maar bij allochtonen heb ik dan het gevoel dat zij hun geloof willen opdringen aan ons,onder andere door bv. En de autochtone bevolking die bv. Ik noem dat niet echt hun geloof opdringen.

Hun geloof opdringen is imo iets totaal anders. Dat is dan al meer gaan doen zoals de Jehova's, deur aan deur komen en de mensen proberen te bekeren. Door gewoon hun gebed te doen hebben ze niemand aangezet op zich te bekeren tot de Islam. Het komt niet alleen door hun gebed dat ze toen hebben gehouden hoor. Een paar puntjes die toch iet wat provocerend overkomen voor mij: Dit is niet echt "provocerend" te noemen,maar draagt toch niet bij tot een multiculturele samenleving.

Voor mij dus wel. En dit doen ze niet alleen maar uit liefdadigheid ;. Niet als blijk van hun geloof zoals véél moslimvrouwen ons willen doen geloven ok,misschien een deel Kunnen ze dan geen netje ofzo dragen tijdens het werk? En waarom moeten wij dan wel onze hoofddeksels afzetten?

Als blijk van respect? Véél respect tonen die Moslims dan voor ons hé. Dit is nogal zwart op wit neergepend,probeer dit dan ook met de nodige nuance te lezen.

B kopieer er dan geen losstaande feiten uit. En nu ga ik op een welverdiende vakantie naar Kreta: De moskeeën met gezang zo een zaken zullen en moeten met de politie, gemeente en burgers in samenspraak genoemen worden. De aparte zwemuren zijn niet enkel voor moslima, dat fabeltje is al maal uit de doeken gedaan, het is voor vrouwen in het algemeen. Plaatsen van moskeeën op een goedzichtbare plaats. Wat is een zichtbare plaats? Dat gaat uit van eigen interpretatie, maar kerken staan ook op alle mogelijke plaatsen en meestal zijn die ook goed zichtbaar.

Zoals ik eerder ook al heb gezegd zijn veel moskeeën gewone huizen. De Sjeiks proberen de Islam te promoten in het Westen maar dat doen Jehova's ook, ze dwingen nog steeds niemand op zich te bekeren.

Wat betreft de hoofddoek-historie, dat is niet noodzakelijk teken van onderdrukking van de vrouw, sommige vrouwen dragen dat ook als teken van hun geloof. Er moeten duidelijke regels worden gesteld op het werk wat kan en wat niet kan. Het is en blijft nog altijd een teken van hun geloof. Dat is dan ook een zeer moeilijke kwestie. Pff, met burgers in samenspraak? Zal gemakkelijk zijn als de hele buurt gekoloniseerd is door allochtonen!

Gewoon niet toelaten, zo simpel is het. Niet zou me meer doen walgen dan elke vrijdag wanneer ik in Antwerpen rondloop een gebed uit de Qu'ran te horen. Dat is toch compleet geschift? Zoiets moet gewoon privé gebeuren en niet in het openbaar. Mocht Vlaanderen een moslimland zijn zou dit wel kunnen maar gelukkig is dit niet zo. Sinds wanneer is elke allochtoon een moslim?

Persoonlijk acht ik de kans zeer klein dat er gezangen uit een moskee zullen komen. Want er is ook nog altijd zoiets als scheiding van kerk en staat in België.

Moskeëen worden doorgaans in wijken geplaatst waar vele allochtone moslims zijn, en aangezien moslim bijna een synoniem is van allochtoon gebruikte ik het woord dan ook in die context. Swat, is er in Nederland dan geen scheiding tussen kerk en staat?

Dat weet ik niet, hoogstwaarschijnlijk wel. Maar zoals ik eerder eens heb vermeld kan dat gezang éénmalig geweest zijn of om een speciale reden waarvoor ze toestemming hebben gehad, het is gemakkelijk om een filmpje te posten en met de vinger te wijzen en geen achterliggende informatie te geven.

Maakt mij geen bal uit of dat nu eenmalig is of niet betwijfel ik sterk , zoiets zou gewoon integraal verboden moeten worden. Als zij hun religie ten volle willen beleven met alle dogmatische regeltjes eraan vastgebonden zijn ze hier niet op hun plaats.

Omdat er één keer een gezang weerklinkt op straat. Gebeurde dit alle dagen dan kon ik in je stelling komen maar gebeurd dit éénmalig of op een speciale godsdienstige gebeurtenis voor hun kan ik daar geen problemen mee hebben.

Agenten van de politie Neteland moesten zaterdag tussenbeide komen in het zwembad Netepark. Dat gebeurde al de zevende keer deze maand. Het gaat telkens om groepjes minderjarige allochtone jongeren die jonge meisjes lastig vallen en betasten.

De jongeren komen met het openbaar vervoer naar het zwembad afgezakt. Ze zijn meestal tussen 12 en 16 jaar oud. De jongeren die voor overlast zorgen komen vooral uit het Antwerpse. De redders van het zwembad voeren echter een nultolerantie: Op de lijst van jongeren met een toegangsverbod prijken al 35 namen.

De ouders van jongeren die op de lijst staan worden van het toegangsverbod met een aangetekende brief verwittigd. Dit had ik zien aankomen, want de laatste maanden merk ik ook almaar vaker ongure types op bij de fietsenstallingen hier in Herentals.

Daarbij ging het wel altijd om autochtonen, waarbij eentje doodleuk tegen de muur zat en zat te spuiten. Volgens mij komen die allemaal van grootsteden naar kleine, rustige steden, waar minder blauw op straat is, om dan hier fietsen te stelen. De man verkeerde in levensgevaar. De twee verdachten zijn opgepakt.

Dat meldt het parket van Doornik. Toen de jarige man zaterdagochtend twee jongeren kruiste en hen 'boos aankeek', haalde één van de twee een mes boven en stak hij het slachtoffer neer.

De man werd opgenomen in het ziekenhuis en verkeerde in levensgevaar. Hij is er zaterdagochtend geopereerd. De twee verdachten, twee jongeren uit Doornik, werden kort nadien opgepakt. Ze zullen zaterdag of zondag verhoord worden door de onderzoeksrechter.

De jongen die de messteek heeft toegebracht, is geboren in , de tweede verdachte is geboren in Wellicht waren die jongeren gefrustreerd omdat ze een uitzichtloze situatie hadden en kan het hen vergeven worden van hun daad. Neen, het "slachtoffer" and i use the term loosely heeft het overduidelijk uitgelokt en verdient zowel een klacht van het centrum van gelijke kansen als een gevangenisstraf van 20 jaar voor racisme. Er wordt toch nergens vermeld dat het hier over allochtonen zou gaan?

Bedoel je nu dat het zeker allochtonen zijn, omdat ze wel zouden vermelden moesten het autochtonen zijn? Waarom vermelden ze dan niet, zoals normaal, dat het allochtone jongeren waren? Wel, als je de dag van vandaag in je artikel er bij zet dat het allochtonen waren krijg je een enorme negatieve backlash.

Dus kan je het beter weglaten, nietwaar? Maar ik zie waarschijnlijk weer spoken: Autochtoon, ben ik toch nog niet zo vaak tegen gekomen. Wel grappig eigenlijk, afkomst wordt niet vermeld, het zal wel een allochtoon zijn de juiste redenering zeg: Ik kom dagelijkst artikels tegen waar de allochtone afkomst wordt vermeld, misschien toch eens de juiste krant lezen? Jamaar, met marginale blanken aan de rand van de samenleving mag je ook al niet lachen of je bent Zo van die drugspuitende mensen die rondhangen achter't station in a'pen met hun vettig haar enzo.

Jij bent tegen godsdienstvrijheid? Moet wel enorm frustrerend voor je zijn, walgen elke keer als je klokken hoort luiden. Gelukkig is Vlaanderen geen land. Allochtoon is tegenwoordig synoniem voor moslim, en aldus gemakshalve Je overdrijft met je vergelijking. Klokken zijn niet hetzelfde als gezangen. Het belfort van Lier klingelt ook elke dag een paar keer maar is niet religieus dus waar blijf je dan met je vergelijking?

Dat zeg ik nergens noch wil ik dat poneren. Vandaag zat ik rustig te kijken naar het journaal en stuitte ik op een intressante getallen. Op dit eigenste ogenblik zijn er een miljoen Belgen van buitenlandse afkomst. De meeste "allochtonen" zijn afkomstig uit Westerse landen. Jouw uitspraak klopt dus helemaal niet. Dit is inderdaad geen staalhard cijfermateriaal. Ik zal eens moeten zoeken. Toch een vrij groot getal, nietwaar? Dat allochtoon niet hetzelfde is als moslim weet ik wel maar als men het heeft over allochtonen heeft men het meestal over moslims.

Ook al is dit een onwaarheid en foutieve vergelijking, die twee worden meestal met elkaar geassocieerd. Waar haal jij die cijfers eigenlijk?

Want ik merk dat er wel enige verschillen op zitten: Toch wil je islamitische gebeden uiten van religie verbieden. Terwijl dit geen enkele bestaande wet overtreedt. D Als ge die vergelijking doortrekt: En dan, daar gaat het helemaal ni over? Als ge die gezangen ni wilt, kunt ge het luiden van kerkklokken imo ook verbieden, anders zijt ge wel degelijk aan het discrimineren.

En als ge het ene zou beknotten, maar het andere niet, beperkt ge imo de godsdienstvrijheid ook. Alleen als je ook kerkklokken, kerkelijke processies, de zeewijding enzovoort verbiedt, is het niet discriminerend Leven en laten leven zou ik zeggen.

Heb BTW naast een moskee en over 2 kerken gewoond. Heb veel meer last allez, kan daar wel tege zene ; van die klokken dan van die moskee gehad.

Men zou blij zijn dat mijn zijn cultuur mag blijven beleven, en niet alleen beleven in je hoofd, maar die mag beleven zoals die is als je buiten eens gaat wandelen, dit land met z'n waarden en normen voelt leven ook al is er zoveel gebash op politiek, ik hou van m'n land vlaanderen , en ik wil m'n land voelen en zien als het land dat het is en nog kan worden door evolutie MET behoud van eigen normen, waarden, vlamingen etc etc etc Het klokkengeluid van de kerk kan heel mooi in de oren klinken van iemand met vaderlandsliefde als hij door brugge wandelt, het guldensporenstandbeeld kan zo mooi schitteren in de zon met de klok van de grote markt in de verte.

Daardoor wordt een religie vastgelegd in een land als zijnde "een onderdeel van de cultuur van dit land", iemand die een andere religie beleefd mag die gerust beleven, dan niet openbaar, maar in privé Men is bang dat vlaanderen vlaanderen niet meer zou zijn, en dat vlaanderen zou verdwijnen door de penetratie van enkele inwijkelingen die hun godsdienst en gebruiken willen neerpinnen en deze als officieel in dit land willen inprenten, dat onze cultuur, zoals die was, plots onze cultuur niet meer zou zijn Men wil gewoon vlaanderen blijven en met rust gelaten worden, dat iedereen zijn godsdienst voor zichzelf houdt en die beleefd naar believen voor zichzelf.

Tot besluit misschien al iets duidelijker , een vlaming die van z'n land houdt heeft geen problemen met iemand die onze kultuur bezoekt, raadpleegt, er zijn mening over heeft, ze niet volgt, zich neerzet en besluit "ik wens te blijven, doen jullie gerust je ding maar, van mij zal je geen last hebben, zolang ik hier maar kan leven en werken" Wij willen ons land in ere houden en het ons vlaanderen houden, zonder daar iets aan moeten te veranderen omdat iemand plots binnenkomt onder het mom van "ik kom hier werken" en dan toch zijn eigen gebouw eist om ZIJN cultuur, eigen aan ZIJN land, hier neer te poten, in ons landje, waar iedereen gewoon met rust wil gelaten worden Velen laten dit zelfs gebeuren, en beetje bij beetje, wordt onze cultuur verder weggeduwd, en ingenomen per gezette moskee.

Het doek straalt plots iets anders uit, de cultuur dat dit doek deed lijken zoals het is, ziet er anders uit Ik ga akkoord met Toreador: Ik begrijp eigenlijk sommige mensen hun enorme sympathie voor vreemdelingen hier niet hoor: Maar ja als ik ergens op het platteland woonde en ik zou nooit geconfronteerd worden met allochtonen, zou ik mss ook zo reageren: Maar wij moeten ons waarden en normen en onze geschiendenis niet naast ons neerleggen é.

Het is niet omdat er een moskee wordt neergepland dat daarom onze geschiedenis verdwijnt. Als een Vlaming zijn geschiedenis en normen en waarden wil beleven moet zo iets hem niet tegen houden. Want onze geschiedenis houdt hun niet tegen. Leef en laat leven. Iedereen beleeft wat hij wil beleven en dat kan zolang niemand iets aan elkaar gaat opdringen van beide zijden. De Islam neemt België over doemscenario's slagen op niet veel.

Jaja wij boerenlummels hebben nog nooit een kleurling gezien: D Ja gij zult niet elken dag den tram of de metro moeten nemen, met 70 percent allochtonen op. Maar wees gerust, ik wou dak in u situatie zat: Ja gij zult niet elken dag den tram of de metro moeten nemen, met 70 percent allochtonen op. Ik woon niet ver van Ronse.

Ik weet niet of dat je bekend is? Overgrote meerderheid van mijn vrienden zijn buitenlanders. Ik ga naar Gent naar school en ga daar veel uit. En ik heb ook al een paar maal een stapje gezet in Brussel s'nachts. Weliswaar niet alleen anders ben je zeker en vast een prooi voor allerlei ongure types in een grootstad als Brussel. Toen ge zei dat de meerderheid van uw vrienden buitenlanders waren. Had ik zo het beeld in mijn hoofd van zo'n wannebe neger: Ik voel me niet zo'n Vlaming of iets dergelijk.

Ik heb altijd tussen twee culturen geleefd. Ik vind dit eigenlijk zeer mooi. Als ik dan zo met mijn pa naar Brussel ga en daar naar de Marokkaanse wijk loop voel ik mij daar thuis. Ik vind het mooi hoe deze mensen alles proberen te organiseren en te regelen terwjil ze het niet gemakkelijk hebben.

Hoe deze mensen accepteren dat ze nooit gelukkig zullen zijn in dit land. Voorts heb ik ook de vlaamse cultuur mee van mijn vrienden.

Al mijn vrienden zijn Vlamingen. Hier vind ik het mooie de waarde en normen. De progressieve kijk naar de wereld. Dat heb je in de Marokkaanse cultuur niet. Hoe open dat mijn vlaamse vrienden wel niet zijn. Wat ze wel niet doen wat in mijn andere cultuur onmogelijk zou zijn.

Daarom dat ik walg van streng conservatiefe vlamingen. Toreador heeft zich hier enorm moedig getoond. Ik ben zelfs ergens blij dat hij moe was en alle politieke correctheid heeft laten varen. En eindelijk eens gewoon gezegd heeft op een intuïtieve manier wat velen voelen. Ik kan hier wel respect voor opbrengen. Ik vindt zelfs dat, ondanks alles, hij er een redelijk samenhangend geheel van heeft gemaakt. En daarom zal ik in plaats van op zijn xenofobie en gebrek aan respect voor anderen en de onwil om mensen als mensen te zien dit laten varen en ook open zijn.

Geen sarcasme, zoveel eerlijkheid als ik maar kan tonen. En ik zal dan proberen om ook eens mijn "gevoelens" op papier te zetten. Misschien op een even onduidelijke manier. Ik ken de Kathedraal van Antwerpen http: En toch heb ik elke keer als ik haar zie een "wow" gevoel.

Ik vindt het een prachtig ding, en ik vind Antwerpen een prachtige stad, ondanks dat ik haar zo goed ken en er toch wel aan gewend moet zijn. Maar ik zal je zeggen waar ik nog veel meer een gevoel voor had, nog niet zo lang geleden. Enkele maanden terug kort voor de verkiezingen ben ik naar Brussel geweest. Was weeral enkele jaren geleden. Maar er was toch iets veranderd. Terwijl ik door Brussel liep hoorde ik veel meer talen dan ik er de vorige keer had gehoord. Duits, Frans duh , Hollands, veel Engels, een enkele keer Australisch, Amerikaans ja, ik weet dat het Engels is, maar ik bedoel het accent he , enkele Scandinavische talen, Iers of Schots kherken nooit het verschil enkele Oostblok talen, ik denk Russisch zal wel Pools zijn geweest , Het viel me genoeg op in contrast met de vorige keer dat ik er was om een kanttekening in mijn hoofd te maken.

Ter informatie, ik was niet eens in de Europese wijk. En toen had ik nog meer dan in Antwerpen een soort besef van "grootsheid" irrationaliteit alom! Ik trok meteen de lijn naar het oude Romeinse Rijk waar tijdens haar groei en op haar hoogtepunt ook vele talen gesproken werden. Ik weet dat er een enorm verschil is tussen het Romeinse Rijk en het Europese project.

De tijden zijn gelukkig veranderd. Maar ik besef ook dat het enorm moeilijk is om de tijd waarin je leeft objectief te bekijken. En mensen beseffen misschien niet de relevantie van het Europese idee. De redenen voor het ontstaan van de EU zijn irrelevant. Ik zal het even trachten te expliceren met een voorbeeld. Gisteren keek ik naar National Geographic en was er een docu over warplanes. Het viel me op dat het uitwisselen van technologie en de totaal verschillende filosofieën die aan die technologie ten grondslag lagen tussen de VS en de UK een enorm voordeel was voor beide landen.

Samenwerking tussen verschillende ideologieën was een snellere weg naar succes. Beide landen hadden elk hun manier om een probleem op te lossen, maar gebruikten de manier van de andere als die efficiënter was.

Natuurlijke selectie, so to speak. Eén van de redenen van het succes van de geallieerden, ongetwijfeld. Vandaar dat Europa als concept een grote kans ik zeg een kans, geen garantie heeft op succes. Door gezonde uitwisseling, al zal de competitie gelukkig nooit verdwijnen. Natuurlijk selectie maakt sterker. En dit is de reden van het succes van Europa in de geschiedenis. Kijk naar het aantal oorlogen gevoerd in Europa. Elk jaar in de geschiedenis van het werelddeel was er een gevecht om schaarse grondstoffen, mankracht, handelsroutes, Elke dag moesten stammen, naties en rijken zichzelf pushen voor de ontwikkeling van nieuwe wapens, nieuwe manieren om handel te voeren, nieuwe ideeën, groter, beter, sneller, De succesvolste landen in Europa hebben het hardste geknokt, of hebben zich verenigd met anderen Groot-Brittannië.

En later zie je de VS. Een influx van nieuwe ideeën om de zoveel jaar. We kennen het resultaat. The American Way Of Life. Een manier van denken en een set idealen die de wereld hebben veroverd. Mensen maken zich zorgen over een nakende Chinese overheersing, maar ik glimlach als ik zie dat Chinese meisjes plastische chirurgie ter hand nemen om meer op westerse meisjes te lijken. Op het eerste zicht lijkt de culturele clash tussen Oost en West door het Westen gewonnen te zijn.

China is niet meer zo communistisch he? Maar dat proces van Westerse idealen die een maatstaf voor de rest van de wereld worden is al bezig sinds de verlichting.

In de clash tussen culturele elementen zien we een andere winnaar, de VS met Hollywood. Of luister eens naar de radio. Hoeveel hoor je Nederlandstalige songs? Engelstalige muziek is veelal beter. Een grotere afzetmarkt in de Engelstalige muziek. En ziedaar, we hebben een deel van onze cultuur opgegeven voor iets dat gewoon beter is.

Meer in vraag gesteld. Die concurrentie, die moet er zijn. Die maakt de deelnemers sterker. Is een voorbeeld voor anderen. En is de reden waarom we als soort de planeet overheersen. Daarom verwelkom ik immigranten. Liefst zo veel mogelijk nieuwe ideeën, talen, godsdiensten en vooral veel innovatiedrang. Kijk naar de VS, en haar recente xenofobie. Kijk naar alle wetenschappers die zich van de VS afkeren door haar nieuwe conservatieve kijk op stamcelonderzoek en dergelijke.

Een gebrek aan influx, aan nieuwe ideeën. Enkele van de Europese idealen daarentegen zijn sterker dan ooit, maar moeten weer in vraag worden gesteld. Misschien verliezen we ze. Maar ik betwijfel het. In the end, they'll survive.

Kijk naar de kalvarietocht die dingen als stemrecht voor vrouwen en homohuwelijk hebben afgelegd. Ondanks de enorme tegenkanting in eigen land zijn ze er. Omdat het betere, sterkere en meer ontwikkelde ideeën zijn. Laat anderen die maar op de proef stellen. We zullen wel zie op de lange termijn wat mensen gelukkiger maakt. Ik zie zelfs al een evolutie. Allochtone jongeren die nederlands allez, Antwerps onder elkaar spreken, klagen dat ze in hun "thuisland" als vreemd worden aanzien, Turkse bakkersketens die de Belgische verdringen, Allemaal deel van een proces dat al meer dan 4 miljard jaar bezig is.

Het recht van de sterkste. Maar ook dat is geëvolueerd. De mens heeft geleerd te vechten zonder doden, zich te beteren zonder onherstelbaar verlies. En uiteindelijk worden we er beter van. Dat is wat ik denk als ik in Antwerpen aan een schoolpoort autochtone en allochtone ouders met elkaar zie praten. Dat zie ik als ik een autochtone kleine van 8 jaar "Woejooo!

Dat zie ik als ik een allochtone moslima zonder hoofddoek en zonder veel andere kleren aan Eén die gevoerd kan worden zonder bloedvergieten. Maar een strijd waar we allen beter van worden. Die evolutie, die kan niemand tegenhouden. Die zit in elke cel van ons lichaam.

En ik kan daarom de toekomst van België, Vlaanderen, whatever, met vertrouwen tegemoet zien. We gaan steeds voorwaarts. We kunnen niet anders. Wat we ook doen. We gaan de strijd aan. We offeren dingen op. Of we gaan ten onder.

Dat is de rechtvaardigheid van het leven. Een jeans broek, een pull met t-shirt of polo'tje. Geen broeken waar ik 35 keer in kan of een hele ijzerwinkel rond mijn hals: Als ge die vergelijking doortrekt: Wat is er mis met discriminatie? Exacte cijfers doen er niet zoveel aan toe. Dus discrimineren moet kunnen volgens jou dan? En een verschil van vind ik toch heel wat: Mja we gaan nu niet muggenziften om die cijfers, ik vond het enkel vreemd met die vorige post in mijn achterhoofd.

Het is volslagen waanzin om iedereen gelijk te behandelen aangezien gelijkheid absoluut niet bestaat. Ik geloof dan ook niet in de kneedbaarheid van de mens. Ieder moet het recht hebben om te mogen discrimineren.

Uiteraard ben ik eerder een voorstander van kwalitatieve discriminatie. Maar als een verhuurder liever niet heeft dat een Marokkaans gezin zijn pand huurt, moet dat verdorie zijn goed recht zijn! Niemand is toch meer dan een ander persoon? Iedereen is imo gelijk ook al zien ze er niet hetzelfde uit of hebben ze problemen mentaal of fysiek. Iedereen verdient een kans om gelijk behandeld te worden. En om welke reden zou een verhuurder niet mogen verhuren aan een Marokkaan? Omdat hij met vooroordelen speelt?

Door te discrimineren los je niets op. Als een verhuurder niet wil dat zijn appartement en verhuurt word en aan Marrokaanse gezinnen, is dat toch zijn recht dat hij de toegang mag weigeren aan Marokkanen? Vele mensen zien het - terecht - niet zitten in een appartement te wonen waarin enkel zij Nederlands kunnen spreken.

Dat heeft geen zak te maken met enggeestigheid! Waarom elkaar dan niet gelijkwaardig behandelen? Wat heeft die huurder daar nu op te zeggen als die Marokkanen Arabisch willen brabbelen binnen de huismuren?

Als ik in mijn eigen huis achterstevoren begin te zeveren wat maakt dat nu voor mijn buren?: Er is nog altijd een grens aan discrimineren. Als een verhuurder consequent alle Marokkanen gaat weigeren hangt daar een serieus reukje aan.

Juist, geen enkele Marokkaan kan Nederlands: Jij altijd met je belachelijke vooroordelen Als ik thuis Chinees wil spreken dan doe ik dat toch? Daar heeft niemand zich mee te bemoeien. Denk dat hij dat wil zeggen hoor: Het gaat er niet om wat ze thuis spreken, maar wat ze in het openbaar spreken. En ze spreken geen Nederlands in het openbaar. Maar ja, jij met je belachelijke replies toch hé. Jij met je belachelijke generalisaties.

En je belachelijke onwil om een groep mensen als een groep mensen te zien, in plaats van een inslecht monster. Er is een enorm verschil tussen "de Arabische wereld" een shitlaod aan landen en verschillende culturen, godsdienstinterpretaties en honderden miljoenen mensen in 3 woorden samenvatten is altijd hilarisch en de islamieten in België. Moest je er enkele kennen dan zou je dit weten.

Hebt u trouwens onlangs nog eens de bijbel gelezen? De Koran is een boek die je moet zien in zijn tijdsgeest. Radicalen moslims beseffen dat inderdaad niet. De Bijbel is intussen al x aantal keer aangepast om al dan niet in het voordeel van de Kerk te spelen. En zelf nu ga je er ook heel wat ongure passage's in vinden.

Als hij de Koran wil verbieden, dat hij de Bijbel dan ook maar uit de rekken haalt. Ach man, doe je dat onbewust ofzo? Niemand zegt dat je geen kritiek mag hebben op wat er in de koran staat, er zijn hier op dit forum alleen al zoveel topics daarover geweest.

Stop toch eens met altijd in je hoekje te kruipen. Het gaat erom dat hij een boek wil verbieden, een boek dat dan nog door miljoenen mensen op deze wereld wordt gelezen.

Mensen die zo'n ideeën hebben vind ik toch ook niet meer zo gezond hoor. Citeer mij waar ik u persoonlijk heb aangevallen. Voor zover ik kan lezen heb ik bijvoorbeeld niet gezegd dat je een debiele opmerking hebt gemaakt of zo "Wat wij hier hebben zitten" komt inderdaad van de Arabische wereld.

Mijn voorouders zijn waarschijnlijk enkele honderduizenden jaren van de streek van Somalië gekomen. Islamieten als groep, we slagen er precies niet in om op case-by-case basis te oordelen hier afrekenen op de wan? Ik ben die zever van "ja maar in hun land dit of dat" kotsbeu. DIT is hun land. En stop met de Islam als een homogeen geheel te bekijken.

Of de Arabische wereld. Of de landen waarin een overwegend Islamitische bevolking woont. Trekken alle Christenen op elkaar? Lijkt Koekelberg op de fucking Bible Belt? I didn't think so! Lijken alle Europeanen op elkaar? Lijken alle Belgen op elkaar? Lijken alle Vlamingen op elkaar? Lijken alle Limburgers op elkaar? Dus stop met aan te nemen dat mensen die in één adem over honderden miljoenen mensen spreken een punt hebben.

Maar de interpretatie van een godsdienst rest vooralsnog bij het individu. Dus laten we daar naar handelen. En als je de bovenstaande Westerse, democratische principes niet in je hart draagt dan stel ik voor dat je naar aan ander land verhuist, want je past duidelijk niet in de Belgische filosofie.

En de passage's in de Bijbel waarbij de heidenen mogen worden afgemaakt? Ik denk dat die expert de kruistochten vergeten is zeker?

Het mag dan misschien agressiever zijn opgesteld, dat ga of kan ik niet betwisten maar het einddoel is hetzelfde, maak degene af die niet gelooft. Om eerlijk te zijn, ik vind mezelf nogal dom om de bijbel en de Koran met elkaar te vergelijken.

Grote verschillen in de onstaantsgeschiedenis van beide boeken. Mensen kiezen zelf hoe ze die boeken interpreteren. De kruistochten gingen niet over godsdienst, net zomin als enige andere "heilige" oorlog.

Natuurlijk zo een boek moet je zien in zijn tijdsgeest en het hangt allemaal af van de vorm van interpretatie. Maar er zijn wel gelijkenissen in de aard van maakt de gene die niet gelooft in jou godsdienst een kopje kleiner.

Die mens kiest zelf hoe hij de Koran interpreteerd, zoals iedereen. Een heidenen is iemand die niet gelooft in iets hoger of gelooft in een andere godsdienst. Het is niet omdat het woord heidenen niet meer in de mond wordt genomen dat de betekenis erachter weg is. Hangt er van af. Ik ken oudere moslims die Christenen niet als heidenen zien Jezeus is ook in de Islam een belangrijk figuur en ik kende er die iedereen die de Islam niet en één bepaalde manier beleefden als heiden zagen.

Ook weeral een kwestie van interpretatie. Goh, zou de verantwoordelijkheid dan toch bij de mensen liggen? Als mensen een godsdienst op een destructieve manier interpreteren dan steek jij het op de godsdienst? Ik persoonlijk zou dan denken dat er met die mensen iets mis is. Tzal aan mij ligge. Wat stoort dat nu in godsnaam? Er wordt net heel veel negatief gepraat over andere culturen, kijk naar dit forum alleen al. Over wat voor gebruiken en regels heb je het dan, concreet aub.

Je kunt daar perfect over praten zonder van die slogans uit te schreeuwen die alleen nog meer polariseren. Je zou zelf eens mét ipv over mensen uit andere culturen kunnen gaan praten Er zijn mensen die zich er aan storen dat iemand anders een hoofddoek draagt. Ik begrijp niet wat mijn grootmoeder daar mis mee doet. In Vlaanderen spreekt men Nederlands. Dus ja het stoort als ze weigeren Nederlands te spreken.

Ja, elke keer als ik iemand iets hoor zeggen in een andere taal neem ik natuurlijk meteen aan dat het iets negatiefs is.

Sorry hoor, maar in wiens hoofd zit het? Ik kies zelf wel waar ik mij aan stoor. De officiële taal van een artificiëel land kan van mij gestoken worden waar de zon niet schijnt, zolang er maar niemand door in gevaar komt. Het feit dat hij het over alle Marokkanen heeft maakt zijn reactie dus weldegelijk xenofoob en racistisch Als 2 toeristen Spaans lopen te praten stoort je dat ook?

Idd, dat vraag ik me ook af: Vreemd dat dat nooit over andere buitenlanders wordt gezegd zoals amerikanen en britten. Dit spreken hier soms ook hun eigen taal. Ik zou zeggen, ga eens naar de Europese wijjk in Brussel. Kijk, dat is gewoon niet waar wat je zegt. Toeristen wonen hier niet. Maar je weet toch niet of iemand hier een toerist is of niet. Ik vind het absoluut logisch dat mensen met dezelfde moedertaal in die moedertaal tegen elkaar spreken.

Als ik in Marokko ga gaan wonen met mijn Nederlandstalige vrouw dan zal ik daar tegen haar Nederlands praten. Ik zal natuurlijk op Marokkaans overschakelen zodra er andere mensen in het gesprek meedoen, maar anders is het logisch dat je de moedertaal gebruikt.

Op zich is dat niet gekker dan pakweg negationistische boeken verbieden. Wilders verzet zich tegen de gevaarlijk ideologie that's right genaamd islam, omdat wat in dat boekje staat duidelijk niet compatibel is met de Westerse levenswijze. Overigens betwijfel ik dat een liberaal als Wilders boeken echt wil gaan verbieden, dergelijke uitspraken hebben meer tot doel de broodnodige discussie aan te wakkeren, zonder dat er meteen met dooddoeners wordt gesmeten als "het ligt aan de mensen, niet aan de 'godsdienst' " of "je moet dat in z'n historische context lezen" of "m'n grootmoeder droeg ook een hoofddoek": Vooral die laatste uitspraak is trouwens sterk te relativeren, omdat het NT eigenlijk veel gematigder en vredelievender is dan het OT.

De koran wordt, zo heb ik begrepen, venijniger en haatdragender van aard naar het einde toe. Los daarvan zie ik het niet of toch niet volledig als een christendom vs islam kwestie. Overigens is het feit dat zoveel mensen de koran lezen een reden te meer om uiterst kritisch te zijn. En wie welke taal spreekt, zal me worst wezen, al vind ik het niet meer dan normaal dat van permanente immigranten wordt geëist dat ze een landstaal beheersen. Een groter respect voor oudere mensen.

Een grotere familiale samenhang. Meer respect voor buren. Een mogelijkheid om terug te vallen op religieuze waarden. En een enorm, enorm gebrek aan die algemeen geappreciëerde Belgische kwaliteit: Wat ik zo hilarisch vindt aan dit "klein deel van de bevolking" is dat het mensen zijn die niet in concentratiebuurten wonen.

Er zijn meer mensen die voor het Vlaams Belang stemmen in de Antwerpse buitenwijken dan in Antwerpen zelf. En sinds ik in Deurne woon besef ik meer dan vroeger dat dit gaat om allochtonen. Dat deed ik dus niet Daar gaat het niet om. Jij zei dat het "storend" was dat iemand een andere taal spreekt. Zo extreem bekrompen en belachelijk. Haha, is da nu echt serieus bedoeld? Respect voor ouderen ok, en als je met "grotere familiale samenhang" bedoelt da je je dochter in elkaar mag meppen als ze met een blanke rotzooit, of da ze zelf ni mag kiezen met wie je trouwt..

As in what, kebabzaken? En religieuze waarden is écht wat we nodig hebben in deze middeleeuwen Ikzelve ben geen xenofoob hoor, en zal ook niet de woorden van een bekend politicus herhalen "maar wel een islamofoob" alleszinds niet, wel van ALLES wat fundamentalistisch is, zoals we ook evangelische christenen hebben en een deel fundamentalistische katholitieken. In vlaanderen hebben wij spijtig genoeg wel last van enkele individuen in groep die deze boodschap maar al te graag duidelijk wil maken, dan wel met geweld Mensen als aboughjahjah die spreken van arabisch als officiële taal te moeten inbrengen en woorden spreekt als "vlaanderen is een moslimland" wil veel te veel, in zo'n geval spreek ik van veroveren..

En voila, je zegt hetzelf. Als andere mensen meedoen in uw geval Marokkanen dan ga jij Marokkaans spreken. En niet blijven doorgaan in het Nederlands. Dat is wat ik verwacht van zij die hier, in Vlaanderen, komen wonen. Ik had u al gezegd dat het er niet om gaat wat ze thuis spreken of onderling. Maar wel naar ons, Vlamingen, toe. Dat ze geen moeite doen om Nederlands te praten.

Nja daar kan ik inkomen, ik vind ik ook wel dat er meer over de problemen die integratie van vreemdelingen met zich meebrengt mag gedebateerd worden en dat er meer naar oplossingen moet gezocht worden. Met de meeste van die dingen heeft de politiek ook niets te maken.

Zo'n samenlevings-"problemen" moeten op kleine schaal door mensen met elkaar afgesproken worden, je kunt daarvoor geen goede oplossing vanboven af door een paar politici laten opleggen. Mensen moeten daarvoor met elkaar communiceren en daar ligt net het groot probleem denk ik.

Op tv zien de mensen alleen maar fundementalistische moslims met baarden en bommen. Als je dan er niet mee praat, begint dat af te stralen op de moslim van om de hoek. Die andere culturen zijn er nu eenmaal. Daar ben ik het helemaal mee eens. Even iets verduidelijken over fundamentalisme: Er mag geen plaats zijn voor iets anders. Dit vergt een enorm sterke motivatie en vooral mensen die niets te verliezen hebben. Het is algemeen geweten dat sociale ongelijkheid zowat de belangrijjkste grondslag is van fundamentalisme.

Zeker niet alleen hier, maar vooral in de Islamitische landen. Gebieden die in de shit zitten kweken fundamentalisme. Twee andere dingen die fundamentalisme kweken zijn een gebrek aan goed en eerlijk onderwijs één van die dingen die er niet zijn in gebieden met problemen en isolatie. Wat ik nog een belangrijker punt vind is dat de Vlaamse cultuur is wat ze is door buitenlandse invloeden.

De Vlaamse misschien nog meer zelfs dan andere culturen, door haar constante overheersing in het verleden. Dit heeft zeker haar sporen achtergelaten. En dit in de positieve zin. De reden waarom Vlaamse steden steeds hun stempel op Europa hebben kunnen drukken is door hun kosmopolitische ingesteldheid en hun contact met vreemde invloeden.

DIT is typisch Vlaams. Isolationisme is dit zeker en vast niet. Het Vlaanderen van vandaag is niet het Vlaanderen van 50 jaar geleden, nog minder van jaar geleden en nog minder dan jaar geleden. Over 50 jaar zal Vlaanderen enorm veranderd zijn. Anders is er moeilijk sprake van evolutie. Denk je nu echt dat allochtonen niet veranderen door hun verblijf hier?

Abou Jah-Jah is een lul die door maar heel weinig mensen in de allerminst homogene islamitische gemeenschap au-serieux wordt genomen. Buiten onze sterke band met de rechten van de mens is er niet echt iets waar niet aan getornd mag worden.

IMHO En voila, je zegt hetzelf. En na 20 jaar van regelmatig Arabisch of Berbers spreken zal mijn nederlands allerminst accentloos zijn geworden. En mijn band met "het thuisland" een stuk veranderd. Probeer eens met Islamieten om te gaan in een ander context dan die van het Vlaams Belang krantje. Een open kans om eens ongebreideld te generaliseren en verschillende mensen over dezelfde kam te scheren.

Ik zie waarschijnlijk AL die glansrijke ondernemingen over het hoofd, hun enorme vrijgevigheid, hun enorme sympathie voor ons vlamingen, etc etc Iemand trekt de waarde van de islamieten in twijfel en meteen een VB-argument boven tafel trekken; cheap. Dan moeten die mensen dat duidelijker naar voren brengen. Ik voel mij helemaal niks opgedrongen, ben nog altijd dezelfde.

Het groter deel van de bevolking is het er gewoon helemaal niet mee eens. Dat is iets heel anders. Ik voel me ook niet zo, maar ik denk wel dat veel mensen zich idd zo voelen en dat is heel spijtig, want eigenlijk is daar weinig rede toe.

Waarom neem je zomaar aan dat Allochtonen niet vrijgevig zijn dat bedoelde ik vooral over moslims, dit bewijst vooral dat je een vreselijk vreemd beeld van veel van die mensen hebt en waarom neem je aan dat allochtonen geen sympathie voor Vlamingen hebben?

Nu moet je mij echt eens uitleggen waarom je zo categoriek denkt over bijna een miljoen mensen. In de VS misschien? En waar zitten die dan? Ik ben er nog geen tegengekomen. Ik vind dat je ongeloofelijk overdrijft. Er zijn wel lokale problemen, maaar dat is zeker niet te veralgemenen. Die mag roepen en tieren wat hij wil, denk je nu echt dat dat daarom ineens arabisch vlaanderen wordt? Toch een serieus gebrek aan realiteitszin als je t mij vraagt.

Ik denk dat dit de kern van de zaak is. In mijn andere post heb ik al vermeld dat het vooral gaat om enkele lokale problemen, die soms wel vrij ernstig zijn Molenbeek wordt vaak genoemd. Maar onze bevolking voelt zich zo al een stuk onzekerder op dit moment tegenover enkele decennia geleden. Mark Elchardus, socioloog, heeft dat toegelicht in een boek "oorzaken en anatomie van het wantrouwen" bijvoorbeeld en ook in andere boeken. Als op dat moment nog wat mensen erbij komen die andere beginnen op te jutten, angst aan te jagen door heel ongenuanceerd hun mening en groteske slogans te spuien, en ook telkens weer enorm te veralgemenen, dan zijn er inderdaad heel wat mensen die bang zijn owv de verkeerde redenen.

De traditionele partijen hebben zich daaraan ferm miskeken bij de opkomst van het Vlaams Blok door die angst volledig te negeren en zelfs tegen te spreken. Je kan niet tegen iemand zeggen: Er is bij heel wat mensen een onveiligheidsgevoel, een angst van alles wat vreemd is. Daarmee moet je rekening houden, je moet dat erkennen en er op een verantwoorde manier iets aan doen. En dat is nog veel te weinig gebeurd.

Er is geen enkele politieke partij die zich hierin successen kan toemeten. Even een voorbeeldje uit Nederland: Hebben jullie dan ook niet zoiets van.. Das een groot verschil met "de Islam is niet compatibel met de westerse samenleving" en het veralgemeniseren van die statements tot alle moslims in het westen.

Het is zeker niet alledaags en weidverspreid.





Zittend neuken jonge negerin neuken


Het diep ingesleten cultuurgoed dat wél aan de West refereert is de figuratie van Zwarte Piet. Zoals blijkt uit historisch en cultural studies onderzoek in de V.

Hartman is de essentie van de machtsverhoudingen onder slavernij zó dat de tot slaaf gemaakten hun witte eigenaren niet alleen moeten dienen, in de zin van arbeid en seksuele diensten leveren, belangrijker nog is dat ze dat moeten doen met een lach op hun gezicht. Hun belangrijkste opdracht is te laten zien dat ze plezier hebben in hun leven, dat ze tevreden zijn met hun bestaan en niets liever willen dan dit.

Ze moeten zich dus op een bepaalde, manier gedragen — vrolijk, zorgeloos, loyaal, bescherming biedend tegen witte angsten, ongeacht de gruwelijkheden waaraan ze zélf op dagelijkse basis blootgesteld werden.

Witte mensen schiepen een beeld van zwarten waarin zij zich superieur konden voelen, maar vooral waarin zij zich niet schuldig hoefde te voelen: Wat is de functie van Zwarte Piet als de onderwijzer Jan Schenkman hem in , op het hoogtepunt van het kolonialisme, introduceert? Ik noem drie functies. De continuïteit met de eerdere Boemannen zit in de functie van ZP om stoute kinderen te straffen en af te voeren naar Spanje en 2.

Ook het Nederlandse publiek dat zich aan hem en zijn fratsen vergaapte moest overtuigd worden van de inherente vrolijk- en blijheid van het type, zodat de slavernij met een gerust geweten kon voortduren en 3. Het aantal stereotypen over zwarte mannen en vrouwen is beperkt, maar diep geworteld en de Noord Amerikaanse en Nederlandse répertoires overlappen voor een groot deel.

Zwarte Piet is de Nederlandse versie van Oom Tom overigens een bestseller hier, vanaf de publicatie in Er zit behoorlijke continuïteit in de beeldvorming. Racisme met de paplepel 8. Op grond van het voorgaande ligt het voor de hand te veronderstellen dat het verschijnsel Zwarte Piet alle kleine kinderen racisme met de paplepel ingeeft, het bestendigt bij witte volwassenen en zwarte mensen er, in de maanden november en december, in verhevigde mate aan blootstelt.

Onderzoek uit de V. Voor de Nederlandse situatie, zou het hartverscheurende korte verhaal van Celestine Raalte, een zwarte moeder, die zowel haar dochter als haar kleindochter tegen de ondermijnende werking van Zwarte Piet moet beschermen Helder en Gravenberch voor iedereen verplichte kost moeten zijn.

Zie dan nog eens vol te houden dat Zwarte Piet geen schadelijk verschijnsel is. Of, nog lammer, dat het niet zo bedoeld is. Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Mij is gevraagd om de kwestie Zwarte Piet in een cultuur-historische context uit te leggen, wat ik hieronder in 8 punten zal doen: De man trok uiteindelijk aan het langste eind.

De politie besloot hem te laten gaan nadat ''medisch en juridisch'' advies was ingewonnen en het Openbaar Ministerie de aanklacht had ingetrokken. De advocaten van de verdachte hadden betoogd dat het leven van hun cliënt in gevaar was. De man is opnieuw aangehouden op basis van andere drugsgerelateerde beschuldigingen.

Hij werd op borgtocht vrijgelaten. Een politiewagen bracht de man vervolgens over naar het ziekenhuis. Mick Jagger werd ruim een jaar geleden op jarige leeftijd voor de achtste keer vader en daar blijft het, als aan het Keith Richards ligt, ook bij. De gitarist vindt zijn Rolling Stones-collega te oud voor het vaderschap en adviseert hem een sterilisatie. De haat-liefdeverhouding tussen de twee Stones is legendarisch.

In zijn autobiografie Life maakte Keith zijn kompaan ook zonder scrupules belachelijk. Zo noemde hij het 'ondraaglijk' om met Jagger in één band te zitten en bespotte hij de 'kleine piemel' van het sekssymbool. Acht jaar later heeft Richards nog steeds geen spijt van zijn woorden. Maar hij voegt eraan toe: Op Twitter is nogal wat ophef ontstaan toen 'bloedzuiger' Jos Raaf een video plaatste van een man in een vliegtuig die zichzelf aan het rukken zou zijn.

Het filmpje werd volgens het Brabants Dagblad binnen enkele uren ruim Raaf stuurde het filmpje door naar een andere gebruiker op Twitter die niet aarzelde om het opnieuw te plaatsen. De VVD reageerde laconiek op de ophef: Onze Oscar trekt alleen de lijst". Spaanse rapper moet cel in om songteksten. Een rapper uit Mallorca moet vanwege zijn teksten 3,5 jaar de cel in. Zanger 'Valtònyc' verheerlijkte in zijn nummers terrorisme en beledigde de Spaanse koninklijke familie, zo luidde het oordeel.

Het Spaanse hooggerechtshof bekrachtigde dinsdag volgens justitie een uitspraak van een lagere rechtbank. De jarige Valtònyc, wiens echte naam Josep Miquel Arenas luidt, had in zijn nummers onder meer opgeroepen tot de gewapende bezetting van de zomerresidentie van de koninklijke familie. Hij verdedigde zich door erop te wijzen dat rappers zich doorgaans provocerend uitlaten. Ook deed de rapper tevergeefs een beroep op de kunstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.

Hij kan nog naar het constitutioneel hof stappen. Man gooit beton van viaduct om traag internet. Op 31 augustus heeft een jarige man een stuk beton van zo'n 2 kilo van een viaduct over de N bij Appelscha gegooid. Hij was niet tevreden over de internetverbinding in de instelling waar hij verbleef.

De man zou verstandelijk beperkt zijn. Een automobilist kon het stuk beton niet meer ontwijken en klapte er bovenop. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de auto raakte zwaar beschadigd. De officier van justitie eist nu anderhalf jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, wegens poging tot doodslag.

De politie wist na een oproep op facebook de dader te achterhalen. De uitspraak van de rechter is op 6 maart. Crematorium opgeschrikt door exploderende kokosnoot. In veel culturen is het gebruikelijk dat de nabestaande voorwerpen meegeven in de doodskist van de overledene.

Maar Donna Ball, assistent directeur van een crematorium in de Engelse gemeente Bolton heeft rouwende mensen verzocht dit niet meer te doen. Onlangs zou het personeel van een crematorium namelijk flink zijn geschrokken toen er in een kist een kokosnoot explodeerde tijdens een crematie. Ze zien de laatste jaren een flinke toename in spullen die in de kist worden gestopt met explosiegevaar.

Voorwerpen die vaak worden meegegeven zijn mobiele telefoons, afstandsbedieningen, elektronische sigaretten en flessen alcohol. Na het incident met de kokosnoot heeft de directie van het crematorium een oproep gedaan aan de bewoners van de gemeente om zo hun personeel te beschermen. Toch je het personeel van de uitvaartdienst hier nu toe genoodzaakt om te checken of er niet stiekem iets in de kist is achtergelaten wat kan exploderen. Hamster mag niet vliegen, wel zwemmen.

De jarige studente Belen Aldecosea zou gaan vliegen en wilde haar hamster meenemen. Voor de zekerheid vroeg zij tot tweemaal toe of zij haar hamster Pebbles mee kon nemen.

Toen zij op het vliegveld aankwam werd het lieve diertje toch geweigerd. Nadat zij was ingechecked kwam er een steward achter haar aan gerend om te vertellen dat ze het beestje achter moest laten of door de wc kon spoelen. Als Belen aan het moment terugdenkt dat zij haar hamster doorspoelde, spelen hevige emoties weer op. Ik was aan huilen, wel tien minuten lang", zo vertelt zij tegen The Miami Herald. Als zij de hamster vrij zou laten zou deze echter door een auto kunnen worden overreden of doodvriezen.

Aldecosea vindt het een schande dat zij voor deze keus werd gesteld en is een rechtszaak begonnen tegen Spirit Airlines. Zij heeft een advocaat in de arm genomen. Dit was een lief, klein hamstertje dat zo in haar handpalm kon verdwijnen", aldus haar advokaat. De eerste reactie van Spirit Airlines is dat zij het er mee eens zijn verkeerde informatie te hebben gegeven. Zij stellen echter wel dat zij Belen niet gedwongen hebben de hamster door te spoelen.

Of dit verder nog een staartje zal krijgen zal blijken wanneer de rechtszaak plaatsvindt. Vrouw snijdt piemel vriend af na complimentje over andere vrouw. Mocht je ooit op een of andere manier aan een relatie met ene Zhanna Nurzhanova beginnen: De jarige Kazachstan was er namelijk niet zo van gediend dat haar vriend een foto van een andere vrouw naar zijn zus stuurde, met daarbij een complimenteuze opmerking over het uiterlijk van de vrouw.

Lieve Zhanna kwam erachter en zag maar één mogelijke reactie: Vervolgens sneed ze de piemel van de man af, maar gelukkig was Zhanna de beroerdste niet: Zhanna bracht haar vriend naar het ziekenhuis, waar artsen de politie belden en ze gearresteerd werd. Chirurgen probeerden nog om de piemel weer op zijn plek te krijgen, maar de schade was te groot en dus ging dat feest niet door.

Kapotte wc stuurt vlucht vol loodgieters terug. Op een vlucht van Oslo naar München, waarbij bijna het voltallige personeelsbestand van loodgietersbedrijf Rørkjøp aanwezig was, heeft een kapotte wc gezorgd voor een abrupte terugkeer naar de plaats van herkomst. Omdat het toilet van buiten het vliegtuig gerepareerd moest worden konden de zestig aanwezige loodgieters de boel niet repareren. Bij terugkeer moest het vliegtuig nog een tijdje boven het vliegveld cirkelen om brandstof te verbranden.

Dat zorgde er uiteindelijk voor dat de vlucht vrijwel even lang duurde als wanneer ze toch waren doorgevlogen. Avond over kinderobesitas begint met groot buffet. Op 6 februari wordt in de Amstelzaal in Amsterdam een zogenaamde refereeravond gehouden over kinderobesitas. Dat is overigens voornamelijk bedoeld voor kinder artsen en niet zozeer voor de ouders of de kinderen zelf.

Een oplettende Twitteraar viel het op dat het programma toch wat apart in elkaar steekt. Zo trapt de avond af met een ongetwijfeld niet al te zuinig Indonesisch buffet, mogelijk om zich beter in hun verhaal in te kunnen leven.

Op social media ontstond gelijk de nodige hilariteit, met als voornaamste punt dat organisatoren van een dergelijke avond - ook al zijn de te dikke kinderen er niet bij - toch wel iets beter op de de details mogen letten. Man wordt MRI-scanner in gezogen en overlijdt. Een jarige Indiase man is om het leven gekomen nadat hij in een ziekenhuis in Mumbai een MRI-scanner in werd gezogen.

De man liep met zuurstofcilinder en al de ruimte in om een ouder familielid te begeleiden, nadat een medewerker zei dat dat wel kon. Een MRI-scanner bezit een bijzonder krachtige magneet en bepaalde zaken - zoals dus een zuurstofcilinder - moeten daar absoluut niet bij in de buurt komen. Zodra de man de ruimte betrad werd hij met grote kracht de MRI-scanner in gezogen, waar hij vast kwam te zitten en opzwol.

Meneer werd bevrijd en naar de spoedeisende hulp gebracht, maar nog geen tien minuten later was hij overleden. De bij het incident betrokken arts en medewerker zijn aangeklaagd wegens dood door nalatigheid.

Ron Jeremy niet welkom bij porno-awards. Hij staat op de zwarte lijst omdat hij de gedragsregels van de branche overtreden zou hebben en zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel wangedrag. In november publiceerde Rolling Stone een artikel waarin meerdere vrouwen Ron beschuldigden van ongewenst gedrag. De pornolegende reageerde tegenover Blast: Ja, ik heb zeker vrouwen vastgepakt de afgelopen jaren, maar dat gebeurt andersom net zo goed.

Mensen pakken mij continue vast, dat hoort bij deze branche en daar verdien ik mijn geld mee. Maar ik had zeker de regels opgevolgd als dat de wens van de organisatie is.

Maar kennelijk hadden ze daar geen vertrouwen in,"aldus Ron. EO-ers hebben vaker seks dan niet-EO-ers. Leden van christelijke omroep EO blijken vaker van bil te gaan dan mensen die daar geen lid van zijn.

Deze weliswaar niet megabelangrijke, doch opmerkelijke statistiek werd naar buiten gebracht door EO-man Thijs van den Brink. Uit een onderzoek bleek vorige week dat Nederlanders tussen de lakens steeds minder tekeer gaan.

Mensen van 25 jaar en ouder die een relatie hebben, doen het gemiddeld niet meer dan drie keer maand, een uitermate teleurstellende frequentie. Van den Brink zegt dat hij een strenge column wilde gaan schrijven, want we moeten toch vooral meer seks gaan hebben: Maar wat blijkt nou? Uit een onderzoek onder EO-leden van vorig jaar bleek dat zij gemiddeld 'minimaal drie tot vier keer per maand' aan 'seksuele intimiteit' deden. Daarmee neuken de omroepleden de niet-EO-ers dus volledig onder de tafel, want, zo legt Van den Brink duidelijk uit, 'minimaal drie tot vier keer per maand' is toch echt meer dan 'niet meer dan drie keer per maand.

Man scheurt keel bij ingehouden nies. Soms komt het je gewoon even niet zo goed uit: Toch is het beter dan met de neus dicht de nies inhouden, zo blijkt maar weer eens: Het British Medical Journal schrijft hoe een jarige man zich meldde bij de spoedeisende hulp. Meneer had plotseling ernstige pijn bij het slikken en zijn stem was ook ineens anders, allemaal nadat hij - met dichtgeknepen neus en door zijn mond dicht te houden - een nies binnen had gehouden.

Gelijk na de nies kreeg hij 'een gevoel alsof er iets geploft was', wat hij nog nooit eerder mee had gemaakt. Zijn vitale functies waren allemaal stabiel, dus aanvankelijk was niet duidelijk waar het aan lag. Na onderzoek bleek echter dat de ingehouden nies zo heftig was dat de keel van de man gescheurd was. Meneer werd direct opgenomen om een nekinfectie of ontsteking tussen de borstkas en longen te voorkomen. Na enige tijd van sondevoeding en antibiotica maakte men een CT-scan waaruit bleek dat hij in orde was en dus kon hij weer naar huis, met het dringende advies om de boel er de volgende keer maar gewoon uit te niezen.

Naaktfoto's topspeelster Mørk zorgen voor rel in Noorwegen. In Noorwegen is een rel ontstaan rondom naaktfoto's van Nora Mørk. De jarige handbalster overweegt te stoppen met het spelen voor het Noorse nationale team omdat binnen de mannenploeg naaktfoto's van haar circuleren.

In september is volgens Mørk haar telefoon gehackt en vervolgens kwam ze erachter dat er naaktfoto's binnen de nationale mannenploeg verspreid waren. De ploeggenote van Yvette Broch en Nycke Groot bij de Hongaarse club heeft toen direct de Noorse handbalbond op de hoogte gebracht echter die neemt volgens Mørk de klacht niet serieus genoeg.

Mørk eist excuses van de bond maar die weigert dat tot nu toe. Ik ben compleet gebroken. Voor mij zou een spijtbetuiging fijn zijn, omdat ik dan verder kan. Nu voel ik mij in de steek gelaten. Deze hele kwestie is pijnlijk en maakt mij verdrietig. Bijna weer bier bij De Graafschap. Goed nieuws voor fans van De Graafschap en bier: Sinds de tijd van burgemeester Herman Kaiser in Doetinchem was dat verboden. De huidige burgemeester, Mark Boumans, is de mening van zijn voorganger absoluut niet toegedaan.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie sprak hij duidelijke taal: Een woordvoerder van de gemeente meldt dat er inmiddels gesprekken gaande zijn tussen Boumans en de directeur van De Graafschap, Hans Martijn Ostendorp, mogelijk onder het genot van een biertje. Man trouwt met drie vrouwen tegelijk om kosten te besparen. Het zal een bekend probleem zijn voor een ieder die graag met drie vrouwen trouwt, maar niet genoeg geld heeft om drie aparte bruiloften te betalen: De jarige Oegandees Mohammad Ssemanda vond niet niet zo ingewikkeld, hij ging gewoon voor één grote bruiloft.

De voedselverkoper was al twintig jaar getrouwd met zijn jarige vrouw, met wie hij vijf kinderen heeft. Met die vrouw besloot Mohammad zijn geloften te vernieuwen op de bruiloft, en om een en ander gelijk maar wat te verstevigen, nam hij er nog twee vrouwen bij: Mohammad zegt niet zo best in de slappe was te zitten, maar dat weten de dames volgens hem. In de islam is het toegestaan om met meerdere vrouwen te trouwen, mits het land waar de bruid en en bruidegom wonen dat ook toestaat én mits de man in staat is om de vrouwen en alle kinderen goed en gelijk te behandelen.

Man overlijdt in pornoruimteschip in kelder na verwurging door sekstuig. Vanuit het land van onze oosterburen bereikt ons een zacht gezegd opvallend bericht. Een jarige elektricien is daar door verstikking om het leven gekomen in een door hemzelf gebouwd sekstuig, dat zich bevond in een eveneens door hemzelf tot pornoruimteschip omgetoverde kelder in het huis van zijn ouders.

De jarige man woonde op de bovenverdieping van het huis van zijn ouders, maar bracht zijn vrije tijd voornamelijk door in de kelder, wat zijn hobbyruimte was. De ouders van de man dachten er verder ook weinig van, tot een decemberochtend. De baas van de elektricien belde, want de man was niet op zijn werk verschenen. Moeders had haar zoon ook al twee dagen niet gezien en begaf zich toch wel bezorgd richting kelder. Nadat ze de juiste cijfercombinatie had gevonden, kwam de schok: Op de beeldschermen speelden pornofilms nog altijd door, waarmee de doodsoorzaak ook zo ongeveer duidelijk werd.

De man had een soort wurgrobot in elkaar geknutseld, waar hij zichzelf uiteindelijk niet uit kon bevrijden. Het apparaat was aan zijn jongeheer verbonden en ging ook om zijn nek heen, ongetwijfeld deed de man een poging tot een ouderwets potje wurgseks. De politie gaat er vanuit dat het apparaat hem fataal geworden is. Vader betrapt zoon 13 en lerares 44 al neukend in auto. De politie in het Amerikaanse Bay City, in de staat Texas, heeft een jarige lerares opgepakt.

Rachel Gonzales bleek een relatie te hebben met een jarige scholier. De vader van de tiener zag een auto op een parkeerplaats staan, waarin men het wel opvallend druk had. Tot zijn grote verbazing bleek dat zijn zoon op de achterbank van de auto een biologieles kreeg van mevrouw Gonzalez, waarna hij de politie belde.

De politie onderzocht de telefoon van de hitsige puber, waaruit bleek dat het stel al enige tijd een ongepaste relatie had. Het lijkt er overigens niet op dat de jongen op de school van de lerares zat. Ze was namelijk werkzaam op een basisschool, waar ze inmiddels ontslag genomen heeft. Mevrouw Gonzales zal binnenkort voor de rechter moeten verschijnen, maar mag dat vooralsnog thuis afwachten. Verwarde halfblote man knuffelt trams bij Hofplein.

De wijkagent van het CS-kwartier in Rotterdam, heeft een verwarde man mee naar het bureau genomen. De man stond op blote voeten en half ontkleed met trams te knuffelen. Wijkagent Ronald Mul nam de man mee naar het bureau om hem op te laten warmen, in afwachting van een goede oplossing en hulp. Inmiddels heeft de GGZ aangegeven met de man aan de slag te gaan en hem te helpen. Het leek er eerst op dat de man geen hulp zou krijgen, vanwege een miscommunicatie tussen ambulance en politie.

Gooi je         uit het raam. Een jarige man uit Voorburg is op Tweede Kerstdag gearresteerd. De man had 's ochtends zijn vriendin uit het raam gegooid en dat mocht niet. Een uur voor het incident kregen de man en zijn vriendin nog bezoek van de politie. Men had meldingen gekregen van geluidsoverlast, maar het grotendeels ontkleedde stel liet via een raam op de eerste verdieping weten een 'leuke kerstnacht' te hebben. Het heeft er alle schijn van dat er in het uurtje daarna toch iets niet helemaaal goed ging, want om een uur of zes moest de politie opnieuw op komen draven: De man kwam ondanks aandringen van de politie niet naar buiten, dus probeerde Oom Agent de voordeur te forceren.

De Voorburger koos toch maar eieren voor zijn geld en kon worden aangehouden, waarna hij de rest van de dag in de cel zat. Het is niet bekend hoe het met zijn - naar wij aan mogen nemen - ex-vriendin gaat. In Zweden seks hebben met iemand. Wie in Zweden seks met iemand wil hebben, heeft vanaf 1 juli volgend jaar daarvoor nadrukkelijke toestemming van diegene nodig. Vrijen zonder een expliciet ja, ik wil, kan dan reden worden voor een veroordeling.

De Zweedse regering neemt een 'toestemmingsclausule' op in de wet, in een poging aanrandingen en verkrachtingen juridisch strenger aan te pakken. De wet geldt voor alle seksuele handelingen. Tot nu toe geldt in Zweden dat een weigering van seks, verbaal of non-verbaal, nodig is voor een veroordeling. De regering wil dat nu dus omdraaien: Massale vissenorgie kan dolfijnen en zeehonden doof maken.

Geluid maken tijdens en rondom de seks is iets waar ook veel mensen niet vies van zijn, maar een vissoort in de Golf van Californië maakt het wel erg bont. Met honderdduizenden tegelijk houden ze tijdens het paarseizoen, tussen februari en juni, massale orgieën, waar nogal wat herrie bij komt kijken.

De golfcorvina's, die alleen voorkomen in de Golf van Californië, komen jaarlijks bijeen in de delta van de Coloradorivier, het noordelijkste deel van de Golf. Om een van de vele vrouwtjes hun kant op te krijgen, maken de geile mannetjes een geluid dat men kan beschrijven als 'een zeer luid machinegeweer', zo blijkt na onderzoek van de universiteiten van San Diego en Texas. Volgens de onderzoekers klinkt het geluid van vele duizenden vissen tegelijk als een stadion vol juichende mensen, of een bijzonder luide bijenkorf.

De geile glibberaars gaan er zelfs zo hard tegenaan dat het geluid tijdelijke of zelfs permanente gehoorschade kan veroorzaken bij jagende zoogdieren.

Daarbij valt te denken aan zeehonden, dolfijnen en zeeleeuwen. Men ontdekte dat deze dieren dan ook het liefst aan de rand van de enorme orgie jagen, waar het geluid nog enigszins vol te houden is. Dat de golfcorvina's zo'n enorme herrie maken heeft ook een nadeel voor hen: De vis wordt ongeveer een meter lang en weegt dan zo'n twaalf kilo, maar staat inmiddels wel op de rode lijst met bedreigde diersoorten.

Boze Belgische buschauffeur rijdt negen haltes voorbij. Een Belgische buschauffeur is maandagavond woedend alle negen haltes die nog resteerden op zijn route voorbij gereden. De passagiers moesten op de remise uitstappen.

De chauffeur van lijnbus van Leuven naar Brussel was boos omdat iemand op de stopknop had gedrukt en vervolgens niet uitstapte. Niemand antwoordde, waardoor hij nog kwader werd. In eerste instantie wilde de chauffeur niet vertrekken tot 'de dader' zich kenbaar maakte. Toen dat niet gebeurde reed hij boos alle haltes voorbij, om te stoppen bij de busremise. Daar moesten veel passagiers wachten op een bus terug, of op familie om opgehaald te worden. Anderhalve maand geleden sloeg een boze buschauffeur twaalf haltes over om dezelfde reden.

Dertig kinderen in zijn bus eindigden op de eindhalte in Tervuren. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines is hard op zoek naar piloten die in de kerstvakantie extra diensten willen draaien. Door een planningsfout is in de periode van 17 tot 31 december voor veel vluchten geen piloot geregeld.

Volgens de pilotenvakbond APA gaat het om Juist in de kerstperiode pakken veel Amerikanen het vliegtuig om op vakantie te gaan of familie te bezoeken. De luchtvaartmaatschappij heeft in december alles bij elkaar American Airlines biedt piloten die het gat willen vullen een extra hoog salaris. Bakfiets Jochem Myjer in de gracht. De donderdag is voor Jochem Myjer niet al te best begonnen. Hij moest zijn bakfiets uit de gracht vissen.

Op Twitter plaatste de cabaretier een filmpje waarop te zien is hoe hij het vehikel uit het water vist. Vissen naar mijn bakfiets", schrijft Jochem. En ja, hij bleef drijven. Jochem kreeg veel reacties op zijn tweet. Verder zijn de woordgrappen niet van de lucht. Pianist Frantz snijdt vingertop af. De Duitse pianist en dirigent Justus Frantz 73 vreest voor zijn carrière nadat hij thuis bij het brood snijden met een elektrische machine een vingertop afsneed.

De top van de rechterwijsvinger werd met spoed in een ziekenhuis aangenaaid, maar het is niet zeker of de wond volledig zal genezen. Daarmee blijft onzeker of Frantz ooit nog op hoog niveau zal kunnen pianospelen.

Volgens artsen is er een fiftyfiftykans kans dat de zenuwen en het bot weer samengroeien. De pianist is dirigent van de Philharmonie der Nationen en presentator van klassieke muziekprogramma's op de Duitse tv. Bobbel in broek blijkt slang. De politie in het Duitse Darmstadt heeft dinsdagavond een opmerkelijke ontdekking gedaan. Een jarige zuiperd had iets te diep in het glaasje gekeken en kwam terecht in een woordenwisseling met de politie, waarna hij een verrassing bleek te hebben.

De agenten fouilleerden de jongeman, die een opvallend grote schwanz in zijn broek leek te hebben. Hij had inderdaad een slang van 35 centimeter in zijn broek, maar in tegenstelling tot wat gedacht werd ging het daadwerkelijk om een slang. Het ging om een niet nader genoemde pythonsoort. Dat is een type wurgslang, mogelijk niet het allerhandigste dier om bij je eigen slangetje te bewaren.

De jongeman werd in een cel gezet om te ontnuchteren, de slang werd in een doos bewaard terwijl de politie op zoek ging naar de eigenaar - men vermoedde namelijk dat het dier gestolen was en dus is het ontnuchterverblijf in de cel mogelijk niet het enige moment waarop de tiener de cel van binnen ziet. Of bij het transport dierenrechten zijn geschonden wordt nog onderzocht. Een verdachte die blijft ontkennen, emotioneel is, of juist zwijgt, politieverhoren gaan soms moeizaam. Dat ondervond het politiekorps van Kansas City ook tijdens een verhoor in september.

De politieonderzoekers staakten de ondervraging. De man werd in september opgepakt wegens wapen- en drugsbezit en uiteindelijk weer vrijgelaten. Begin november werd de jarige Amerikaan weer in hechtenis genomen. Details over het opmerkelijke eerste verhoor kwamen naar buiten bij een rechtbankzitting, melden Amerikaanse media. De man ontkende in bezit te zijn van wapens en drugs. Vervolgens liet hij bij wijze van antwoorden bij elke vraag een wind.

De rechtszaak tegen de man gaat volgende week verder. Katja Schuurman toont blote reet. Katja Schuurman, je weet wel, die van de playboyfoto's, heeft het helemaal gehad met seksisme en dat toont ze door met haar blote reet ongevraagd Twitter te vervuilen. Het is nogal seksueel intimiderend om ongevraagd een blote reet in je gezicht geduwd te krijgen met de toevoeging 'kiss my ass', maar het zal wel gezien worden als zinvol statement ofze.

Sia post naaktfoto op Twitter. Sia heeft op een originele wijze korte metten gemaakt met een afperser die naaktfoto's van de zangeres aan fans probeert te verkopen. De Australische postte een van de foto's gewoon zelf op Twitter. Bespaar je de moeite, hier is 'ie gratis", twittert de jarige Sia bij een screenshot van een van de foto's, waarop ze van achter poedelnaakt te zien is. Onder de foto staat een bericht van degene die de beelden probeerde te verkopen.

Dief schiet eigen piemel kapot. Een lullig zaakje uit het Amerikaanse Chicago: Met een pistool eiste hij geld uit de kassa, wat hem gegeven werd, waarna hij ook nog een telefoon en portemonnee uit de broekzak van een medewerker graaide. De overvaller-in-opleiding ging er vervolgens vandoor en had zijn pistool niet meer nodig, dus die wilde hij in zijn broekzak bewaren.

Kinderen krijgen doorgaans te horen dat ze niet moeten rennen met een vork of mes of iets dergelijks, maar Terrion's moeder heeft hem ogenschijnlijk niet verteld niet met een geladen pistool te rennen: De tiener strompelde richting een leegstaande autowasserette, maar met zijn zaakje in puin voelde hij zich toch niet helemaal lekker. Hij besloot dan ook om toch maar een ambulance te bellen, die hem naar het ziekenhuis vervoerde. Al snel werd voor de politie duidelijk dat Terrion met zijn kapotte piemel de overvaller was en hij ligt nu dan ook bewaakt en al in het ziekenhuis in afwachting van zijn hoorzitting.

Britse premier laat 'vibratorgrap' onderzoeken. De Britse premier Theresa May laat uitzoeken of een staatssecretaris zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Hij zou een secretaresse opdracht hebben gegeven seksspeeltjes te kopen. De medewerkster zei volgens de krant Mail on Sunday dat politicus Mark Garnier haar in opdracht gaf twee vibrators te halen. Ook claimde de secretaresse dat Garnier haar "sugar tits" noemde: G arnier ontkende tegenover de krant dat sprake was van seksuele intimidatie.

De politicus claimde dat hij later ruzie kreeg met de medewerkster, die het voorval sindsdien tegen hem zou gebruiken. De Brit, die werkt op het departement Internationale Handel, hangt nu een onderzoek boven het hoofd. May laat uitzoeken of Garnier de gedragscode voor bewindslieden heeft geschonden, zei minister Jeremy Hunt Volksgezondheid tegen de BBC.

Rood voor plassende keeper, toeschouwer stapt naar politie. De jarige keeper Max Crocombe heeft het nieuws gehaald. Dat is op zich al nieuwswaardig, want verder dan vier optredens voor Oxford United kwam de Nieuw-Zeelandse doelman in de hogere regionen van het profvoetbal niet. Tegenwoordig speelt hij bij Salford City, op het zesde niveau in Engeland, waarmee hij zaterdag op bezoek ging bij Bradford Park Avenue. In de 87e minuut kreeg Crocombe een rode kaart, waarvan aanvankelijk niet duidelijk was waarom.

Dat werd al snel wél duidelijk: Crocombe had staan pissen en dat mocht niet. Crocombe bood later zijn verontschuldigingen aan en zegt dat hij zich in een 'zeer ongemakkelijke situatie' bevond en een 'inschattingsfoutje' maakte. Man zingt in auto: Als je je in de Canadese provincie Quebec bevindt kun je misschien maar beter niet te hard zingen.

Dat deed ene Taoufik Moalla namelijk wel en dat resulteerde in een boete van maar liefst dollar. De man reed bij Saint-Laurent, op weg om even wat boodschappen te halen. Het nummer Everybody Dance Now! De sirenes van een politieauto onderbraken hem echter. Vier agenten kwamen eraan, twee aan beide kanten, en ze namen een kijkje in mijn auto", vertelt de zanger. De agenten vroegen de vrolijke man of hij aan het schreeuwen was, wat hij ontkende. De agenten trokken zijn kentekenplaat en overige administratie na - wat allemaal in orde was - en gaven hem vervolgens een boete van dollar voor het schreeuwen in zijn auto, iets wat in Quebec schijnbaar niet mag.

Ik snap wel dat ze gewoon hun werk doen en het is prima dat ze komen checken of alles in orde is en ik niemand in de achterbak heb liggen, maar een boete had ik niet verwacht", zegt Taoufik.

Bijzondere witte giraffes gespot in Kenia. In Kenia zijn twee witte giraffes gespot. De dieren, een moeder en een kalf, hebben leucisme, een afwijking die leidt tot een verminderde pigmentatie.

De moeder is helemaal wit, bij het kalf zijn nog verbleekte vlekken te zien. Leucisme wordt vaak verward met albinisme, maar het is niet hetzelfde. Het verschil is dat dieren met leucisme geen rode ogen hebben zoals albino's en dat ze geen verhoogde gevoeligheid voor zonlicht hebben.

De witte giraffes werden voor het eerst gezien door een dorpsbewoner in een natuurgebied. Parkwachters zagen de dieren daarna ook. Vorig jaar werd in hetzelfde natuurgebied ook een witte giraffe gespot, mogelijk hetzelfde dier als de moeder-giraffe. Ook in een nationaal park in Tanzania is een witte giraffe gezien. Man masturbeert bij tankstation. Bij een tankstation in het Gelderse Rumpt zat maandag een man te masturberen. Dat liet een vrouw aan de politie weten.

Volgens Omroep Gelderland zat de man in een blauwe Opel Corsa naast de auto van de vrouw. Zij keek hem vervolgens aan, maar dat weerhield de man niet om met masturberen door te gaan. Ze zegt dat ze behoorlijk is geschrokken. De vrouw heeft een omschrijving van de man bij de politie afgegeven. Kist met stoffelijk overschot valt uit lijkwagen. Een lijkwagen die tijdens een rit de kist verliest. Een nachtmerrie die voor een chauffeur in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen werkelijkheid werd.

Het stoffelijk overschot zat nog in de kist. De kist viel op het asfalt en brak in stukken. De bestuurder van de lijkwagen had direct door wat er gebeurde en tilde het lijk in een andere, lege kist die ook in de wagen stond. Volgens het bedrijf is het lichaam dat in de kist lag intact gebleven en zijn de nabestaanden direct op de hoogte gesteld.

Het bedrijf maakt jaarlijks zo'n Tinderdate zit vast in wc-raam. Dat een Tinderdate flink gênant kan zijn, weten de meesten onder ons waarschijnlijk wel. Maar dit verhaal slaat alles. Na een romantisch diner gingen twee Britse studenten thuis nog een wijntje drinken, waarbij het meisje nog even naar het toilet moest. Helaas spoelde de wc niet door, wat haar op het idee bracht de rol met een wc-papiertje uit het raam te gooien.

Drol de tuin in, probleem opgelost! Nee dus, want de uitwerpselen eindigden niet in de tuin, maar bleven hangen achter het dubbele venster. De studente schaamde zich kapot en biechtte het verhaal op bij haar date. Zo gentle als hij was, besloot hij haar te helpen. Ze zouden de drol pakken en het hele verhaal vergeten.

De Britse studente dacht dat ze er via de kleine opening wel bij zou kunnen komen. Niet wetend dat ze helemaal vast zou komen te zitten. De studente zat 15 minuten vast, de date belde de brandweer. De brandweer heeft uiteindelijk met hamer en al het raam kapot gemaakt om de studente te bevrijden. Ze heeft verder geen verwondingen opgelopen. Het verhaal is natuurlijk bizar, maar de jongen van wie het huis was zat hoogstwaarschijnlijk wel heel erg krap bij kas.

Een nieuw raam kost zo'n euro, dus hij besloot een crowdfundingactie te starten om het te bekostigen. Op moment van schrijven heeft hij bijna euro opgehaald. Overijsselse Amy 12 gaat voor goud op EK dogfrisbee. Het wordt een spannend weekend voor Amy von Piekartz 12 uit Beerzerveld. Op het EK dogsfrisbee in eigen land hoopt ze hoge ogen te gooien met haar drie honden Ross, Kate en Apryl. Het eerste is een showonderdeel op muziek, dan laat je verschillende trucjes en worpen zien".

Moeder Karen leerde de sport kennen in Amerika en besloot het zelf ook te gaan doen. Eenmaal terug in Nederland gaf ze de frisbee al snel door aan Amy. Toen ben ik ook wedstrijden gaan doen. Ik bel je zomaar even op. Op Pukkelpop in België is een wel heel succesvolle dief aangehouden: De toestellen zaten in zijn rugzak.

Op het Vlaamse festival komen altijd veel Nederlanders af. Slachtoffers krijgen hun telefoon terug als ze kunnen bewijzen dat ze de eigenaar zijn. Taylor Swift getuigt tegen 'billenknijpende' dj.

De Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft vandaag in de rechtbank een verklaring afgelegd. Ze getuigde tegen een radio-dj die haar vier jaar geleden onzedelijk zou hebben betast tijdens het maken van een foto. Volgens Swift legde dj David Mueller tijdens een meet-and-greet langdurig zijn hand op haar billen.

Daarna zou hij zijn hand onder de rok van de zangeres hebben geduwd en in haar billen hebben geknepen. De dj zelf ontkent en zegt dat hij door de valse beschuldiging zijn baan is kwijtgeraakt.

Daarom sleepte hij de zangeres voor de rechter en eist hij zo'n 2,5 miljoen euro schadevergoeding. Swift klaagde op haar beurt Mueller aan. Ze eist het symbolische bedrag van 1 dollar. De jarige zangeres zegt dat ze een voorbeeld wil stellen en dat vrouwen mondiger moeten worden. Tijdens de zitting zei Swift dat ze na het voorval nog wel doorging met ontmoetingen met andere fans, maar ze bleef zo ver mogelijk uit de buurt van de dj. Iemand van de beveiliging zou getuige zijn geweest van het incident.

Mueller houdt vol dat hij niet aan de billen van de zangeres heeft gezeten. Daarna deed ik hem klaarblijkelijk naar beneden. Maradona vertrekt na paar minuten bij 'meet and greet' in Mierlo. De Argentijnse voetballegende Diego Maradona heeft donderdag een door de hoofdsponsor van PSV georganiseerde 'meet and greet' met fans al na enkele minuten verlaten.

Maradona zou om De jarige Maradona ging vervolgens met een aantal mensen op de foto, maar vertrok na een paar minuten al weer. Volgens Omroep Brabant was de wereldkampioen van boos dat de fans niet met vijf tegelijk maar één voor één op de foto met hem zouden gaan. De meeste mensen bleven nog lang wachten op Maradona, maar de Argentijn kwam niet meer terug.

Volgens zijn management had de voormalig vedette fysieke problemen. Vader filmt per ongeluk verkeerde 'dochter' tijdens diploma-uitreiking. Een Britse vader heeft een flater geslagen tijdens de diploma-uitreiking van zijn dochter. Toen Georgia Wilde afgelopen donderdag haar diploma ontving van de University of the West of England, zag ze hoe haar vader per ongeluk een ander meisje aan het filmen was.

Het meisje had net als zij lange blonde haren, maar was duidelijk niet Georgia. Alleen had haar vader dit niet in de gaten, omdat hij op de rug van het meisje keek terwijl ze in een lange rij samen met haar andere jaargenoten naar het podium voor in de zaal liep om haar diploma in ontvangst te gaan nemen.

Pas toen Georgia zelf langs haar vader kwam gelopen, enkele rijen na haar 'dubbelgangster', kon ze haar vader waarschuwen. Het filmpje, dat op sociale media werd gedeeld, is inmiddels viraal gegaan en ook de BBC heeft het gebracht. Het ironische is dan nog dat Georgia is afgestudeerd als filmmaker Georgia deelde het filmpje zelf ook op Facebook.

Een vliegtuig van American Airlines is zondag geëvacueerd. Niet omdat er bijvoorbeeld aanwijzingen voor een aanslag waren, maar omdat een passagier een nogal ranzige scheet had gelaten. Dat is althans de verklaring die gegeven wordt door een official van het betreffende vliegveld, Raleigh-Durham International Airport in North Carolina. Volgens de vliegveldmedewerker landde het vliegtuig zoals gepland, waarna de zich niet goed voelende stankterrorist alle remmen losliet.

Hij vertelt dat medepassagiers niet goed werden van de verschrikkelijke lucht, waarna iedereen met gezwinde spoed van boord gehaald werd. De lokale hulpdiensten ontfermden zich over de man, waarvan niet bekend is of hij tijdens de vlucht ziek werd of al met borrelende darmen aan boord ging.

Man 93 slaat over de kop en rijdt verder. Een jarige Duitse automobilist is woensdag op de rijksweg in Thüringen over de kop geslagen en daarna gewoon verder gereden.

Op een parkeerplaats niet ver van de ongevalsplek in Altenburger Land was hij uiteindelijk gestopt, zei de politie in Gera. De bejaarde is naar een ziekenhuis gebracht, maar hij bleek niet ernstig gewond. Hoe het tot het ongeluk kwam, was niet helemaal duidelijk. De bestuurder was in elk geval van de weg geraakt en met zijn auto tegen een vangrail gebotst.

Daarna sloeg de auto over de kop en kwam weer op zijn wielen terecht. We zien regelmatig aparte drugsberichten langskomen, maar een drugsvangst in Koeweit spant voorlopig de kroon: Al Arabiya beweert dat ze beslag hebben gelegd op een 'postduif', die pillen meedroeg, onder andere via een zakje op zijn rug.

De Koeweitse krant Al-Rai meldt dat de douane-ambtenaren de duif in de gaten kregen toen hij vanuit Irak naar het land kwam vliegen. Ze vingen het beestje boven een gebouw in de buurt van de douane-afdeling. Wat voor pillen het beestje bij zich droeg is niet bekend.

Het is overigens niet de eerste keer dat vogels gebruikt worden voor drugstransport, hoe bizar ook. In vingen bewakers van een gevangenis in Costa Rica een vogel die cocaïne en wiet bij zich droeg. Tiener geëlektrocuteerd in bad door mobieltje. Een veertienjarig meisje uit de Amerikaanse staat Texas is afgelopen weekend overleden toen ze in bad zat en ze haar telefoon pakte die in de oplader zat.

Haar mobiel viel in het water, waardoor ze werd geëlektrocuteerd en uiteindelijk verdronk. Het ongeluk had plaats in het huis van haar vader in New Mexico. De familie van de tiener probeert via sociale media zoveel mogelijk mensen op de gevaren te wijzen van het gebruik van mobieltjes in de badkamer.

Gedumpte vrouw neemt wraak en gooit spullen van ex-vriend uit het raam. Een Rotterdamse vrouw die gedumpt werd door haar vriend, heeft uit wraak al zijn bezittingen uit het raam op straat gegooid. Wijkagent Mike Van Driel moest de vrouw meenemen naar het politiebureau om af te koelen. Meubelstukken, een plasmascherm, schilderijen, manden, stoelen, alles wat haar aan haar ex-vriend herinnerde, moest eraan geloven. Allicht zonder er te veel bij na te denken gooide ze al zijn spullen zondagavond uit het raam.

De straat werd een tijdlang afgesloten voor het verkeer, maar werd inmiddels weer vrijgemaakt. De inboedel van de ex moest er bijna volledig aan geloven. Rotterdammer 40 toont zijn geslachtsdeel in trein aan vrouw.

Een vrouw die gisteravond in de trein naar Breda zat, kreeg de schrik van haar leven toen een Rotterdammer 40 haar zijn geslachtsdeel liet zien.

De man is aangehouden. De man ging naast de vrouw zitten nadat de trein station Delft was gepasseerd. Hij knoopte in gebrekkig Engels een gesprek aan met de vrouw. Na een kort gesprek merkte de vrouw op dat de man met zijn geslachtsdeel uit zijn broek zat. Hierop schreeuwde ze dat hij weg moest gaan wat de Rotterdammer ook deed. Ze informeerde twee conducteurs die samen met haar de man probeerden op te sporen.

De Rotterdammer is op het station van Breda aangehouden. De politie zoekt getuigen van het incident in de trein. Buttplug schiet kont vrouw in, man gaat er vandoor.

Een jarige Engelse deerne, voor het gemak even Emily Georgia genoemd, had in maart een spannende avond met een jongeman en komt nu naar buiten met wat er precies gebeurde. De twee besloten een seksspeeltje te gebruiken, een zogenaamde buttplug. Zoals de naam wellicht doet vermoeden gaat dat er aan de achterkant in, maar in het geval van Emily ging het speeltje net even iets te ver. Dat ding was weg", legt ze uit. De beste man zag de bui al hangen en had helemaal geen zin in al dat gedoe.

Hij vertelde de jongedame dat hij de volgende ochtend wel weer vroeg op het werk moest zijn en koos direct het hazenpad, waarna hij in het verhaal niet meer terugkeert. In mijn geval waren ze erg vriendelijk en ook wel grappig, op zo'n manier dat ik me nooit ongemakkelijk voelde", zegt Emily, een ieder aansporend om in een dergelijk geval gewoon medische hulp te zoeken. Klopjacht' in België op persoon die in boeken bibliotheek poept.

In België zijn ze naarstig op zoek naar iemand die al meerdere keren in boeken van de bibliotheek in Halle heeft gepoept. De boekpoeper sloeg al zeker drie keer toe.

Een wethouder noemt het toiletterreur in Belgische media. Volgens hem vond een schoonmaakster een boek waarop iemand gepoept had.

Toen het de week erop en de week daarna weer raak was, is er een onderzoek ingesteld naar de dader. De bieb heeft nog gecontroleerd of het mogelijk om een wraakactie gaat vanwege een boete of iets dergelijks maar dit bleek niet het geval te zijn.

Niemand heeft recent een grote boete gehad. In de bibliotheek hangen geen camera's en dus weet men nog steeds niet wie de dader is. Inmiddels is er ook aangifte gedaan bij de politie. Verder zijn er ook maatregelen genomen. Als je van plan bent om te gaan poepen in de bieb in Halle moet je eerst een sleutel vragen bij de balie. Franse buschauffeurs uit protest in rokje naar hun werk.

Buschauffeurs in de Franse stad Nantes verzetten zich tegen het verbod van hun baas om bij tropische temperaturen een korte broek te dragen. Een groot aantal mannelijke chauffeurs draagt daarom deze week een rok als zij achter het stuur kruipen, melden lokale media.

De kledingvoorschriften verbieden mannelijke chauffeurs een korte broek te dragen, maar over het dragen van rokken zwijgen de regels van het busbedrijf. De bestuurders hopen nu door hun directie gehoord te worden. Zij zouden als het 30 graden of warmer is een korte broek aan willen omdat het achter de voorruit veel te heet is voor een pantalon. Geen airconditioning  De mannen noemen het discriminatie dat hun vrouwelijke collega's wel met ontblote benen achter het stuur mogen kruipen. Bovendien hebben de bussen geen goede airconditioning.

De vakbond steunt de mannen met hun ludieke actie. Youtuber koopt Opel met views. Opel lanceerde in april een bijzondere campagne genaamd "betaal met views". Iedereen die tussen 24 april en 30 juni een te gekke video maakt van zijn of haar proefrit in één van de Opel Online Editions en die op YouTube plaatst, kan een gloednieuwe Opel ophalen als de video voldoende views genereert.

Yuri Schuurkes is het gelukt, vandaag kon hij zijn nieuwe Opel Astra vijfdeurs Online Edition afhalen. Hij had hier Yuri's maakt filmpjes verkleed als Spiderman. In dit filmpje sleept hij eerst een oude Opel de parkeerplaats van een dealer op, bekijkt alle auto's, kiest er 1 om een proefrit mee te maken en na een uitgebreide proefrit komt hij stil te staan zonder brandstof.

Mocht je een auto willen kopen met views, dan moet je wel opschieten, op 30 juni moeten de views binnen zijn. Nog steeds met views verkrijgbaar zijn: Van elk product overigens maar 1 exemplaar. Miss Montreal breekt kleine teen. Sanne Hans ligt in de lappenmand. De zangeres, bekend als Miss Montreal, heeft op twee plekken haar linker kleine teen gebroken, zo laat ze weten op sociale media. Sanne dacht in eerste instantie dat de blessure meeviel.

Later deelde ze nog een foto waarop haar teen inmiddels is ingepakt. Toch even naar laten kijken; kleine teen op 2 plekjes gebroken. Ambtenaar bevrijd uit koffieautomaat. Een medewerkster van de gemeente Roermond wilde na het lange pinksterweekend wakker worden door het drinken van een bakkie koffie.

Ze toetste dinsdagmorgen omstreeks In de veronderstelling dat het bekertje klem zat probeerde ze deze los te peuteren. In plaats van dat het apparaat weer deed waarvoor het gemaakt was, kwam ze met haar duim vast te zitten. Ook collega's konden haar niet bevrijden en dus schakelden ze de brandweer in. In een mum van tijd stonden er 2 brandweervoertuigen en een ambulance voor het stadhuis van Roermond.

Gelukkig konden de toegesnelde spuitgasten de vrouw snel verlossen. Hulp van het ambulancepersoneel was niet nodig, de vrouw kwam met de schrik vrij. Hoe de koffieautomaat eraan toe is, is helaas niet bekend.

Dronken man stapt bij studente in bed. Een onbekende dronken man in onderbroek kroop dit weekend 's ochtends vroeg waarschijnlijk abusievelijk in bed bij een studente in Leiden en was niet meer wakker te krijgen. Dat lukte de politie later pas met 'wat pijnprikkels'. Eenmaal in de cel ging de man op bed liggen en was 'binnen 10 seconden weer vertrokken', aldus de politie op Facebook.

De studente werd wakker van een vreemde, vrijwel naakte man in haar kamer. Hij kroop bij haar in bed, de studente sprong eruit. De man draaide zich om, trok de dekens over zich heen en viel in slaap. Met studiegenoten probeerde de vrouw hem wakker te krijgen. Toen de politie arriveerde, lag de man nog steeds in dromenland. Van wat pijnprikkels werd hij wakker, maar er viel geen gesprek te voeren.

Ook zijn kleren waren nergens te vinden. De man is meegenomen voor huisvredebreuk. Aangekomen in de cel trok hij opnieuw de deken over zich heen en sliep rustig verder. Man wil kat redden, brandweer moet man redden. In het Sterrebos in Winschoten zit al enkele dagen een kat vast in een boom.

Zondagavond vond een omwonende het mooi geweest en de man met het hart op de juiste plaats klom de joekel van een kastanjeboom in. Na een meter of vijftien kwam de man echter tot de ontdekking dat hij toch wel erg hoog geklommen was en ook hij durfde niet meer naar beneden.

De brandweer moest er daarom aan te pas komen om de bijna-kattenredder te zekeren en hem veilig op de grond te zetten, wat na een uurtje lukte. Het arme beestje was door al het gedoe nog verder omhoog geklommen, richting de top van de zo'n 25 meter hoge boom.

Een uur lang probeerde de brandweer het dier uit de boom te spuiten - uiteraard wel terwijl ze een kleed vast hielden om de viervoeter op te vangen. Het mocht niet baten, want Tijger, Simba, Luna of misschien gewoon Kat hield zich stevig vast. Nadat het te donker werd ging de brandweer er vandoor, maar men liet wel wat kattenvoer achter om het dier misschien alsnog zelf naar beneden te laten komen.

Overigens wordt een nieuwe reddingspoging ook nog zeker niet uitgesloten. Neger krijgt witte piemel. Hieperdepiep hoera voor een veertigjarige Zuid-Afrikaan. Na zeventien jaar heeft de beste man eindelijk een nieuwe penis gekregen. Er is echter wel een maar bij: Ofschoon de donkere kerel de operatie al vorige maand onderging, hebben de artsen van het Tygerberg Academic Hospital het blijde nieuws pas deze week naar buiten gebracht. De derde penistransplantatie ter wereld ooit. Toen de arme drommel eindelijk uit zijn narcose was ontwaakt, bleek hij nog verrukt te zijn ook.

Hij is een van de gelukkigste patiënten die ik hier ooit heb gezien. Aan het kleurverschil wordt overigens ook gewerkt. Binnen zes tot acht maanden zal zijn jongeheer volledig zwart zijn.

De beste man krijgt namelijk een zogeheten medische tatoeage. Varela geschorst voor Duitse bekerfinale door tattoo. Voetballer Guillermo Varela heeft zich niet populair gemaakt bij zijn club, Eintracht Frankfurt.

De club speelt zaterdag de finale van de DFB Pokal en bij winst op Borussia Dortmund pakt de club voor het eerst sinds weer eens een echte prijs.

De jarige Varela is echter druk met andere zaken. De Uruguayaan moest en zou weer eens een tattoo nemen en dat kon uiteraard geen weekje wachten. Maandag kreeg hij een partij inkt op zijn rechteronderarm gekwakt, maar dat kost hem nu mogelijk een plekje in het team voor de finale. Eintracht Frankfurt is in elk geval niet blij en het lijkt er sterk op dat ze hem buiten de selectie laten.

dikke neger piemel verboden sex

Mirella Bourdeau  
Marceline Drakeford